JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
19.11.2020 17.55

Mynämäki-Nousiainen Osuuspankin itsenäisyys pitää säilyttää

My­nä­mä­ki-Nou­si­ai­nen Osuus­pan­kin (MNOP) edus­ta­jis­to on päät­tä­mäs­sä 26.11.2020 yh­dis­ty­mi­ses­tä Au­ra­maan OP:n (AOP) kans­sa. Tätä pää­tös­tä ei pidä teh­dä. Mik­si ei?

Ym­mär­rän hy­vin, et­tä Osuus­pank­ki-ryh­mäs­sä ja muis­sa­kin pan­keis­sa ta­pah­tuu yh­dis­ty­mi­siä pe­rus­tee­na muun mu­as­sa di­gi­taa­li­suus, li­sään­ty­nyt sään­nös­tö (EU) ja muut­tu­nut asi­a­kas­käyt­täy­ty­mi­nen. Mut­ta tär­kein­tä pank­kien yh­dis­ty­mi­ses­sä on, saa­vat­ko asi­ak­kaat pa­rem­paa ja mo­ni­puo­li­sem­paa pal­ve­lua ja li­sään­tyy­kö omis­ta­jien ar­vo?

Pank­kim­me hal­lin­nol­ta ja jul­ki­sis­ta läh­teis­tä saa­dun tie­don pe­rus­teel­la yh­dis­ty­mi­ses­sä MNOP:n asi­ak­kaat ei­vät saa mi­tään uu­sia pal­ve­lu­ja ja osaa­mis­ta AOP:lta, pal­ve­lut ovat sa­mat tai huo­nom­mat kuin meil­lä. Yh­dis­ty­mi­sen kaut­ta saam­me tie­tys­ti isom­man ta­seen mut­ta myös ta­seen toi­sen puo­len eli vas­tuut kas­va­vat. Mut­ta me asi­ak­kaat tar­vit­sem­me pan­kil­tam­me mo­ni­puo­li­sem­pia ja uu­sia pal­ve­lu­ja omal­ta pan­kil­ta ku­ten laa­jem­pia yri­tys-, kiin­teis­tö, va­rain­hoi­to-, va­kuu­tus­pal­ve­lu­ja. Näi­tä oli­si mah­dol­lis­ta saa­da vä­lit­tö­mäs­ti esi­mer­kik­si yh­dis­ty­mäl­lä Lou­nais­ran­ni­kon tai Tu­run Seu­dun OP:n kans­sa.

MNOP:n hal­lin­to ei pe­rus­te­le va­lit­tua yh­dis­ty­mis­tä AOP:n kans­sa lii­ke­ta­lou­del­li­sin tai pal­ve­lu­jen mo­ni­puo­lis­ta­mi­sen syil­lä. MNOP:n hal­lin­to to­te­aa, et­tä asi­ak­kai­dem­me työ­hön­käyn­ti­a­lue suun­tau­tuu maa­kun­tam­me pää­kau­pun­kiin ku­ten AOP:nkin asi­ak­kait­ten tai pank­kiem­me sa­man­kal­tai­suu­del­la, mo­lem­mat maa­seu­tu­pank­ke­ja. En ym­mär­rä näi­tä pe­rus­tei­ta pank­kim­me ke­hit­tä­mi­sen nä­kö­kan­nal­ta. Myös­kään MNOP:n ja AOP:n toi­min­ta-alu­ei­den vä­lil­lä ei ole juu­ri­kaan lii­ke­ta­lou­del­lis­ta yh­teis­työ­tä – em­me tun­ne toi­si­am­me lain­kaan ver­rat­tu­na Vak­ka-Suo­men tai Tu­run alu­ei­siin, jot­ka mo­lem­mat ovat laa­jen­net­tua ko­ti­kent­tääm­me. Pan­kin hal­lin­nol­ta saa­mam­me pe­rus­te­lut yh­dis­ty­mi­sel­le ei­vät kes­tä kriit­tis­tä lii­ke­ta­lou­del­lis­ta ei­kä toi­min­nal­lis­ta tar­kas­te­lua. Tä­män olen myös jou­tu­nut to­te­a­maan kes­kus­tel­tu­a­ni hei­dän kans­saan. Vas­tauk­sia ky­sy­myk­sii­ni en ole saa­nut.

Kui­ten­kin to­si­a­si­oi­den tun­nus­ta­mi­nen on kai­ken vii­sau­den al­ku, näin myös pank­kim­me hal­lin­nos­sa.

Kos­ka pan­kil­lam­me ei ole mi­tään ta­lou­del­lis­ta tai toi­min­nal­lis­ta pak­koa yh­dis­ty­mi­seen, niin täs­sä ti­lan­tees­sa tätä yh­dis­ty­mis­tä ei tule to­teut­taa. Em­me saa MNOP:n asi­ak­kai­na tai omis­ta­ji­na mi­tään li­sä­ar­voa. Tie­tys­ti mei­tä my­nä­mä­ke­läi­siä huo­les­tut­taa myös suu­res­ti se, et­tä yh­dis­ty­mi­ses­sä hal­lin­to­val­ta pa­ke­nee vie­lä kau­em­mak­si meis­tä. My­nä­mä­ke­läi­set ovat sel­väs­ti suu­rin pank­kim­me asi­a­kas­kun­ta, mut­ta meil­lä ei ole hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­juut­ta ja täs­sä yh­dis­ty­mi­ses­sä me­net­täi­sim­me sekä hal­lin­to­neu­vos­ton pu­heen­joh­ta­juu­den et­tä hal­li­tuk­sen va­ra­pu­heen­joh­ta­juu­den.

Myö­hem­min MNOP:n on var­maan jär­ke­vää suun­ni­tel­la yh­dis­ty­mis­tä naa­pu­ri­pank­kien kans­sa, mut­ta suun­ni­tel­mien tu­lee pe­rus­tua sekä asi­ak­kaan pa­rem­paan ja mo­ni­puo­li­sem­paan pal­ve­luun et­tä omis­ta­jan ar­von kas­vat­ta­mi­seen. Täs­sä AOP:n yh­dis­ty­mis­suun­ni­tel­mas­sa näin ei to­del­la­kaan ole. Luon­nol­li­sia pank­kim­me tu­le­vai­suu­den kump­pa­nei­ta ovat joko Lou­nais­ran­ni­kon Op, joka ym­pä­röi mei­tä tai Tu­run Seu­dun Op – suu­ri alu­eel­li­nen toi­mi­ja.

TkT Aap­po Kon­tu

MNOP:n hal­lin­to­neu­vos­ton jä­sen