JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
Naantali
6.4.2021 17.50

Läppäsilta osa 2

Maa­kun­ta­val­tuus­toon on tu­los­sa kä­sit­te­lyyn vai­he­maa­kun­ta­kaa­va, jos­sa pää­te­tään myös ”läp­pä­sil­lan koh­ta­lo” tois­ta­mi­seen. En­sim­mäi­sel­lä kier­rok­sel­la ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riö jät­ti kaa­va­mer­kin­nän vah­vis­ta­mat­ta ja kor­kein hal­lin­to-oi­keus pää­tyi sa­mal­le kan­nal­le Naan­ta­lin kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen va­li­tuk­ses­ta huo­li­mat­ta.

Jäl­leen ol­laan sii­nä epä­oi­keu­den­mu­kai­ses­sa ja koh­tuut­to­mas­sa ti­lan­tees­sa, jos­sa sil­lan ta­ka­na asu­vat jou­tu­vat puo­lus­ta­maan oi­keut­taan kiin­te­ään tie­yh­tey­teen hal­lin­to­ko­neis­ton tah­toa vas­taan, ai­em­mas­ta kor­keim­man hal­lin­to-oi­keu­den pää­tök­ses­tä ja pää­tök­sen pe­rus­te­luis­ta huo­li­mat­ta.

Ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riö ke­hot­ti pää­tök­ses­sään 20.3.2013 (DNr:o YM1/5222/2011), et­tä mi­kä­li Var­si­nais-Suo­men liit­to ai­koo osoit­taa alu­e­va­rauk­sen uu­del­le ve­nei­lyn run­ko­väy­läl­le, mer­kin­nän on pe­rus­tut­ta­va maan­käyt­tö- ja ra­ken­nus­lain 9 py­kä­län mu­kai­siin riit­tä­viin tut­ki­muk­siin ja sel­vi­tyk­siin.

Sel­vi­tyk­set ei­vät ole riit­tä­vät ja ky­se­ly­tut­ki­muk­sia läp­pä­sil­lan taak­se jää­vien kes­kuu­des­sa ei ole teh­ty kaa­va­mer­kin­nän koko vai­ku­tu­sa­lu­eel­la.

Maan­kun­ta­kaa­van si­säl­tö­vaa­ti­muk­sia kos­ke­van maan­käyt­tö- ja ra­ken­nus­lain 28 §.n mu­kaan maa­kun­ta­kaa­vaa laa­dit­ta­es­sa on kiin­ni­tet­tä­vä eri­tyi­ses­ti huo­mi­oi­ta ym­pä­ris­tön ja ta­lou­den kan­nal­ta kes­tä­viin lii­ken­teen jär­jes­te­lyi­hin.

Sel­vi­tyk­sis­sä tu­li­si käy­dä il­mi vai­ku­tuk­set esi­mer­kik­si läp­pä­sil­lan kaut­ta kul­ke­vaan hä­ly­ty­sa­jo­neu­vo­lii­ken­tee­seen, mut­ta tut­ki­mat­ta jäi mi­ten hä­ly­ty­sa­jo­neu­vo­lii­ken­ne jär­jes­te­tään esi­mer­kik­si läp­pä­sil­lan ju­mit­tu­es­sa ylö­sa­sen­toon tek­ni­sen vian tul­les­sa joko it­se läp­pä­sil­taan tai etä­oh­jauk­seen. Myös­kään huol­to­sei­sok­ke­ja ja ra­ken­nu­sai­kaa ei ole huo­mi­oi­tu. Läp­pä­sil­lan ar­vi­oi­tu au­ki­o­lo­ai­ka (mak­si­mis­saan 15 mi­nuut­tia) ei ota huo­mi­oon esi­mer­kik­si tuu­len ja me­ri­vir­to­jen vai­ku­tus­ta sal­mes­sa ei­kä sitä, jos use­am­pi pur­je­ve­ne on jo­nos­sa.

Sil­lan tar­kem­pien rat­kai­su­jen ja tek­ni­sen tie­don puut­tu­es­sa vai­ku­tus­ten ar­vi­oin­ti jää yleis­piir­tei­sel­le ta­sol­le, jo­ten luo­tet­ta­via joh­to­pää­tök­siä ei vie­lä voi­da edes teh­dä. Tämä kos­kee myös pe­las­tus­toi­meen koi­tu­vien vai­ku­tus­ten ar­vi­oi­ta.

Puo­lu­eel­li­ses­sa sel­vi­tyk­ses­sä on jää­nyt ko­ko­naan huo­mi­ot­ta saa­ris­toa kos­ke­va lain­sää­dän­tö, jon­ka nou­dat­ta­mi­sel­la on suu­ri ja suo­ra vai­ku­tus saa­ris­to­lais­ten eli­no­loi­hin.

Vai­ku­tus­sel­vi­tyk­ses­sä on, ku­ten ai­em­min­kin, ko­ros­tet­tu läp­pä­sil­lan hyö­ty­jä kan­ta-Naan­ta­lil­le ja sys­te­maat­ti­ses­ti vä­hä­tel­ty läp­pä­sil­lan taak­se jää­viin koh­dis­tu­via hait­to­ja. Läp­pä­sil­lan taak­se jää­vien alu­ei­den yri­tys­ten ja asuk­kai­den pa­ris­sa ei ole teh­ty kat­ta­vaa ky­se­ly­tut­ki­mus­ta, pel­kät jär­jes­te­tyt ylei­sö­työ­pa­ja­ti­lai­suu­det ei­vät kor­vaa täl­lai­sia. Ti­lai­suuk­sien pe­rus­teel­la teh­dyt pää­tel­mät oli­vat sel­vi­tyk­ses­sä sup­pei­ta ja epä­mää­räi­siä.

Muun mu­as­sa näis­tä syis­tä sel­vi­tys on puo­lu­eel­li­nen ja puut­teel­li­nen. Jo pelk­kä kaa­va­mer­kin­tä tu­li­si näi­vet­tä­mään Naan­ta­lin saa­ris­to­a­lu­ei­ta, kos­ka kiin­te­än toi­mi­van tie­yh­tey­den puu­te hei­ken­tää sil­lan ta­kais­ten alu­ei­den hou­kut­te­le­vuut­ta ja tur­val­li­suut­ta. Läp­pä­sil­taa var­ten teh­tä­vä kaa­va­mer­kin­tä tu­li­si louk­kaa­maan sil­lan taak­se jää­vien oi­keus­hy­vää tör­ke­äl­lä ta­val­la.

Mie­les­tä­ni vai­he­maa­kun­ta­kaa­vas­ta tu­lee sel­vi­tys­ten puo­lu­eel­li­suu­den ja puut­teel­li­suu­den vuok­si pois­taa ve­nei­lyn run­ko­väy­lä­mer­kin­tä Sär­kän län­si­puo­lel­ta As­kais­ten­lah­del­le ja Naan­ta­lin van­han kau­pun­gin sa­ta­maan.

Ren­ny Terä

Ry­mät­ty­lä