JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
20.1.2021 15.30

Maskeista terveys­haittoja lapsille

Kau­pun­gin si­vul­la lu­kee: ”Uu­den­kau­pun­gin ter­veys­lau­ta­kun­ta suo­sit­taa kas­vo­mas­kien käyt­töä kou­luis­sa nel­jän­nel­tä luo­kal­ta al­ka­en”. Mil­lä pe­rus­teel­la?

So­si­aa­li- ja ter­veys­joh­ta­ja Sari Ran­ta­sen mu­kaan lau­ta­kun­ta ei ole täl­lais­ta pää­tös­tä teh­nyt. Myös­kään ko­ro­na­ryh­mä ei ole teh­nyt täl­lais­ta pöy­tä­kir­jat­tua pää­tös­tä vaan on ”kes­kus­tel­lut asi­as­ta”. Mut­ta joku on an­ta­nut suo­si­tuk­sen, jos­ta ei ole teh­ty pää­tös­tä. Ko­vin on uki­lais­ta me­noa. Tus­kin hal­lin­to­me­net­te­ly­lain mu­kais­ta.

THL:n oh­jeis­sa to­de­taan: ”Kas­vo­mas­ki ei so­vel­lu pik­ku­lap­sil­le, sil­lä mas­kin oh­jei­den mu­kai­nen käyt­tö on­nis­tuu vas­ta hie­man van­hem­pa­na. Tämä suo­si­tus kos­kee en­si­si­jas­sa 12 vuot­ta täyt­tä­nei­tä.”

Eu­roo­pan ter­veys­vi­ras­ton ECDC:n mas­ke­ja kos­ke­vien tut­ki­mus­ten joh­to­pää­tök­sis­sä to­de­taan, et­tä lap­set sie­tä­vät mas­ke­ja huo­nos­ti. USA:n CDC tut­ki­mu­syh­teen­ve­to to­te­aa, et­tei mas­keil­la ole yli­pään­sä mer­kit­tä­vää vai­ku­tus­ta vi­rus­ten le­vi­ä­mi­seen.

2.1.2021 jul­kis­tet­tiin koko Sak­san kat­ta­va tut­ki­mus ”Co-Ki”. Sii­nä 363 lää­kä­riä ko­ko­si tie­to­ja 17854 van­hem­mal­ta kos­kien 25930 las­ta. Lap­set pi­ti­vät mas­ke­ja kes­ki­mää­rin 270 mi­nuut­tia päi­väs­sä. Hai­tois­ta il­moit­ti 68 pro­sent­tia ja ne kos­ki­vat 24 eri hait­taa. Tär­keim­pi­nä hait­toi­na il­moi­tet­tiin pään­sär­ky 53 pro­sent­tia, kes­kit­ty­mis­vai­keu­det 50 pro­sent­tia, tyy­ty­mät­tö­myys 42 pro­sent­tia, huo­non­tu­nut op­pi­mi­nen 42 pro­sent­tia ja uu­pu­mus 36 pro­sent­tia.

10.1.2021 sak­sa­lai­nen neu­ro­lo­gi ja neu­ro­fy­si­o­lo­gi Mar­ga­ri­te Griesz-Bris­son va­roit­taa ylei­söä sii­tä, et­tä kas­vo­suo­jat, joi­ta hei­tä vaa­di­taan käyt­tä­mään tar­tun­nan le­vi­ä­mi­sen es­tä­mi­sek­si, voi­vat joh­taa ha­pen puut­tee­seen ja va­ka­viin ai­vo­vau­ri­oi­hin, ja us­koo, et­tä lap­set ja nuo­ret ovat eri­tyi­sen herk­kiä. Hän mai­nit­see myös, et­tä pään­sär­ky, uu­pu­mus, hui­maus, kes­kit­ty­mis­vai­keu­det ja hei­kom­pi re­ak­tii­vi­suus ovat oi­rei­ta, ja ne vai­kut­ta­vat myös kog­ni­tii­vi­seen käyt­täy­ty­mi­seen ne­ga­tii­vi­ses­ti.

Näi­den tie­to­jen va­los­sa ter­veys­lau­ta­kun­nan / ko­ro­na­ryh­män tu­lee vä­lit­tö­mäs­ti pe­ruut­taa 4.– 6.- luok­kien kas­vo­mas­ki­suo­si­tus, jos­ta voi ol­la mer­kit­tä­vää hait­taa las­ten ter­vey­del­le.

Sep­po Loh­ta­ja

Uu­si­kau­pun­ki