JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
Naantali
31.7.2022 13.45

Meren hälytystila

Jen­ni Hau­kio on val­loit­ta­va, sen saim­me näh­dä ja ko­kea hä­nen suos­tu­es­saan vuo­den uni­ke­ok­si. Näin Pent­ti Ara­jär­ven aloit­ta­ma pe­rin­ne jat­kui. Ru­noi­li­ja­na Jen­ni Hau­kio li­sä­si ke­sä­kau­pun­gin säih­ket­tä ylis­tä­vil­lä sa­noil­la.

Jen­ni Hau­kio piti pai­kal­lis­ta kult­tuu­ri­tar­jon­taa hy­vä­nä, mut­ta ai­van eri­tyi­ses­ti hän pu­hui luon­non mer­ki­tyk­ses­tä ke­sän viet­tä­jäl­le. Haas­tat­te­luis­sa hän voi­mis­ti sa­no­maan­sa si­ni­le­vä­ti­lan­tees­ta: Ti­lan­ne on hä­lyt­tä­vä.

Luon­tom­me on tär­keä yk­kös­ke­sä­vie­raan viih­ty­mi­sen kan­nal­ta. Naan­ta­lin sak­raa­li­auk­ko, joka yh­dis­tää Kul­ta­ran­nan ja kir­kon, voi huo­nos­ti. Naan­ta­li­lais­ten olo­huo­ne on käyt­tö­kiel­los­sa.

Ai­nut­laa­tui­nen Saa­ris­to­me­ri -pro­jek­ti on pu­hu­nut täs­tä kur­juu­des­ta kam­pan­joi­mal­la sa­noin ja ku­vin yh­teen ve­tä­mäl­lä, et­tä mi­tään pa­ran­nus­ta ei ole 20 vuo­teen saa­tu ai­kaan.

Se on hä­peä Var­si­nais-Suo­mel­le, ja myös Naan­ta­lil­le, joka on ol­lut toi­me­ton asi­an suh­teen: vas­ta tänä vuon­na ovat en­sim­mäi­set pro­jek­ti­ra­hat saa­tu ta­lou­sar­vi­oon, vaik­ka jo 20 vuot­ta sit­ten teim­me aloit­teen toi­men­pi­tei­den kii­reel­li­ses­ti käyn­nis­tä­mi­ses­tä.

Täs­tä ti­las­ta em­me me naan­ta­li­lai­set, var­si­nais­suo­ma­lai­set ja suo­ma­lai­set an­sait­se kii­tos­ta. Pa­rem­paan on pys­tyt­tä­vä.

Naan­ta­lin vuo­den 2020 saa­ris­to­a­ree­nas­sa ai­he oli esil­lä ja taas pu­hut­tiin ja taas ol­tiin yh­tä miel­tä te­ke­mi­sen tar­pees­ta.

Kir­joi­tin elo­kuus­sa 2020: Tie­de­tään, et­tä te­ke­mät­tä ei voi jät­tää. Pi­tää ol­la tiuk­ka lain­sää­dän­tö tuo­tan­nol­le ja riit­tä­vä ra­hoi­tus pe­las­tus­toi­mil­le. Sää­dän­töä on val­vot­ta­va ja maan­vil­je­lyn on sään­tö­jä nou­da­tet­ta­va ja var­mis­tet­ta­va ak­tii­vi­ses­ti sään­nel­lyn to­teut­ta­mi­nen – se ol­koon jul­ki­sen tuo­tan­to­tu­en eh­to nu­me­ro 1. Val­ti­on ja kun­tien on toi­min­taa ra­hoi­tet­ta­va ja ra­hat on suun­nat­ta­va koh­tei­siin sen pe­rus­tel­la mis­tä toi­mes­ta on eni­ten Saa­ris­to­me­ren kan­nal­ta hyö­tyä. Sit­ten tule ko­vin point­ti: Tämä on ra­hoi­tet­ta­va.

Täl­lä tar­koi­tin, et­tei rii­tä, et­tä yh­tei­ses­ti so­vi­taan va­paa­eh­tois­ta toi­mis­ta. Esi­merk­ki­nä kip­sin le­vi­tys ei to­teu­du en­kä viit­si ker­ra­ta, mis­tä on ky­sy­mys. Va­paa­eh­toi­nen pak­ko sään­nöil­lä ja ra­hoi­tus­vas­tuu kai­kil­le va­lu­ma-alu­een maa­no­mis­ta­jil­le.

Mik­ko Rön­n­holm, naan­ta­li­lai­nen sou­ta­ja