JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
13.1.2022 11.55

Miksi sote-uudistus on suuri mahdollisuus?

Nyt pää­tet­ty hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den uu­dis­tus on lä­hi­his­to­ri­am­me suu­rin kun­tiem­me hal­lin­to­ra­ken­teen muu­tos. Var­si­nais-Suo­mes­sa siir­tyy kun­nis­ta ja kun­tain­liit­to­jen or­ga­ni­saa­ti­ois­ta yli 20 000 työn­te­ki­jää hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­le lä­hes 50 or­ga­ni­saa­ti­os­ta 11 kuu­kau­den ku­lut­tua. Tämä on val­ta­va or­ga­ni­sa­to­ri­nen ja ope­ra­tii­vi­nen haas­te niin vas­taa­not­ta­val­le hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­le kuin luo­vut­ta­vil­le or­ga­ni­saa­ti­oil­le eli kun­nil­le.

Mi­nul­la on ol­lut luot­ta­mus­mie­he­nä mah­dol­li­suus seu­ra­ta sote-pal­ve­lu­jen toi­mi­vuut­ta vii­me vuo­det My­nä­mä­en nä­kö­kul­mas­ta. Olem­me mu­ka­na kol­men kun­nan muo­dos­ta­mas­sa pe­rus­kun­ta­yh­ty­mäs­sä Ak­se­lis­sa. Tämä sote-kun­ta­yh­ty­mä on ol­lut toi­min­nas­sa yli kym­me­nen vuot­ta ja al­ku­vuo­si­na se var­maan on täyt­tä­nyt sil­le ase­te­tut vaa­ti­muk­set.

Tä­nään sen toi­min­ta­mal­li ei täy­tä ase­tet­tu­ja ta­voit­tei­ta mo­nes­ta­kaan syys­tä. Kus­tan­nus­ten hal­lin­ta, kun­tien ja nii­den po­liit­ti­nen oh­jaus­me­ka­nis­mi sekä joh­ta­mis­mal­li ei­vät enää toi­mi. Tämä ai­heut­taa tyy­ty­mät­tö­myyt­tä niin omis­ta­ja­kun­nis­sa, pal­ve­luis­sa kuin asi­ak­kais­sa. Sote-uu­dis­tuk­sel­la näi­tä hy­vin­voin­ti­pal­ve­lu­ja pys­ty­tään pa­ran­ta­maan.

Mo­nil­la lii­ke-elä­män aloil­la on hy­viä mo­nia esi­merk­ke­jä sii­tä, et­tä yh­dis­tä­mäl­lä sa­man­si­säl­töi­siä alu­eel­li­sia toi­min­to­ja luo­daan te­hok­kuut­ta ja uu­sia pal­ve­lu­ja, saa­daan suu­ruu­den eko­no­mi­an hyö­ty­jä. Joh­ta­mi­nen on am­mat­ti­mai­sem­paa, hen­ki­lö- ym. re­surs­sien käyt­tö on te­hok­kaam­paa, han­kin­ta­toi­mi am­mat­ti­mai­sem­paa. Näin voi­daan mo­nis­taa hy­viä käy­tän­tö­jä ja on enem­män ke­hi­tys­re­surs­se­ja uu­siin pal­ve­lui­hin.

Us­kon näin to­teu­tu­van myös hy­vin­voin­ti­a­lu­een uu­dis­tuk­ses­sa. Uu­dis­tus mah­dol­lis­taa uu­sien pal­ve­lu­mal­lien ke­hit­tä­mi­sen hyö­dyn­tä­en mo­ni­puo­li­sem­mat re­surs­sit. Nyt kun eri­kois­sai­raan­hoi­to, pe­rus­ter­vey­den­huol­to, so­si­aa­li­pal­ve­lut sekä palo- ja pe­las­tus­toi­mi saa­daan yh­tei­sen hal­lin­non al­le, to­teu­tuu ai­nut­laa­tui­nen mah­dol­li­suus ko­ko­nais­hy­vin­voin­ti­pal­ve­lu­jen ke­hit­tä­mi­sel­le.

Näin suu­reen hal­lin­to­muu­tok­seen si­säl­tyy ris­ke­jä, jot­ka tu­lee tie­dos­taa. Näi­tä ovat muun mu­as­sa ras­kas hal­lin­to, muu­tos­vas­ta­rin­ta ja pal­ve­lu­jen kes­kit­tä­mi­nen. Näi­den hal­lit­se­mi­sek­si hy­vin­voin­ti­a­lu­een val­tuus­tol­la on päät­tä­jän ja val­vo­jan tär­keä roo­li. Sik­si va­lit­ta­vil­la val­tuu­te­tuil­la on vä­liä.

Sote-pal­ve­lu­jen muu­tos vaa­tii ai­kaa. Hen­ki­lö­kun­ta siir­tyy ns. van­hoi­na työn­te­ki­jöi­nä uu­teen or­ga­ni­saa­ti­oon ja työt­kin jat­ku­vat jo­ta­kuin­kin sa­man­lai­si­na. Var­si­nais-Suo­mes­sa hy­vin­voin­ti­a­lu­een suun­nit­te­lu käyn­nis­tet­tiin myö­hään ja nyt sii­hen on­kin pa­nos­tet­ta­va vah­vas­ti. On aset­ta­va pi­dem­män ai­ka­vä­lin stra­te­gi­set ta­voit­teet haas­ta­vik­si ja kun­ni­an­hi­moi­sik­si, mut­ta lä­hi­a­jan toi­min­nal­li­set suun­ni­tel­mat re­a­lis­ti­sik­si ja ym­mär­ret­tä­vik­si. Ai­van yti­mes­sä täs­sä vai­hees­sa on löy­tää am­mat­ti­mai­set ja ko­ke­neet te­ki­jät niin luot­ta­mu­se­li­miin kuin or­ga­ni­saa­ti­oon.

Täs­sä trans­for­maa­ti­os­sa sel­väs­ti lap­si­puo­len ase­maan on jää­nyt tai jä­tet­ty kun­nis­sa ta­pah­tu­va muu­tos. Toi­min­ta­vo­lyy­mis­ta siir­tyy yli 60 pro­sent­tia hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­le. Kun­tien tu­lee or­ga­ni­soi­tua uu­des­taan: päi­vit­tää hal­lin­to­ra­ken­teet, ar­vi­oi­da ta­lous­lu­ku­jen muu­tok­set ku­ten ve­ro­tu­lot, val­tio-osuu­det, kus­tan­nuk­set, omis­tuk­set kiin­teis­tös­sä. Näi­den ar­vi­oi­den, suun­ni­tel­mien ja pää­tös­ten te­koon on ai­kaa run­saat puo­li vuot­ta. On siis kii­re.

Sote-muu­tos tu­lee to­teut­taa ja se on suu­ri mah­dol­li­suus ke­hit­tää var­si­nais­suo­ma­lais­ten hy­vin­voin­ti­pal­ve­lu­ja ja nii­den kaut­ta hy­vin­voin­ti­am­me. Muu­tos vaa­tii nä­ke­mys­tä, ai­kaa, si­tou­tu­mis­ta ja pe­reh­ty­mis­tä niin hy­vin­voin­ti­a­lu­een päät­tä­jil­tä kuin hen­ki­lö­kun­nal­ta.

Aap­po Kon­tu (kesk.)

tek­nii­kan toh­to­ri

My­nä­mä­ki