JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
12.5.2022 12.00

Liittou­tu­mat­tomuus luo vakautta

Vii­me vuon­na hy­väk­syt­tyi­hin ul­ko- ja tur­val­li­suus­po­liit­ti­seen se­lon­te­koon ja puo­lus­tus­po­liit­ti­seen se­lon­te­koon sekä Ma­ri­nin hal­li­tuk­sen oh­jel­maan on kir­jat­tu seu­raa­vat lau­seet: ”Suo­mi on so­ti­las­liit­toon kuu­lu­ma­ton maa. Suo­men ul­ko- ja tur­val­li­suus­po­li­tii­kan pää­mää­rä­nä on eh­käis­tä Suo­men jou­tu­mi­nen so­ti­laal­li­sen konf­lik­tin osa­puo­lek­si".

Näil­lä lau­seil­la mää­ri­tel­lään Suo­men ul­ko- ja tur­val­li­suus­po­liit­ti­nen lin­ja. Lin­ja on teh­ty kes­tä­mään. Sen muut­ta­mi­nen yh­den ke­vään mie­len­kuo­hus­sa hir­ve­äl­lä kii­reel­lä on täy­sin tar­pee­ton­ta ja vas­tuu­ton­ta, jopa vaa­ral­lis­ta.

Suo­meen ei koh­dis­tu min­kään­lais­ta so­ti­laal­lis­ta uh­kaa Ve­nä­jän Uk­rai­naan koh­dis­ta­man hyök­käyk­sen vuok­si. Tä­män to­te­a­vat edus­kun­nan kä­sit­te­lys­sä ole­va tur­val­li­suus­se­lon­te­ko, val­ti­o­joh­to ja so­ti­laat. So­ti­laal­lis­ta uh­kaa ei ole koh­dis­tu­nut Suo­meen lä­hes 80 vuo­den liit­tou­tu­mat­to­muu­den ajan­jak­sol­la. Ei siis koh­dis­tu nyt­kään ja syy on yk­sin­ker­tai­nen: so­ti­laal­li­nen liit­tou­tu­mat­to­muus on va­kaut­ta­va va­lin­ta.

Jos Suo­mi ha­kee so­ti­las­liit­to Na­ton jä­se­nyyt­tä, ti­lan­ne muut­tuu. Sil­loin Suo­men 1340 ki­lo­met­rin itä­ra­jas­ta tu­lee Ve­nä­jän ja Na­ton vä­li­nen raja. Jän­nit­teet kas­va­vat sil­loin koko Eu­roo­pas­sa ja Uk­rai­nan sota saat­taa es­ka­loi­tua ja laa­je­ta.

Na­ton jä­se­ne­nä Suo­mes­ta tu­lee osa Yh­dys­val­to­jen joh­ta­maa so­ti­lasb­lok­kia, jon­ka so­ti­laal­li­nen voi­ma ja uh­ka no­jaa­vat ydi­na­sei­siin. Na­ton ydi­na­se­po­li­tiik­ka kos­kee jä­se­ne­nä myös Suo­mea. Suur­val­ta­so­das­sa oli­sim­me etu­rin­ta­ma. Pää­mi­nis­te­ri Ma­rin ja puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Kaik­ko­nen ovat jo to­den­neet, et­tä eh­to­ja jä­se­nyy­del­le tu­ki­koh­tien ja ydi­na­sei­den Suo­meen si­joit­ta­mi­sen kiel­tä­mi­sek­si ei edes py­ri­tä aset­ta­maan.

Na­ton joh­to­val­tio on Yh­dys­val­lat. Jä­sen­val­ti­ot ei­vät ole tasa-ar­voi­sia de fac­to. Yh­dys­val­to­jen edut rat­kai­se­vat Na­ton po­li­tii­kan, myös sen, mitä mil­loin­kin ovat ne 5. ar­tik­lan mu­kai­set tur­va­ta­kuut tai on­ko nii­tä lain­kaan.

Na­tos­sa­kin Suo­men puo­lus­tus no­jai­si omaan ar­mei­jaan, mut­ta uh­kat oli­si­vat mo­nin­ker­tai­set. Seu­rauk­se­na so­ti­las­me­not kas­va­vat. Ne ovat ai­na jos­tain pois. Jän­nit­tei­den li­sään­ty­mi­nen Eu­roo­pas­sa hei­ken­tää jo nyt ta­lout­ta mo­nin ta­voin. Li­sä­es­ka­laa­tio Suo­men Nato-jä­se­nyy­den myö­tä sy­ven­tää kier­ret­tä. Seu­rauk­se­na ovat työt­tö­myy­den kas­vu, jul­ki­sen ta­lou­den eli so­si­aa­li­tur­van ja pal­ve­lui­den leik­kauk­set sekä ih­mis­ten toi­meen­tu­lon hei­ken­ty­mi­nen.

Suo­mes­sa on käyn­nis­sä voi­ma­kas kam­pan­ja Nato-jä­se­nyy­den puo­les­ta. Se al­koi jo vii­me syk­sy­nä, mut­ta sota tar­jo­si ti­lai­suu­den, jota jä­se­nyyt­tä pit­kään aja­neet voi­mat käyt­tä­vät nyt hy­väk­si seu­rauk­sis­ta vä­lit­tä­mät­tä. Na­ton kiel­tei­siä vai­ku­tuk­sia maal­lem­me ei ha­lu­ta näh­dä. Tä­män ke­vään ta­pah­tu­miin Suo­mes­sa pa­la­taan vie­lä, kun miel­ten kuo­hu ta­saan­tuu.

Jo­han­nes Yrt­ti­a­ho (vas.)

kan­sa­ne­dus­ta­ja