JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
25.11.2021 14.15

Mielen­ter­veys­pal­velut ovat tärkeä osa perus­ter­vey­den­huoltoa

Pe­rus­ter­vey­den­huol­to on Suo­mes­sa ali­re­sur­soi­tu. Lää­kä­ril­le pää­syä voi jou­tua odot­ta­maan usei­ta viik­ko­ja. Ti­lan­ne vaih­te­lee maan eri osis­sa ja myös hy­vin toi­mia ter­veys­kes­kuk­sia löy­tyy. Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen sel­vi­tyk­sen mu­kaan ke­vääl­lä 2021 kii­reet­tö­mäl­le lää­kä­rin vas­taa­not­to­käyn­nil­le pää­si vii­kos­sa yli 60 pro­sen­tis­sa kai­kis­ta käyn­neis­tä.

Alu­eel­li­set erot ovat kui­ten­kin huo­mat­ta­via. Lou­nais-Suo­mes­sa lää­kä­ril­le pää­sy oli maan hei­koin­ta, 52 pro­sent­tia käyn­neis­tä.

Yk­si esi­merk­ki hei­kom­min toi­mi­vas­ta osa-alu­ees­ta ovat mie­len­ter­veys­pal­ve­lut. Mie­len­ter­veys­hoi­toon pää­syä pi­tää odot­taa pit­kään, hoi­to­suh­teet ovat kat­ko­nai­sia ja psy­ko­te­ra­pi­aa on huo­nos­ti saa­ta­vil­la. Mo­nil­la toi­pu­mi­nen hi­das­tuu ja osa me­net­tää työ- ja toi­min­ta­ky­kyn­sä ja elä­män­hal­lin­tan­sa sai­rau­den ede­tes­sä. Esi­mer­kik­si ma­sen­nus­ti­lan vuok­si jää vuo­den sai­raus­lo­ma­kau­den jäl­keen kun­tou­tus­tu­el­le tai työ­ky­vyt­tö­myy­se­läk­keel­le yli 4000 hen­ki­löä vuo­des­sa.

Psy­ki­at­ri­na tie­dän, et­tä ma­sen­nuk­seen on ole­mas­sa te­hok­kai­ta hoi­to­ja – vain re­surs­sit puut­tu­vat. Ma­sen­nuk­ses­ta toi­pu­mi­sen en­nus­te on läh­tö­koh­tai­ses­ti hyvä. Lii­an pal­jon on kui­ten­kin ih­mi­siä, jot­ka jää­vät il­man te­ho­kas­ta hoi­toa. Täs­tä ai­heu­tuu pal­jon kär­si­mys­tä po­ti­lail­le ja hei­dän lä­hei­sil­leen.

On­ko meil­lä va­raa pa­rem­piin mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­hin? Yh­teis­kun­nal­la on täl­lä het­kel­lä va­raa mak­saa mie­len­ter­veys­häi­ri­öis­tä ai­heu­tu­vat noin 11 mil­jar­din eu­ron vuo­sit­tai­set kus­tan­nuk­set. Täl­lai­nen sum­ma ker­tyy, kun mu­kaan las­ke­taan var­si­nais­ten hoi­to­ku­lu­jen li­säk­si epä­suo­rat kus­tan­nuk­set, jois­ta ar­vi­oi­daan ker­ty­vän kak­si kol­ma­so­saa koko kus­tan­nus­taa­kas­ta.

Epä­suo­ria kus­tan­nuk­sia ai­heu­tuu so­si­aa­li­pal­ve­luis­ta, sai­raus­lo­mis­ta, työ­ky­vyt­tö­myy­se­läk­keis­tä ja työ­pa­nos­ten me­ne­tyk­sis­tä. Si­joi­tus mie­len­ter­veys­hoi­toon tuot­taa hoi­to­ku­lu­jen kat­ta­mi­seen tar­vit­ta­van li­sä­ra­hoi­tuk­sen vä­hen­ty­vis­tä epä­suo­ris­ta kus­tan­nuk­sis­ta.

Var­hai­nen tuki pe­rus­ter­vey­den­huol­los­sa on edul­li­sem­paa kuin se, et­tä ih­mi­nen jä­te­tään il­man hoi­toa, kun­nes hä­nen sai­rau­ten­sa pa­he­nee ja vaa­tii kal­liim­paa eri­kois­sai­raan­hoi­toa. In­hi­mil­li­sen kär­si­myk­sen hin­taa ei voi ra­has­sa mi­ta­ta, mut­ta sen­kin mää­rä vä­he­ni­si, jos po­ti­laat sai­si­vat no­pe­as­ti te­ho­kas­ta hoi­toa.

Vuo­den 2023 alus­sa Suo­mes­sa aloit­ta­vat hy­vin­voin­ti­a­lu­eet, joi­den pi­täi­si ni­men­sä mu­kai­ses­ti tuot­taa hy­vin­voin­tia. Tä­män to­teu­tu­mi­nen edel­lyt­tää vah­vaa pe­rus­ter­vey­den­huol­toa, jon­ka kes­kei­se­nä osa­na ovat hy­vät mie­len­ter­veys­pal­ve­lut.

Juk­ka Kärk­käi­nen

lää­ke­tie­teen toh­to­ri

psy­ki­at­ri­an eri­kois­lää­kä­ri