JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
18.11.2020 12.27

Kuntavaalit poikkeuk­sel­lisen merkittävät

Kes­kus­ta­lai­set kun­ta­päät­tä­jät ovat huo­leh­ti­neet suo­ma­lais­ten ar­jen asi­ois­ta ja ko­ti­kun­nis­ta pit­kään. Kaik­ki pe­rus­tuu luot­ta­muk­seen. Mei­hin on luo­tet­tu laa­jas­ti täs­sä maas­sa. Sii­tä olen yl­peä ja kii­tol­li­nen.

On sel­vää, et­tä vas­tuul­lam­me on ol­lut asi­oi­ta, joi­ta oli­sim­me voi­neet hoi­taa pa­rem­min. Vä­hin­tään­kin oli­sim­me voi­neet se­lit­tää kan­tam­me ja pää­tös­tem­me taus­tat pa­rem­min. Jäl­ki­kä­teen on help­po vii­sas­tel­la.

Sa­no­taan se­kin ää­neen, et­tä yh­teis­ten asi­oi­den hoi­ta­jat te­ke­vät vir­hei­tä. Jos­kus on ti­lan­tei­ta, et­tä jou­tuu va­lit­se­maan kuin ru­ton ja ko­le­ran vä­lil­tä, va­lit­se­maan kah­des­ta huo­nos­ta vaih­to­eh­dos­ta sen vä­hem­män huo­non.

Mut­ta vie­lä vai­ke­am­paa oli­si, jos oli­si jä­tet­ty te­ke­mät­tä. En­nen ei ol­lut pa­rem­min.

Puo­lus­tan rin­ta rot­tin­gil­la suo­ma­lais­ten kun­tien päät­tä­jiä. Pal­jon on teh­ty oi­kein. Kii­tän hy­väs­tä työs­tä. Kun­nis­sa on teh­ty Ih­mis­ten vält­tä­mä­tön hy­vin­voin­ti ja pal­jon sen yli.

Olem­me tut­ki­tus­ti maa­il­man on­nel­li­sin kan­sa­kun­ta. Se hy­vin­voin­ti on syn­ty­nyt ko­deis­sa - ja ko­ti­kun­nis­sa. Näi­nä­kin päi­vi­nä hy­vää kun­taa ele­tään to­dek­si päi­vä­ko­deis­sa, kou­luis­sa, hie­koi­te­tuil­la jal­ka­käy­tä­vil­lä, il­lan­vie­tos­sa nuo­ri­so­ti­las­sa, ui­ma­hal­lin sau­nan lau­teil­la, jal­ka­pal­lo­ken­täl­lä hi­koil­les­sa, hoi­va­ko­din lou­nas­het­kes­sä, sai­raan­hoi­ta­jan vas­taa­no­tol­la, kir­jas­to­jen avaa­mis­sa uu­sis­sa maa­il­mois­sa.

Kun­ta­päät­tä­jät ovat ra­ken­ta­neet pää­tök­sil­lään maan, jo­hon on maa­il­man tur­val­li­sin­ta syn­tyä. Kun­ta­päät­tä­jät myös vas­taa­vat sii­tä, mil­lai­sis­sa olo­suh­teis­sa tääl­tä vii­mei­sel­le mat­kal­le läh­de­tään.

Kun­ta­päät­tä­jä huo­kai­see eri­tyi­ses­tä hel­po­tuk­ses­ta, kun kuu­lee paik­ka­kun­nan suu­rim­man yri­tyk­sen ra­ken­ta­van uu­den teh­das­hal­lin tai rat­koo kun­nan kaa­vaa niin, et­tä syn­tyy ko­ko­nai­nen alue yri­tyk­sil­le, pie­nil­le ja isoil­le. Se tie­tää työ­tä, se tie­tää ra­haa kun­taan.

En­si ke­vään kun­ta­vaa­lit ovat poik­keuk­sel­li­sen mer­kit­tä­vät. Kun­tien uu­sis­sa val­tuus­tois­sa pää­te­tään sii­tä, min­kä suun­nan suo­ma­lai­set kun­nat ot­ta­vat sote-teh­tä­vien siir­ty­es­sä maa­kun­tien le­ve­äm­mil­le har­ti­oil­le.

Kun­tien tu­le­vai­suu­des­sa on kyse veto- ja pi­to­voi­mas­ta. Sii­tä, et­tä kun­nat ovat hyvä asuin­paik­ka sen ny­kyi­sil­le asuk­kail­le ja pys­ty­vät hou­kut­te­le­maan uu­sia tu­li­joi­ta – ih­mi­siä ja yri­tyk­siä. Eri­tyi­nen h-het­ki tämä ko­ro­na-ai­ka on kun­nil­le, jol­la on tar­jo­ta asu­mi­sen ja ar­jen suh­teen väl­jem­piä ve­siä. Suun­nan­muu­tos on al­ka­nut - ja po­li­tii­kal­la vai­ku­te­taan sii­hen, jat­kuu­ko se.

Hal­li­tus on osoit­ta­nut tu­ken­sa täl­le kun­nis­sa teh­tä­väl­le työl­le ko­ro­nan kes­kel­lä. Kun­tia ra­hoi­te­taan tänä ja en­si vuon­na yh­teen­sä noin vii­den mil­jar­din eu­ron li­sä­ra­hoi­tuk­sel­la, jot­ta voim­me tur­va­ta jo­kai­sel­le suo­ma­lai­sel­le hy­vin­voin­ti­pal­ve­lut.

Mitä kes­kus­ta sit­ten puo­lus­taa? Ta­val­lis­ten ih­mis­ten ta­val­li­sia asi­oi­ta. Hy­vän elä­män edel­ly­tyk­siä koko Suo­mes­sa. Ko­tien hy­vin­voin­tia, pos­ti­nu­me­ros­ta riip­pu­mat­ta. Omais­hoi­ta­jien asi­oi­ta, pa­rem­pia ikäih­mis­ten ja sai­rai­den ko­tiin tuo­ta­via pal­ve­lui­ta. Tur­val­li­sia kou­lu­tei­tä, riit­tä­vää mää­rää ai­kui­sia päi­vä­ko­tei­hin. Per­hei­den va­lin­nan­va­paut­ta las­ten hoi­to­rat­kai­sui­hin, yrit­tä­jyy­del­le kan­nus­tei­ta kaik­ki­al­la Suo­mes­sa.

An­ni­ka Saa­rik­ko

Kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­ja