JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
23.2.2021 9.20

Maskun kunnal­lis­vaalit

Mas­kus­sa kun­nal­lis­po­li­tiik­ka on mie­les­tä­ni toi­mi­nut kun­ta­lai­sia tyy­dyt­tä­väl­lä ta­val­la. Vi­ran­hal­ti­at ovat jos­kus ol­leet ti­kun ne­näs­sä, ei­kä ai­na ai­heet­ta. Ol­laan vä­lin­pi­tä­mät­tö­miä, ei­kä vas­ta­ta kun­ta­lais­ten esit­tä­miin ky­sy­myk­siin.

Kun­nan­hal­li­tuk­sen ja val­tuus­ton pää­tök­set ei­vät ai­na tyy­dy­tä kaik­kia asuk­kai­ta, mut­ta so­vit­tu­jen pää­tös­ten kans­sa on tul­tu toi­meen. Kun­ta­lai­set ym­mär­tä­vät, kuin­ka vai­kea päät­tä­jien on teh­dä kaik­kia tyy­dyt­tä­vä pää­tös.

Seu­raa­vis­sa kun­ta­vaa­leis­sa va­li­taan kun­taan uu­det päät­tä­jät. Ää­nes­tä­jien teh­tä­vä­nä on pun­ni­ta eh­dok­kai­den vä­lil­lä, kuka on si­tou­tu­nut te­ke­mään työ­tä kun­ta­lais­ten hy­väk­si.

Jus­si Hal­la-aho tuo pu­heis­saan esil­le, et­tä San­na Ma­ri­nin hal­li­tus kaa­tuu näi­hin kun­ta­vaa­lei­hin. Sii­tä syys­tä Jus­si Hal­la-aho on val­jas­ta­nut Rit­va Elo­maan­kin aset­tu­maan eh­dok­kaak­si Mas­kun kun­ta­vaa­lei­hin. Täy­tyy Jus­sil­le muis­tut­taa, et­tä edus­kun­ta­vaa­lit ovat vas­ta vuon­na 2023. Tie­tys­ti Elo­maal­la on oi­keus aset­tua eh­dok­kaak­si, mut­ta riit­tää­kö hä­nel­lä kiin­nos­tus­ta ja ai­kaa osal­lis­tua lau­ta­kun­ta­työ­hön, jos­sa työ teh­dään ja rat­ko­taan mas­ku­lais­ten on­gel­mia?

Pe­rus­suo­ma­lai­sil­la on omas­ta ta­kaa hyvä esi­merk­ki, mi­ten väl­te­tään edus­kun­nas­sa va­li­o­kun­ta­työs­ken­te­ly. Kou­vo­la­lai­nen kan­sa­ne­dus­ta­ja Sheik­ki Laak­so syyt­tää puo­lu­e­to­ve­ri­aan Ano Tur­ti­ais­ta työs­tä pa­koi­lus­ta. Laak­son Fa­ce­book-kir­joi­tuk­ses­sa mai­ni­taan, et­tei Tur­ti­ais­ta ole ko­ro­nan jäl­keen juu­ri Hel­sin­gis­sä nä­ky­nyt ja va­li­o­kun­nas­sa vie­lä har­vem­min. Hän on ol­lut pois maa­lis­kuun 6. päi­vän jäl­keen 24 va­li­o­kun­ta­ko­kouk­ses­ta.

Syk­syl­lä pu­he­mies Ant­ti Rin­ne hän­tä huo­maut­ti, et­tä sa­lis­sa käy­te­tään mas­kia. Tur­ti­ai­nen pe­rus­te­lee mas­kit­to­muut­ta ter­veys­syil­lä. Mikä on sel­lai­nen syy, et­tä lää­kä­ri kir­joit­taa to­dis­tuk­sen, et­tei tar­vit­se käyt­tää mas­kia?

Nyt vas­taa­va tois­tui, kun hän ki­roi­li ja käyt­täy­tyi uh­kaa­vas­ti va­ra­pu­he­mies Juho Ee­ro­laan koh­taan, kun Ee­ro­la huo­maut­ti Tur­ti­ais­ta mas­kin käy­tös­tä. Tur­ti­ai­nen kuu­luu Ju­van val­tuus­toon ja tek­ni­seen lau­ta­kun­taan, mut­ta ne­kin työt ovat jää­neet vä­hiin, kun gril­li­ki­os­kin ra­ken­ta­mi­nen Ju­val­le vaa­tii kai­ken lii­ke­ne­vän ajan.

Toi­von, et­tä kaik­ki Mas­kus­sa luot­ta­mus­teh­tä­viin va­lit­ta­vat ovat luot­ta­muk­sen ar­voi­set ja osal­lis­tu­vat ak­tii­vi­ses­ti pää­tök­sen­te­koon. Em­me tar­vit­se Ano Tur­ti­ai­sen kal­tais­ta päät­tä­jää.

Meil­lä on toi­mi­va ja hyvä San­na Ma­ri­nin hal­li­tus, joka vie koko ajan asi­oi­ta läpi. Edus­kun­nas­sa eten­kin pe­rus­suo­ma­lai­set ovat kai­kes­sa vas­taan. Odo­tan, kos­ka Jus­si Hal­la-aho saa oman edus­kun­ta­ryh­män­sä sii­hen kun­toon, mitä vaa­di­taan hy­väl­tä edus­kun­ta­työl­tä.

Olen seu­ran­nut edus­kun­ta­työ­tä yli 40 vuot­ta ja koko ajan se me­nee huo­nom­paan suun­taan. Pu­hu­taan pääl­le, huu­de­taan vä­liin ja ei­kä kun­ni­oi­te­ta toi­sia edus­ta­jia. Va­li­taan me Mas­kuun hy­vät edus­ta­jat edus­ta­maan kun­ta­lai­sia. Va­lin­ta on tei­dän.

Muis­ta­kaa käyt­tää mas­kia, tur­va­e­täi­syys ja pes­tä kä­det.

Ju­ha­ni Jo­ki­nen

Mas­ku