JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
22.11.2021 19.15

Nousiaisten metsäs­tys­seu­ra­toi­min­nasta

Nou­si­ai­sis­sa on ol­lut tä­hän as­ti yk­si met­säs­tys­seu­ra: Nou­si­ais­ten Met­säs­tys­seu­ra Pauk­ku. Nyt kil­pai­li­jak­si on pyr­ki­mäs­sä Ot­so-ni­mi­nen seu­ra. Ha­lu­an tar­kas­tel­la tätä ti­lan­net­ta met­säs­tyk­sen ja maan­vuok­raa­jien kan­nal­ta.

Ot­so tar­vit­see peu­ran kaa­to­lu­piin 500 heh­taa­ria ja hir­ven kaa­to­lu­piin 1000 heh­taa­ria yh­te­näis­tä met­säs­ty­sa­lu­et­ta. Kun Ot­so ha­vit­te­lee alu­ei­ta val­ta­tie 8:n län­si­puo­lel­ta, niin tämä suh­teel­li­sen pie­ni alue pirs­ta­loi­tuu sel­lai­sek­si, et­tei siel­lä pys­ty kum­pi­kaan seu­ra jär­ke­väl­lä ta­val­la hir­vie­läi­miä met­säs­tä­mään.

Jos Ot­so tuon 1000 heh­taa­ria sai­si ka­saan, niin Mas­kun seu­dun riis­tan­hoi­to­yh­dis­tys an­tai­si Ot­sol­le kor­kein­taan yh­den hir­vi­lu­van, peu­ra­lu­pia vä­hän enem­män.

Nyt syk­syn ai­ka­na Pauk­ku on kaa­ta­nut tuol­ta alu­eel­ta kah­dek­san hir­veä ja huo­mat­ta­van mää­rän peu­ro­ja. Pauk­ku pys­tyy ai­na kes­kit­tä­mään met­säs­tyk­sen sin­ne, mis­sä kul­loin­kin hir­vi- ja peu­ra­ti­hen­ty­mä on suu­rin.

Peu­ro­jen kaa­ta­mi­nen ky­lien kes­kel­tä on haas­teel­li­nen jut­tu. Se on yh­tä haas­teel­li­nen myös Ot­sol­le. Tä­män on­gel­man täh­den toi­voi­sin­kin isän­tien ot­ta­van yh­teyt­tä met­säs­tys­seu­raan, jot­ta voi­tai­siin so­pia peu­ran met­säs­tys täl­lai­sis­sa han­ka­lis­sa pai­kois­sa.

Pa­han­suo­pai­sia hu­hu­pu­hei­ta en kom­men­toi. To­te­an vain, et­tei eri­pu­rai­nen jouk­ko tee tu­han­sia tun­te­ja tal­koo­työ­tä. Meil­lä Pau­kus­sa on lai­tet­tu näin kaik­ki omat ti­lam­me tip­top-kun­toon. Mie­les­tä­ni Pau­kul­la lä­hes kaik­ki pai­kat ovat kun­nos­sa.

Mo­nes­ti kuu­lee pu­hut­ta­van, et­tä tal­koo­hen­ki on ny­ky­ään kuol­lut ja kuo­pat­tu. Tämä ei ai­na­kaan Pau­kun koh­dal­la pidä paik­kaan­sa. Kaik­ki se työ, jota olem­me teh­neet vuo­sien ai­ka­na, on vaa­ti­nut myös pal­jon ra­hal­li­sia uh­rauk­sia. Myös tä­män vuo­den lah­ti­va­jan mo­der­ni­soin­ti on meil­le tul­lut pal­jon mak­sa­maan.

Näil­lä aja­tuk­sil­la toi­von kai­kil­ta maa­no­mis­ta­jil­ta myö­tä­mie­lis­tä suh­tau­tu­mis­ta met­säs­tys­seu­raam­me Pauk­kua koh­taan. Jos jo­kin asia on jää­nyt kai­ve­le­maan miel­tän­ne, niin ai­na voit­te ol­la mei­hin yh­tey­des­sä.

Tee­mu Ol­li

ex-pu­heen­joh­ta­ja