JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
21.11.2020 11.55

Missä maailma on nyt

USA:n vä­rik­käät vaa­lit ovat mel­kein päät­ty­neet ja val­ta on vaih­tu­mas­sa. Jos jä­te­tään USA:n val­ta­po­li­tiik­ka, niin maa­il­man ko­ko­nais­ti­lan­tees­sa näyt­tää kui­ten­kin ole­van pal­jon ih­met­te­le­mis­tä. Ol­laan­ko nyt maa­il­man­his­to­ri­as­sa kol­mi­vai­hei­sen ti­lan­teen kes­ki­ös­sä eli ai­ka en­nen Trum­pia, Trum­pin ai­ka ja Trum­pin jäl­kei­nen ai­ka?

En­nen Trum­pia oli vie­lä maa­il­man­laa­jui­nen kas­vun ai­ka, mut­ta Trum­pin ai­ka­na pal­jas­tui maa­il­man­ta­lou­den ra­jal­li­suus. Trump löi jon­kin­lai­sia jar­ru­ja mel­kein joka asi­aan ja vaik­ka hän oli vä­ri­käs per­soo­na, niin hän sai kui­ten­kin USA:n ta­lou­den nou­suun ja sii­tä oli hyö­tyä Suo­men­kin vien­nil­le.

Trump sa­nou­tui myös ir­ti Pa­rii­sin il­mas­to­so­pi­muk­ses­ta. Sil­loin il­mes­tyi il­mas­to­ak­ti­vis­ti ruot­sa­lai­nen 17-vuo­ti­as kou­lu­lai­nen Greta Thun­berg, joka lo­pet­ti kou­lun­käyn­tin­sä pro­tes­tik­si il­mas­ton puo­les­ta. Leh­dis­tös­sä näis­tä asi­ois­ta on pal­jon kir­joi­tet­tu. Hen­ki­lö on leh­ti­tie­don mu­kaan lap­sen­kas­voi­nen, mut­ta il­mei­ses­ti päät­tä­väi­nen. Greta Thun­berg mat­kus­ti myös USA:aan pu­hu­maan ja hän mat­kus­ti pur­je­lai­val­la, kos­ka ei hy­väk­sy len­to­mat­kus­tus­ta.

Pre­si­dent­ti Trump oli kuu­lem­ma kom­men­toi­nut Greta Thun­ber­gin pu­het­ta: ”Gre­tan pi­täi­si men­nä elo­ku­viin ja sen jäl­keen le­pää­mään”.

Nyt vaa­lien voit­ta­ja Bi­den on lu­van­nut pa­laut­taa USA:n Pa­rii­sin il­mas­to­so­pi­muk­seen.

Pa­la­taan vie­lä Trum­pin ai­kaan.

Trum­pin ajan his­to­ri­as­sa il­mas­ton­muu­tos on tul­lut vah­vas­ti esil­le ja maa­il­man­laa­jui­nen ko­ro­na uu­te­na vit­sauk­se­na. Sen seu­rauk­se­na vel­kaan­tu­mi­nen on kiih­ty­nyt maa­il­man­laa­jui­ses­ti. Tämä ti­lan­ne ei ole vie­lä ohi. Ja mitä vaa­ro­ja se si­säl­tää?

Mikä vai­ku­tus USA:n kan­san voi­mak­kaal­la ja­kau­tu­mi­sel­la on maa­il­man­ti­lan tu­le­vai­suu­teen ja tu­le­van pre­si­den­tin tur­val­li­suu­teen? USA:n his­to­ri­as­sa täs­tä on mon­ta esi­merk­kiä.

Eläm­me mo­nel­ta nä­kö­kul­mal­ta poik­keuk­sel­lis­ta ai­kaa.

Kau­no Pie­ti­lä

Ka­lan­ti