JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
25.8.2021 9.55

Mielen­ter­veys­työhön satsattava Akselissa

Tu­run Sa­no­mis­sa (19.8.) oli ka­rua lu­et­ta­vaa psy­ki­at­ri­sen hoi­don ti­las­ta. Var­si­nais-Suo­men sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­la vuon­na 2019 psy­ki­at­ri­seen hoi­toon jo­not­ti 671 ih­mis­tä, kun luku ke­sä­kuun 2021 lo­pus­sa oli jo 1192. Hoi­toon pää­syn odo­tu­sai­ka on kas­va­nut 108 pro­sent­tia 24 vuo­ro­kau­des­ta 50:een.

Jos on kul­ke­nut sil­mät, kor­vat ja mie­li avoi­mi­na, ei tämä ole yl­lä­tys. Jo­not­ta­jat ja hei­dän lä­hei­sen­sä ei­vät jak­sa pi­tää ään­tä asi­as­ta ja va­li­tet­ta­vas­ti edel­leen mie­len­ter­veys­hoi­don tar­ve ko­e­taan hä­pe­äl­li­se­nä. Eh­kä sii­tä ei sik­si ha­lu­ta ai­na edes pu­hua? Luu­lo­tel­laan­ko, et­tä se mitä ei ajat­te­le, ei voi tul­la lä­hel­le? Va­li­tet­ta­vas­ti tämä ei pidä paik­kaan­sa.

Päät­tä­jien tu­lee nyt ha­vah­tua tä­hän. On teh­tä­vä suun­ni­tel­ma, mi­ten kas­va­vaan mie­len­ter­veys­pal­ve­lu­jen tar­pee­seen vas­ta­taan par­haal­la mah­dol­li­sel­la ta­val­la. Pe­rus­tur­va­kun­ta­yh­ty­mä Ak­se­lis­sa on tu­los­sa ta­lou­sar­vio kä­sit­te­lyyn, jol­loin pää­te­tään, mi­ten ra­haa ja­e­taan.

On epä­re­a­lis­tis­ta vaa­tia sääs­tö­jä joka sek­to­ril­ta. On tark­kaan mie­tit­tä­vä, mitä voi te­hos­taa tai teh­dä toi­sin. Nii­tä­kin koh­tei­ta on var­mas­ti löy­det­tä­vis­sä. Ei ole vas­tuul­lis­ta myös­kään vain to­de­ta ti­lin­pää­tök­ses­sä os­to­pal­ve­lu­jen yl­lät­tä­en li­sään­ty­neen.

Kun yk­si ih­mi­nen voi huo­nos­ti, se hei­jas­tuu ym­pä­ril­le ja näyt­täy­tyy mo­nel­la ta­val­la. En­nal­ta­eh­käi­sys­tä ja mie­len­ter­veys­työn tär­key­des­tä pu­hu­mis­ta em­me voi lo­pet­taa, vaik­ka vä­lil­lä tur­haut­taa­kin, kun kes­kus­te­lua ei päät­tä­vis­sä eli­mis­sä syn­ny. Toi­vom­me, et­tä Ak­se­lin yh­ty­mä­val­tuus­tos­sa ol­laan val­mii­ta tart­tu­maan tä­hän "ai­ka­pom­miin" ajois­sa.

Yh­teis­kun­nan toi­mi­mi­nen jat­kos­sa­kin vaa­tii meil­tä päät­tä­jil­tä työ­tä, et­tä kaik­ki py­sy­vät mu­ka­na. "Sat­saa­mi­nen mak­saa pit­käs­sä juok­sus­sa it­sen­sä ta­kai­sin", tämä on tut­tu fraa­si, jota mo­net tois­te­le­vat. Jat­kos­sa sen tu­lee nä­kyä myös käy­tän­nön toi­mis­sa.

Tai­na Lai­ti­nen

My­nä­mä­en val­tuu­tet­tu

Ak­se­lin val­tuus­ton jä­sen

My­nä­mä­en KD-ryh­mä