JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
21.7.2021 17.45

Mikä on Nousiaisten vaaliliiton poliittinen ohjelma?

Nou­si­ai­sis­sa on kiis­te­lyä sii­tä, ke­nen joh­dol­la jat­ke­taan vaa­lien jäl­keen. Ver­taus­ku­val­li­ses­ti kiis­taa on sii­tä, ket­kä ovat mat­kan­joh­ta­jia tu­le­vi­na vuo­si­na ja ket­kä is­tu­vat ta­ka­pen­kil­lä.

Täs­sä kes­kus­te­lus­sa on sen si­jaan ol­lut hy­vin vä­hän esil­lä, jos ol­len­kaan, mil­lai­nen mat­ka ai­o­taan teh­dä. Toi­sin sa­no­en: mikä on Nou­si­ai­sis­sa val­taa ha­mu­a­vien ryh­mien po­liit­ti­nen oh­jel­ma suu­rien ky­sy­mys­ten osal­ta? Tek­ni­ses­sä vaa­li­lii­tos­sa ole­vien ryh­mien “hal­li­tu­soh­jel­ma” on nyt eri­tyi­sen mie­len­kiin­toi­nen, kos­ka heil­lä tun­tuu ole­van va­kaa ai­ko­mus kont­rol­loi­da pää­tök­sen­te­koa kun­nas­sa lä­hi­vuo­si­na.

Nou­si­ais­ten suu­ri on­gel­ma on heik­ko ta­lous ja kor­kea kun­ta­ve­ro­tus. Ku­kaan ei ky­see­na­lais­ta kou­luin­ves­toin­tia, mut­ta sen laa­juu­des­ta on voi­mak­kaas­ti eri kä­si­tyk­siä joh­tu­en ta­lou­den kan­to­ky­vys­tä. Vie­dään­kö in­ves­toin­nit läpi, vaik­ka kun­ta kaa­tui­si vai on­ko kun­nan it­se­näi­syy­den var­je­le­mi­nen ja in­ves­toin­tien su­pis­ta­mi­nen ta­lou­den hal­lit­se­mi­sek­si en­si­si­jai­nen ta­voi­te?

Toi­sek­si, kun­nan vä­ki­lu­vun ai­kai­sem­pi kas­vu on py­säh­ty­nyt noin vuo­den 2005 tie­noil­la. Jos vä­ki­lu­kua ei saa­da kas­va­maan, ra­ken­ne­taan­ko uut­ta kou­lua van­he­ne­val­le vä­es­töl­le? Kou­lu ei yk­si­nään kor­vaa puut­tu­via asun­to­ja. Jos tar­jol­la ei ole asun­to­ja, uu­sia asuk­kai­ta lap­si­neen on vai­kea saa­da pel­kil­lä ton­teil­la. Mikä on vaa­li­lii­ton vä­es­tö­po­liit­ti­nen oh­jel­ma, ta­voi­te ja kei­not?

Kol­man­nek­si, Nou­si­ais­ten kun­ta­ve­rop­ro­sent­ti on maa­kun­nan kor­keim­pia. Sen alen­ta­mi­sek­si tar­vit­tai­siin li­sää ve­ro­tu­lo­ja ja ve­ron­mak­sa­jia sekä ku­lu­jen kas­vun hil­lit­se­mis­tä. On­ko tä­hän on­gel­maan mi­tään po­liit­ti­sia avauk­sia? Vai mi­ten jat­ke­taan?

Nel­jän­nek­si, kas­va­van vel­ka­taa­kan myö­tä kor­ko­ris­ki on olen­nai­nen, jos ko­rot nou­se­vat. Mit­kä ovat po­liit­ti­sik­si päät­tä­jik­si ha­lu­a­vien tek­ni­sen lii­ton edus­ta­jien kan­ta ja ta­lous­po­liit­ti­set toi­men­pi­teet tä­hän?

Jos kun­ta­lii­tos on joi­den­kin ta­ho­jen jo hil­jai­ses­ti hy­väk­sy­mä rat­kai­su yl­lä ole­viin on­gel­miin, mitä sii­tä seu­rai­si kun­ta­lai­sil­le? Mikä on tu­le­vik­si päät­tä­jik­si ha­lu­a­vien kan­ta? Val­ti­on ta­lou­del­li­sen tut­ki­mus­kes­kuk­sen tut­ki­muk­sen mu­kaan kun­ta­lii­tok­sen väis­tä­mä­tön seu­raus on muun mu­as­sa alu­een asuk­kai­den po­liit­ti­sen vai­ku­tus­val­lan vä­he­ne­mi­nen.

Kun­ta­ve­rot ei­vät ole yleen­sä mer­kit­tä­väs­ti lii­tos­ten myö­tä las­ke­neet tut­ki­tun tie­don pe­rus­teel­la. Tut­ki­mus­ten pe­rus­teel­la kun­ta­lii­tos näyt­täi­si joh­ta­van pi­kem­min­kin alu­een asuk­kai­den epä­suo­raan köyh­ty­mi­seen hei­ken­ty­vien pal­ve­lui­den, kas­va­vien kus­tan­nus­ten ja asun­to-omai­suu­den las­ke­van ar­von myö­tä, kun lii­to­sa­lu­een ve­to­voi­ma heik­ke­nee.

Val­ta tuo vas­tuu­ta. Jos tek­ni­nen vaa­li­liit­to nyt tak­ti­koi it­sel­leen lo­pul­li­sen sa­na­val­lan isoi­hin lin­joi­hin ja ha­lu­a­vat ol­la “mat­kan­joh­ta­jia”, oli­si vä­hi­nään­kin suo­ta­vaa, et­tä var­sin­kin hei­dän joh­to­hen­ki­lön­sä va­lot­tai­si­vat, mil­lai­sel­le mat­kal­le he ai­ko­vat kun­ta­lai­set Nou­si­ai­sis­sa vie­dä.

Jus­si Kä­hä­ri

va­ra­val­tuu­tet­tu

Pro Nou­si­ai­nen