JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
14.1.2022 13.30

Luvataan toisillemme onnistua

Hy­vin­voin­tiu­u­dis­tuk­ses­sa ko­ros­te­taan lä­hi­pal­ve­lu­ja ja nii­den tur­vaa­mis­ta. Mie­lee­ni on tul­lut, an­ne­taan­ko kan­sa­lai­sil­le lii­an myön­tei­nen kuva nii­den säi­ly­mi­ses­tä ja mitä lä­hi­pal­ve­luil­la lo­pul­ta tar­koi­te­taan. Em­me tie­dä, mi­ten ja mis­sä ne tuo­te­taan jat­kos­sa.

Per­heil­le ja niin lap­sil­le kuin van­huk­sil­le­kin tu­li­si taa­ta tur­val­li­suut­ta kai­kis­sa ti­lan­teis­sa. Sen täy­tyy tar­koit­taa en­si­si­jai­ses­ti sitä, et­tä kun ar­ki ei suju ku­ten pi­täi­si, voi sil­loin saa­da apua ja tur­vaa vai­voi­hin­sa, sai­rau­teen­sa ja tur­vat­to­muu­den tun­tee­seen­sa. Sitä ei voi saa­da kau­kaa, sen täy­tyy ol­la lä­hel­lä.

Jat­kos­sa käy­te­tään yhä enem­män digi- ja mui­ta etä­pal­ve­lu­ja, mut­ta ih­mi­sen on ai­na ol­ta­va lä­hel­lä ih­mis­tä ja ta­voi­tet­ta­vis­sa. Se uu­den Var­si­nais-Suo­men hy­vin­voin­ti­a­lu­een täy­tyy lu­va­ta. Olem­me kaik­ki luon­nol­li­ses­ti sa­maa miel­tä sii­tä, et­tä so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon lä­hi­pal­ve­lut ja alu­e­sai­raa­la tur­va­taan kun­tiem­me asuk­kail­le. Upe­an kes­kus­sai­raa­lam­me ke­hit­tä­mi­nen on myös ol­ta­va meil­le sel­viö.

Se, mi­ten pal­ve­lut tur­va­taan, ei to­teu­du pel­käs­tään tois­ta­mal­la nii­den tär­keyt­tä. Meil­lä eh­dok­kail­la täy­tyi­si ol­la nä­ky­mä, mi­ten koko suu­ren uu­dis­tuk­sen val­mis­te­lua ja to­teu­tus­ta lä­hes­ty­tään. Sii­nä tar­vi­taan sekä osaa­mis­ta ja ko­ke­mus­ta yh­teis­ten asi­oi­den hoi­dos­ta et­tä ener­gis­tä nuo­ruut­ta ot­ta­maan haas­tei­ta vas­taan.

Palo- ja pe­las­tus­toi­mi on elin­tär­keä osa kan­sa­lais­ten ar­jen tur­vaa. Täs­sä uu­dis­tuk­ses­sa pu­hu­taan lii­an usein vain so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­luis­ta. Myös se, mil­lä re­surs­seil­la, mil­lä val­miu­del­la ja mi­ten si­joi­tet­tui­na pa­lo­a­se­mat ja alu­een yk­si­köt voi­vat toi­mia, on rat­kai­se­vaa. Rat­kai­se­vaa on myös se, mikä ase­ma ja teh­tä­vä VPK:il­le an­ne­taan. Nii­den roo­li on usein erit­täin vas­tuul­li­nen ja rat­kai­se­va käy­tän­nön ti­lan­teis­sa. Pe­las­tus­toi­mi an­sait­see oman toi­mie­li­men­sä uu­des­sa hal­lin­nos­sa ny­kyis­ten alu­e­pe­las­tus­lau­ta­kun­tien ta­paan.

Ha­lu­an ja­kaa kun­ta­sek­to­rin pal­ve­luk­ses­sa han­ki­tun mo­ni­puo­li­sen työ­ko­ke­muk­se­ni ja osaa­mi­se­ni laa­jan seu­tum­me asuk­kai­den hy­väk­si. Olen saa­nut työs­ken­nel­lä useis­sa kun­nis­sa eri puo­lil­la Suo­mea ja ai­na kun­ta­lai­sia lä­hel­lä. Olen saa­nut työs­ken­nel­lä seu­tu­ta­sol­la, pal­jon myös Vak­ka-Suo­mes­sa ja har­joit­taa kun­tien kans­sa yh­teis­työ­tä lä­hel­lä ih­mi­siä.

Olen ol­lut eri­lai­sis­sa yh­teis­työ­ver­kos­tois­sa maa­kun­ta­ta­soil­la ja ai­na kun­ta­lais­ten, ih­mis­ten hy­väk­si. Toi­min­ta alu­e­ta­sol­la pe­rus­tuu yh­teis­pe­lin hal­lit­se­mi­seen, sii­nä ei ir­to­pis­tei­tä ote­ta ei­kä an­ne­ta. Sii­nä par­haim­mil­laan saa, kun myös an­taa. Kaik­ki toi­min­ta on erään­lais­ta so­pi­mis­ta de­mok­ra­ti­an pe­li­sään­nöin.

Us­kon ja ha­lu­an luo­da luot­ta­mus­ta sii­hen, et­tä la­kiu­u­dis­tuk­set to­teu­tu­vat ja myös käy­tän­nös­sä on­nis­tu­vat. To­teu­tet­ta­va uu­dis­tus on koko it­se­näi­syy­tem­me ajan kun­ta­pal­ve­lu­jen suu­rin, it­se asi­as­sa val­ta­va.

Käy­dään hy­vät alu­e­vaa­lit ja teh­dään sen jäl­keen uu­dis­tus­ta yh­teis­voi­min ja lu­va­taan toi­sil­lem­me on­nis­tua.

Juk­ka Al­kio

kun­nal­lis­neu­vos

Lai­ti­lan kau­pun­gin­val­tuus­ton pj

sai­raan­hoi­to­pii­rin val­tuus­ton vpj