JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
18.1.2022 16.50

Posti palvelee summittaisesti ja syrjivästi

Ti­la­sim­me noin 11 ki­loa pai­na­van tuot­teen erääs­tä verk­ko­y­ri­tyk­ses­tä. Toi­mi­tuk­sen piti ta­pah­tua ko­ti­o­vel­le. Ti­lauk­sen yh­tey­des­sä mai­nit­tiin, et­tä lop­pu­mat­kaan si­säl­tyy seit­se­män mi­nuu­tin los­si­mat­ka.

Pos­tis­ta soi­tet­tiin, et­tä lä­he­tys oli nou­det­ta­vis­sa Lie­dos­ta. Ti­lauk­ses­sa mai­nit­tu ko­ti­o­vi si­jait­see Naan­ta­lin Vel­ku­an Pal­vas­sa. Vä­li­mat­ka näi­den paik­ko­jen vä­lil­lä on 58 ki­lo­met­riä.

Kes­kus­te­lun jäl­keen lä­he­tys oli­si kui­ten­kin nou­det­ta­vis­sa Teer­sa­lon los­si­ran­nas­ta – siis tar­koi­te­tul­ta paik­ka­kun­nal­ta, mut­ta man­te­reen puo­lel­ta me­ren­sel­kää. On­nek­si lä­he­tys ei ol­lut täl­lä ker­taa tuon pai­na­vam­pi, mut­ta sii­tä huo­li­mat­ta oli­si suo­nut ti­lau­seh­to­ja nou­da­tet­ta­van.

Kun verk­ko-os­tos on mak­set­ta­va etu­kä­teen, asi­a­kas on voi­ma­ton. Luon­nol­lis­ta oli­si ol­lut ti­lauk­sen pe­ru­mi­nen sel­vän so­pi­mus­rik­ko­muk­sen jäl­keen, mut­ta kaup­pa­hin­nan ta­kai­sin saa­mi­nen oli­si ar­vai­lu­jen va­ras­sa.

Pos­ti on en­nen­kin osoit­ta­nut ko­ke­van­sa "ve­si­kau­hua": lä­he­tys­tä ei ole suos­tut­tu tuo­maan los­sil­la yli. Mi­hin unoh­tui kan­sa­lais­ten yh­den­ver­tai­suus? Tämä voi­si kiin­nos­taa tasa-ar­vo­val­tuu­tet­tua tai ku­lut­ta­ja-asi­a­mies­tä. On muis­tet­ta­va, et­tä Pos­ti Group Oyj on sa­tap­ro­sent­ti­ses­ti val­ti­on omis­tuk­ses­sa.

Pos­til­la näyt­tää kui­ten­kin ole­van va­raa syr­jiä saa­res­sa asu­via kan­sa­lai­sia. Täl­le los­sil­le us­kal­tau­tu­vat niin tank­ki­au­tot kuin sora- ja tuk­ki­re­kat­kin. Luu­li­si sen kel­paa­van Pos­tin­kin au­toil­le. To­det­ta­koon, et­tä leh­tien ja kir­je­pos­tin ja­ke­lu su­juu saa­ris­sa­kin moit­teet­to­mas­ti.

Myös Tu­rus­sa olen saa­nut Pos­til­ta huo­noa pal­ve­lua: pos­ti­lä­he­tys on toi­mi­tet­tu nou­det­ta­vak­si usei­den ki­lo­met­rien pääs­tä, "kos­ka mää­rän­pää­tä lä­hin­nä si­jait­se­va nou­to­pis­te oli täyn­nä". Pos­tin lo­gis­tiik­ka­jär­jes­tel­mä on­tuu ja koh­te­lee asi­ak­kai­ta piit­taa­mat­to­mas­ti.

Maas­sam­me on kul­je­tus­liik­kei­tä, jot­ka us­kal­tau­tu­vat pie­nel­le me­ri­mat­kal­le ja tuo­vat ta­va­ran pe­ril­le saak­ka. Mik­si Pos­ti ei pysy sa­maan? Ja mik­si ta­va­ran myy­jä käyt­tää kul­jet­ta­jaa, joka va­li­koi te­ke­mi­si­ään ei­kä nou­da­ta ti­lau­seh­to­ja? Teen täs­tä joh­to­pää­tök­se­ni.

Ky­sy­myk­siä on pal­jon, vas­tauk­sia vä­hem­män. Ei ih­me, et­tä Pos­ti on me­net­tä­nyt ta­va­ran­kul­jet­ta­ja­na kil­pai­lu­a­se­man­sa pa­rem­mil­le. Sen ala­mä­ki tai­si al­kaa Itel­la-se­koi­lus­ta?

Eräs vas­taus löy­tyy Pos­tin joh­don pal­kit­se­mis­jär­jes­tel­mäs­tä. Run­saat pari vuot­ta sit­ten saim­me lu­kea (IS 30.8.19), et­tä Pos­tin sääs­tö­kam­pan­jat oli­vat koh­dis­tu­neet hen­ki­lös­töön ja pal­ve­lui­hin sa­mal­la, joh­don palk­ki­oi­ta ko­ro­tet­tiin tun­tu­vas­ti.

Pal­ve­lu­ja ajet­tiin siis il­mei­ses­ti alas tie­ten tah­to­en ja saa­tiin näin li­sää voit­toa ja­et­ta­vak­si joh­dol­le. Nyt nau­ti­taan täl­lai­sen pal­kit­se­mis­jär­jes­tel­män he­del­mis­tä, joka unoh­taa asi­a­kas­pal­ve­lun. Us­koo­ko joku, et­tä Pos­tin joh­to on an­sain­nut palk­ki­on­sa?

Pek­ka Pih­lan­to

Tur­ku/Vel­kua

Kor­jat­tu kir­joi­tus­vir­he 20.1. klo 10.10