JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
21.9.2022 8.55

Maskun Föli-sekoilu

Maa­nan­tai 19.9.2022 oli mer­kit­tä­vä päi­vä his­to­ri­as­sa, kun Ku­nin­ga­tar Eli­sa­bet II hau­dat­tiin ja sitä seu­rat­tiin maa­il­man­laa­jui­ses­ti. Ti­lai­suus oli sa­noin ku­vaa­mat­to­man kau­nis ja hy­vin jär­jes­tel­mäl­li­nen. Kaik­ki su­jui en­nak­ko­suun­ni­tel­mien mu­kaan. Kus­tan­nuk­sia voi vai ar­vail­la, tus­kin kos­kaan sel­vi­ää.

Sa­ma­na päi­vä­nä Mas­kun kun­nan­val­tuus­to ää­nes­ti, ha­kee­ko Mas­ku Fö­liin. Kun­nan­hal­li­tus oli ai­em­min teh­nyt val­tuus­tol­le eh­do­tuk­sen, et­tei hy­väk­sy­tä Fö­liin me­noa ää­nin 5–4.

Kun­nan­val­tuus­to suu­res­sa vii­sau­des­saan päät­ti ää­nin 20–15, et­tei ha­e­ta Fo­liin. Sa­mal­la Mas­ku päät­ti myös Nou­si­ais­ten puo­les­ta ha­ke­muk­sen mi­tä­töin­nin.

Kyl­lä minä niin mie­le­ni pa­hoi­tin mas­ku­lais­ten päät­tä­jien puo­les­ta. Oli Mas­kus­sa sen­tään 15 val­tuu­tet­tua, jot­ka kat­se­li­vat muu­ta­kin kuin omaa na­paa. Luu­lin, et­tä mas­ku­lai­nen kun­nan­val­tuu­tet­tu kat­soo hy­väl­lä it­se­tun­nol­la tu­le­vai­suu­teen va­lo­voi­mai­sen ja asu­ka­sys­tä­väl­li­sen kun­nan edus­ta­ja­na, mut­ta 20 val­tuu­tet­tua ei.

Ym­mär­rän pe­rus­suo­ma­lais­ten kan­nat. Heis­tä vain yk­si ää­nes­ti puo­les­ta, mut­ta hän on­kin kier­tä­nyt muu­ta­kin kuin tah­koa. Mui­den puo­lu­ei­den vas­taan ää­nes­tä­jiä en ym­mär­rä, kos­ka olen kä­sit­tä­nyt, et­tä he aja­vat kun­ta­lais­ten par­haak­si asi­oi­ta, mut­ta näin ei nyt pää­tet­ty.

Jous­ta­va bus­si­lii­ken­ne on hy­vin tär­keä kun­nan ke­hi­tyk­ses­sä ja se on näh­ty muun mu­as­sa sii­nä, et­tä Lie­to men­nyt harp­pauk­sel­la eteen­päin. Lie­toon on ha­keu­tu­nut uu­sia yri­tyk­siä ja sitä kaut­ta on tul­lut uu­sia työ­paik­ko­ja sekä uu­sia asuk­kai­ta. Myös Mas­ku tar­vit­see uu­sia yri­tyk­siä ja työ­paik­ko­ja, mut­ta kun kul­ku­yh­tey­det ovat keh­not, nii­tä ei saa­da. Li­säk­si nyt teh­ty pää­tös unoh­taa ko­ko­naan nuo­ret ja elä­ke­läi­set ja hei­dän liik­ku­mi­sen­sa. Bus­si­lii­ken­neyh­teis­työ Nou­si­ais­ten kans­sa oli­si ol­lut hy­vin luon­te­vaa.

Ju­ha­ni Jo­ki­nen

Mas­ku