JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
4.5.2021 17.15

Pump track, padel ja frisbee

Tai­ta­vat ot­si­kon ter­mit ol­la mo­nel­le iäk­kääm­mäl­le ou­to­ja. Kaik­ki liit­ty­vät lii­kun­taan ja on si­kä­li jän­nää sat­tu­maa, et­tä nii­den suo­ri­tus­paik­ko­ja ra­ken­ne­taan juu­ri nyt Uu­den­kau­pun­gin Sor­va­kon alu­eel­le.

Pump track on nuo­ri­son skeit­ti­ra­ta, joka nou­see Kau­pun­gin­lah­den itä­pää­hän ja lie­nee la­jis­saan Suo­men suu­rim­pia. Hin­taa sil­le ker­tyy 350 000 eu­roa ei­kä ol­lut­kaan yl­lä­tys, et­tä val­tuus­to sii­tä ai­ka­naan ää­nes­ti. Ko­koo­muk­sel­le oli­si riit­tä­nyt 60 000 eu­ron rata.

Pa­del on mai­la­pe­li­nä ten­nik­sen ja squ­as­hin ris­tey­tys. Kak­si kent­tää on nou­se­mas­sa suo­raan Pak­ka­huo­net­ta vas­ta­pää­tä kes­kel­le Sor­va­kon ran­ta­puis­toa. Ken­tät ei­vät ole avo­nai­sia, vaan niis­sä ovat kor­ke­at, um­pi­nai­set pää­dyt ja si­vuil­la

te­räs­verk­ko­ai­dat. Var­maan pe­laa­jat jon­kin WC- ja huol­to­kon­tin tar­vit­se­vat. Kau­pun­ki vuok­ra­si pa­del-yh­ti­öl­le 1000 ne­li­ö­met­rin alu­een 750 eu­ron vuo­si­vuok­ral­la kym­me­nek­si vuo­dek­si.

Kau­pun­ki saa vuok­ra­tu­lo­ja koko ajal­ta si­ten yh­teen­sä 7500 eu­roa. Kun kau­pun­ki tek­ni­sen joh­ta­ja Nik­ka­rin pää­tök­sel­lä avus­taa ky­seis­tä yri­tys­tä poh­ja­töi­den ura­kas­ta yli 27 000 eu­rol­la, niin tap­pi­ol­le jää­dään 20 000 eu­roa. Kent­tien tiel­tä jou­tu­vat väis­ty­mään sekä ko­ri­pal­lo- et­tä len­to­pal­lo­ken­tät, kos­ka ne ei­vät ole ve­to­voi­ma­te­ki­jöi­tä.

Kau­pun­gin­hal­li­tus päät­ti vuok­raa­mi­sen yk­si­mie­li­ses­ti kau­pun­gin­joh­ta­jan esi­tyk­ses­tä ja ark­ki­teh­din val­mis­te­lus­ta. Mi­kä­li ken­tät ai­heut­ta­vat melu- tai mai­se­ma­hait­to­ja, tie­dät­te, mis­tä voi ky­sel­lä pe­rus­te­lu­ja muun mu­as­sa sil­le, mik­si ei esi­mer­kik­si Suu­ka­rin ve­ne­veis­tä­mön alue kel­van­nut Pa­del Oy:lle ?

Fris­bee­golf­ra­taa ol­laan ra­ken­ta­mas­sa Sor­va­kon pu­ru­ra­dan reu­na­mil­le. Täys­pit­kä 18-väy­läi­nen rata kor­vaa van­han eli ui­ma­hal­lin ta­ka­na ole­van. Rata teh­dään kau­pun­gin oman väen voi­min koh­tuul­li­sel­la 40 000 eu­ron in­ves­toin­nil­la. Väy­lät ovat si­ten suun­ni­tel­tu­ja, et­tä jat­kos­sa­kin Sor­va­kon kun­to­po­luil­la voi liik­kua tur­val­li­ses­ti.

Lii­kun­ta on pa­ras­ta lää­ket­tä mo­neen vai­vaan. On hie­no asia, et­tä kau­pun­ki tar­jo­aa nuo­ril­le eri­lai­sia lii­kun­nan muo­to­ja. Hy­vin ym­mär­rän sen, et­tä heil­lä on eri­lai­set lii­kun­ta­har­ras­tuk­set kuin meil­lä ai­koi­naan.

Se täs­sä vä­hän kar­vas­te­lee, et­tä pa­del vei sen kir­sik­ka­puis­tol­le suun­ni­tel­lun pa­raa­ti­pai­kan. Mut­ta to­del­la upea on Ol­gan­puis­to­kin.

Tar­mo Kan­gas

val­tuu­tet­tu (kok.)