JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
30.4.2021 11.15

Mietteitä kaatuneiden muistopäivänä

Ha­lu­an tuo­da kaa­tu­neen omai­sen ter­veh­dyk­sen muis­to­päi­vän joh­dos­ta, jota vie­te­tään jol­lain ta­voin sun­nun­tai­na 16.5. kai­kil­la Suo­men san­ka­ri­hau­doil­la. Ti­lai­suus py­ri­tään jär­jes­tä­mään myös Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa.

Isä­ni Hel­ge Hel­mer Vir­ta­nen oli ko­toi­sin seit­sen­lap­si­ses­ta per­hees­tä Kuu­sal­ho-ni­mi­ses­tä pai­kas­ta Ka­lan­nin puo­lel­ta lä­hel­tä Hiu­jär­veä. Hän ka­to­si Kar­ja­lan kan­nak­sel­la Kauk­jär­vel­lä ke­sä­kuus­sa 1944, jou­tui van­gik­si Neu­vos­to­lii­ton Tse­re­po­vit­sin lei­ril­le ja kuo­li siel­lä jo sa­man vuo­den mar­ras­kuus­sa. Tämä saa­tiin tie­tää vas­ta 2000-lu­vun alus­sa, kun tie­dot tu­li­vat net­tiin.

Su­vun, vai­mon ja po­jan vuo­si­kym­men­ten odo­tus oli ol­lut tur­haa. Äi­ti­ni ei men­nyt uu­siin nai­mi­siin, vaan odot­ti isää­ni. Muis­to­ki­vi on Uu­den­kau­pun­gin san­ka­ri­hau­taus­maal­la. Hä­net siu­nat­tiin ka­don­nee­na vas­ta 1956. Isä­ni nimi on myös Uu­den­kau­pun­gin hau­taus­maan hau­ta­ki­ves­sä, jos­sa ovat myös hä­nen van­hem­pien­sa hau­ta ja ni­met Ed­vard Mi­ka­el ja Ma­til­da sekä poi­kan­sa Nii­lo ja äi­ti­ni An­na Mar­jat­ta.

Suo­mes­sa on vie­lä sota-ai­ka­na elä­nei­tä: so­ta­ve­te­raa­ne­ja, lot­tia ja ko­ti­rin­ta­mal­la ol­lei­ta nai­sia sekä so­ta­les­kiä ja so­ta­or­po­ja. Suu­ri kii­tos heil­le kai­kil­le ja myös kaa­tu­neil­le, so­ta­san­ka­reil­le. Hei­dän an­si­os­taan saam­me elää va­paas­sa isän­maas­sa.

Suo­ma­lai­set kär­si­vät vii­me so­dis­sa sa­noin­ku­vaa­mat­to­mas­ti mo­ni­kym­men­ker­tais­ta vi­hol­lis­ta vas­taan puo­lus­tau­tu­es­sa. Apua ei juu­ri tul­lut ul­ko­val­loil­ta. Suo­mi jou­tui luo­vut­ta­maan suu­ria alu­ei­ta Neu­vos­to­lii­tol­le.

Sa­dat­tu­han­net kar­ja­lai­set ja lu­ke­mat­to­mat muut suo­ma­lai­set me­net­ti­vät ko­tin­sa ja Suo­mi jou­tui asut­ta­maan noin 400 000 kar­ja­lais­ta eri puo­lil­le maa­tam­me. Tal­vi­so­das­sa ja jat­ko­so­das­sa me­net­ti hen­ken­sä noin 90 000 so­ti­las­ta. Mo­net heis­tä oli­vat per­heel­li­siä. So­ta­les­kien mää­rä oli 30 000 ja noin 55 000 las­ta jäi so­ta­or­vok­si. So­ti­lai­den li­säk­si ko­ti­rin­ta­mal­la nai­set, lap­set ja van­huk­set kes­ti­vät yli nel­jä vuot­ta sota-ai­kaa ja vie­lä pääl­le suu­ren jäl­leen­ra­ken­ta­mi­sen ajan sekä kä­sit­tä­mät­tö­mät so­ta­kor­vauk­set. Ny­ky­ra­hak­si muu­tet­tu­na Suo­mi mak­soi so­ta­kor­vauk­sia noin 4500 mil­joo­naa eu­roa, vaik­ka ei edes so­taa aloit­ta­nut.

Nämä ovat mo­nel­le tut­tu­ja lu­ku­ja ja asi­oi­ta, mut­ta ne kos­ket­ta­vat ai­na vuo­si vuo­den jäl­keen so­ta­ve­te­raa­nien li­säk­si mei­tä omai­sia ja kaik­kia suo­ma­lai­sia. Näis­tä lan­ke­aa suu­ri kii­tos so­das­sa kaa­tu­nei­den li­säk­si myös so­ta­ve­te­raa­neil­le ja ko­ti­rin­ta­man nai­sil­le ja ikäih­mi­sil­le. Eri­tyi­sen suu­ri­ar­vois­ta työ­tä so­ta­rin­ta­mal­la te­ki­vät myös lo­tat.

Muis­ta­kaam­me Ve­te­raa­nin il­ta­huu­don lau­lun sa­noin: "Hoi­vat­kaa, koh­ta pois­sa on vel­jet. Muis­ta­kaa, heil­le kal­lis ol' maa. Ker­to­kaa las­ten­lap­sil­le lau­luin. Him­me­tä ei muis­tot kos­kaan saa.”

Ei siis pi­de­tä Suo­men va­paut­ta it­ses­tään­sel­vyy­te­nä.

Rei­jo Hel­mer Vir­ta­nen