JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
30.4.2021 12.15

Pentti ja Anne Siivosen esinekokoelma

Pent­ti ja An­ne Sii­vo­sen laa­ja, kan­sa­tie­teel­li­ses­ti, alu­eel­li­ses­ti ja kult­tuu­ri­his­to­ri­al­li­ses­ti edus­ta­va esi­ne­ko­ko­el­ma on syn­ty­nyt yli nel­jän vuo­si­kym­me­nen pit­kä­jän­tei­sen ke­ruu­työn tu­lok­se­na. Laa­ja ko­ko­el­ma edus­taa eri­no­mai­sel­la ta­val­la Vak­ka-Suo­men alu­een esi­ne­kult­tuu­ria pai­not­tu­en eri­tyi­ses­ti kan­sa­tie­teel­li­seen esi­neis­töön. Ko­ko­el­man edus­ta­vuus ja mer­ki­tys ei­vät kui­ten­kaan ra­joi­tu vain Vak­ka-Suo­meen. Ko­ko­el­ma on myös val­ta­kun­nal­li­ses­ti ta­so­kas ja kat­ta­va.

Esi­neis­tön mää­rä jo si­nän­sä on val­ta­va. Ko­ko­el­ma kä­sit­tää pit­käl­ti yli 10 000 esi­net­tä. Ai­nut­laa­tui­sek­si ko­ko­el­man te­kee sen si­säl­tä­mä ta­ri­noi­den ja tie­don mää­rä, joka tu­kee alu­een yh­tei­söl­li­syyt­tä ja an­taa mah­dol­li­suu­den esi­ne­kult­tuu­rin avul­la hah­mot­taa alu­een elin­kei­no­e­lä­män ja asu­tuk­sen men­nei­syyt­tä ja ke­hi­tys­tä.

Näin ta­so­kas­ta ja kan­sa­tie­teel­li­ses­ti mer­kit­tä­vää ta­lon­poi­kai­se­si­neis­töä ei juu­ri enää löy­dy ei­kä mis­sään ta­pauk­ses­sa täs­sä laa­juu­des­sa ja edus­ta­vuu­des­sa. Oli­si erit­täin suo­ta­vaa, et­tä Sii­vos­ren hie­not ko­ko­el­mat ta­val­la tai toi­sel­la saa­tet­tai­siin suu­ren ylei­sön näh­tä­vil­le ja ta­voi­tet­ta­vik­si. Ko­ko­el­ma an­taa myös tut­ki­muk­sel­li­ses­ti mah­dol­li­suu­den laa­jaan yh­teis­työ­hön alu­een yli­o­pis­to­jen ja tut­ki­joi­den kans­sa. Näin alu­een men­nei­syyt­tä voi­tai­siin va­lot­taa myös tut­ki­muk­sel­li­sin kei­noin.

Osa ko­ko­el­mis­ta on jo mu­se­aa­li­ses­ti lu­et­te­loi­tu ja tätä työ­tä tu­li­si eh­dot­to­mas­ti voi­da jat­kaa. Ko­ko­el­mat si­säl­tä­vät eri­no­mai­sen otok­sen Vak­ka-Suo­mes­ta pe­räi­sin ole­via ta­lon­poi­kai­sia kä­si­työ­tai­don mes­ta­ri­te­ok­sia: juus­to­muot­te­ja, vak­ko­ja ja mo­nia mui­ta esi­ne­tyyp­pe­jä, jot­ka esit­te­le­vät alu­een kor­ke­a­ta­sois­ta ta­lon­poi­kais­ta esi­ne­kult­tuu­ria ja elin­kei­no­e­lä­mää.

Sii­vos­ten ko­ko­el­ma si­säl­tää myös hy­vin laa­jan ja mer­kit­tä­vän la­si­ko­ko­el­man, joka jo yk­sin­kin riit­täi­si vaa­ti­vaan­kin esil­le saat­ta­mi­seen. Luk­ko­ko­ko­el­ma ja pos­lii­ni­ko­ko­el­ma si­säl­ty­vät Sii­vos­ten ko­ko­el­miin ja myös nämä esi­ne­ryh­mät täyt­tä­vät kaik­kein kor­keim­mat vaa­ti­muk­set.

Sa­moin eri­tyi­sen hie­no, sa­to­ja esi­nei­tä kä­sit­tä­vä ho­pe­a­ko­ko­el­ma, jos­sa Uu­den­kau­pun­gin ho­pe­a­sep­pä­mes­ta­rit ovat hy­vin edus­tet­tui­na. Mu­ka­na on noin 150 Uu­den­kau­pun­gin ho­pe­a­sep­pien lei­maa­maa esi­net­tä. Ko­ko­el­ma si­säl­tää myös sa­to­ja kor­ke­a­ta­soi­sia ho­pe­ae­si­nei­tä, jot­ka ovat hie­no lisä alu­een kult­tuu­ri­tut­ki­muk­sel­le ja eri­no­mai­nen tu­tus­tu­mis­koh­de ylei­söl­le.

Nämä esi­ne­ryh­mät ovat vain osa Sii­vos­ten laa­jas­ta ko­ko­el­mas­ta, jo­hon kuu­luu myös mer­kit­tä­viä tai­de­te­ok­sia. Sii­vos­ten ko­ko­el­mis­ta on teh­ty usei­ta ta­sok­kai­ta kir­jo­ja maam­me par­hai­den an­tiik­ki- ja esi­ne­a­si­an­tun­ti­joi­den toi­mes­ta, esi­mer­kik­si Vak­ka Suo­mes­sa – koko kan­san ku­pa­ri ja Ta­lon­poi­kai­nen talo ker­too.

Sii­vo­set ovat an­sai­tus­ti saa­neet asi­an­tun­ti­joil­ta run­saas­ti huo­mi­o­ta ja tun­nus­tus­ta ko­ko­el­mil­leen.

Sii­vo­set ovat vuo­sia it­se esi­tel­leet ko­ko­el­mi­aan suu­rel­le ylei­söl­le omis­ta­mal­laan Mat­ti­lan ta­lon­poi­kais­ti­lal­la, jos­sa ta­lon­poi­kai­set esi­neet ovat pääs­seet hy­vin oi­keuk­siin­sa. Kä­vi­jä­mää­rät ovat kas­va­neet kesä ke­säl­tä. Ylei­sö on ol­lut kiin­nos­tu­nut. Kä­vi­jöi­tä on ol­lut jopa 20 000, mikä on pie­nen, syr­jäi­sen paik­ka­kun­nan koh­teel­le erit­täin suu­ri mää­rä.

Mat­ti­lan tila jo si­nän­sä on huo­lel­la vaa­lit­tu ja kun­nos­tet­tu näh­tä­vyys ei­kä se suot­ta edus­ta­nut Suo­mea Eu­ro­pa Nost­ra -kil­pai­lus­sa.

Oli­si ikä­vää, jos Sii­vos­ten hie­no ko­ko­el­ma ha­jo­ai­si tai me­ne­tet­täi­siin ei­vät­kä alu­een ih­mi­set, joi­den his­to­ri­as­ta se pää­o­sin ker­too, voi­si kos­kaan ko­ko­el­maan tu­tus­tua.

Yh­den­ty­väs­sä ja glo­baa­lis­sa Eu­roo­pas­sa tu­li­si myös oman kult­tuu­rin ja omien juu­rien esit­te­ly säi­lyt­tää yh­te­nä pai­no­pis­te­a­lu­ee­na ker­to­mas­sa alu­een eri­tyis­piir­teis­tä ja sii­tä, ketä me olem­me.

Il­se Jun­tik­ka

Poh­jois-Poh­jan­maan mu­se­on joh­ta­ja, eme­ri­ta