JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
8.2.2023 17.58

Malttia lintujen talvi­ku­vaukseen

Uu­den­kau­pun­gin seu­dun ym­pä­ris­töyh­dis­tys on huo­lis­saan vii­me vuo­si­na li­sään­ty­nees­tä il­mi­ös­tä, jos­sa ote­taan va­lo­ku­via tal­veh­ti­vis­ta pe­to­lin­nuis­ta ja har­va­lu­kui­sis­ta tal­veh­ti­vis­ta lin­nuis­ta, ku­ten ku­nin­gas­ka­las­ta­jas­ta ja kos­ki­ka­ras­ta sekä myös ni­säk­käis­tä, ku­ten sau­kos­ta.

Tal­vi on ai­na eläi­mil­le kriit­tis­tä ai­kaa, kos­ka ly­hyt tal­vi­päi­vä ku­luu ra­vin­no­net­sin­tään. Täl­löin eläi­mil­le pi­tää jät­tää ai­kaa häi­riin­ty­mät­tö­mään ruo­kai­luun, to­te­aa ym­pä­ri.

Ku­vaa­jat käyt­tä­vät ns. pit­kiä put­kia ot­ta­es­saan ku­via kau­kaa, mut­ta kun ih­mi­nen il­mes­tyy lin­nun esiin­ty­mis­pai­kal­le, laji häi­riin­tyy, vaik­ka ti­lan­ne ei sil­tä tun­tui­si­kaan. Ku­vaus­ti­lan­ne voi joh­taa myös sii­hen, et­tä lä­het­ty­vil­lä saa­lis­ta et­si­vät var­pus- ja ka­na­hauk­ka voi­vat na­pa­ta häi­riin­ty­neen lin­nun.

Pöl­löt saa­lis­ta­vat tal­vel­la lä­hin­nä hä­mä­rän ai­kaan ja päi­väl­lä ne le­pää­vät. To­sin var­pus- ja hii­ri­pöl­lö et­si­vät ruo­kaa myös tal­vel­la. Sa­moin te­ke­vät har­va­lu­kui­sis­ta tal­veh­ti­jois­ta mm. pie­ka­na ja hii­ri­hauk­ka sekä iso­le­pin­käi­nen. Tal­vel­la ne ovat et­si­mäs­sä ruo­kaa is­tu­es­saan pui­den ok­sil­la tai säh­kö­lin­joil­la.

Yh­dis­tys to­te­aa myös, et­tä tie­do­tus­vä­li­nei­den tu­li­si vält­tää tal­vis­ten pe­to­lin­tu­jen ja ku­nin­gas­ka­las­ta­jan ku­vien jul­kai­se­mis­ta. In­ter­ne­tis­tä näi­den la­jien ku­via voi ihail­la muu­ten­kin. Suo­men luon­non­va­lo­ku­vaa­jien vuon­na 2008 hy­väk­sy­tyis­sä eet­ti­sis­sä pe­ri­aat­teis­sa on to­det­tu, et­tä ”ku­vaa­ja aset­taa ku­vat­ta­van edun oman etun­sa edel­le”. Tar­kem­mat oh­jeet löy­ty­vät https://luon­to­ku­va.org/eet­ti­set-saan­not.

Näi­tä oh­jei­ta tu­lee ku­vaus­ti­lan­teis­sa nou­dat­taa ym­pä­ri vuo­den.

Uu­den­kau­pun­gin seu­dun ym­pä­ris­töyh­dis­tys