JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
10.10.2021 14.15

Maskussa kunta­po­li­tiikka ajautui valta-ajatteluun

Avoi­muu­den ni­miin erit­täin mo­net puo­lu­eet pu­hui­vat kun­ta­vaa­lien al­la. Näin myös Mas­kus­sa. Po­li­tiik­ka kui­ten­kin no­jau­tuu val­taan ja kaik­ki pää­tök­set teh­dään vii­me kä­des­sä enem­mis­tö­pää­tök­sil­lä, ku­ten ai­na. Tä­mä­hän on suo­raan kun­ta­lais­ten tah­don mu­kais­ta, el­lei sit­ten ajau­du­ta naa­pu­ri­kun­nan Nou­si­ais­ten ta­paan pe­laa­mi­sel­la saa­vu­tet­tuun val­ta-ase­maan.

Mas­kus­sa vaa­lien suu­rin voit­ta­ja oli pe­rus­suo­ma­lai­set, ku­ten jo en­nen vaa­le­ja mo­net ar­vi­oi­vat. Kan­sa­ne­dus­ta­jan Kike Elo­maan mu­kaan­tu­lo ai­heut­ti ison ää­ni­vyö­ryn ja kan­sa­lais­ten tah­don mu­kai­ses­ti pai­kat ja­et­tiin kun­ta­vaa­lien jäl­keen. It­se oli­sin näh­nyt mie­lel­lä­ni Ki­ken myös Mas­kun kun­ta­po­li­tii­kas­sa ak­tii­vi­sem­min mu­ka­na, ku­ten moni muun puo­lu­een kan­sa­ne­dus­ta­ja omis­sa kun­nis­sa on. Toi­vo­taan, et­tä kun­ta­lai­sil­le ei jää maku pel­käs­tään ää­nien ke­rää­mi­ses­tä. It­se kui­ten­kin näen ää­nien tuo­man vas­tuun ja ai­ka näyt­tää, mi­ten vas­tuu meil­le kun­ta­lai­sil­le näyt­täy­tyy.

Mas­kus­sa kun­ta­vaa­lit oli­vat to­del­li­nen val­lan kään­tö­pis­te. Ko­koo­mus sai to­del­li­sen vas­tuk­sen pe­rus­suo­ma­lai­sis­ta ja val­tuus­to sekä lau­ta­kun­nat sai­vat uu­sia kas­vo­ja to­del­la pal­jon. Tämä on hie­no asia.

Va­li­tet­ta­vas­ti al­ku on näyt­tä­nyt sil­tä, et­tä val­ta-ajat­te­lun ai­ka on kui­ten­kin lii­kaa läs­nä. Po­li­tiik­ka on kui­ten­kin yh­teis­työ­tä ja avoi­muut­ta. Asi­ois­ta ol­laan mon­ta ker­taa to­del­la pal­jon eri miel­tä ja kes­kus­te­lul­la sekä toi­sia ai­dos­ti kuun­nel­len saa­daan se Mas­kun tun­nus­lau­se esil­le. Omas­ta kun­nas­ta yl­pei­tä kun­ta­lai­sia ei teh­dä val­lal­la ,vaan kuun­nel­len ja ai­dos­ti vä­lit­tä­en.

Tämä val­ta-ajat­te­lun aja­tus on syn­ty­nyt mi­nun aja­tuk­sii­ni ei­kä pe­rus­tu sen enem­pää tut­kit­tuun tie­toon. Jo­kai­nen kun­ta­lai­nen voi lu­kea lau­ta­kun­tien ja kun­nan­hal­li­tuk­sen pöy­tä­kir­jo­ja ne­tin ih­meel­li­ses­sä maa­il­mas­sa ja seu­ra­ta kun­nan­val­tuus­tom­me työs­ken­te­lyä myös in­te­rak­tii­vi­ses­ti. Näi­tä seu­raa­mal­la jo­kai­nen kun­ta­lai­nen voi it­se muo­dos­taa oman mie­li­pi­teen­sä.

Mika Rau­ku­nen

kun­nan­val­tuu­tet­tu

kun­nan­hal­li­tuk­sen jä­sen