JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
1.5.2021 11.05

Kun totuus on toisarvoista

Ny­ky­a­jan yk­si vit­sauk­sis­ta on fak­to­jen pyö­ris­tä­mi­nen, ta­hal­laan vää­ri­nym­mär­tä­mi­nen tai jopa osan fak­tas­ta huo­mi­ot­ta jät­tä­mi­nen, joka muut­taa it­se asi­an mer­ki­tyk­sen to­taa­li­ses­ti. Täs­sä mo­net val­ta­kun­nan po­lii­ti­kot ovat mes­ta­rei­ta ja osa­to­tuu­det sin­koi­le­vat sin­ne tän­ne so­si­aa­li­sen me­di­an ka­na­vis­sa. Ja en­nen kuin ku­kaan eh­tii kor­jaa­maan tie­to­ja, niin nii­tä pi­de­tään jo to­tuuk­si­na. Ai­ka hal­pa­mais­ta.

Va­li­tet­ta­vas­ti täl­lai­nen esi­merk­ki, jos­kin tai­ta­vas­ti kir­joi­tet­tu, löy­tyi myös mie­li­pi­de­kir­joi­tuk­se­na, jos­sa Heik­ki Wala kir­joit­ti vuok­ra-asun­to­tuo­tan­nos­ta. Kir­joi­tuk­ses­sa mai­ni­taan mys­tee­ri­nen ”au­to­teh­taan edus­ta­ja”, joka oli ke­säl­lä 2018 erääs­sä se­mi­naa­ris­sa sa­no­nut, et­tei työ­nan­ta­jaa kiin­nos­ta, mis­sä työn­te­ki­jät asu­vat.

Nyt teen suu­ren pal­jas­tuk­sen: tuo mys­tee­ri­mies olin minä. Olin se­mi­naa­ris­sa pu­hu­mas­sa, jos­sa oma esi­tyk­se­ni kä­sit­te­li muun mu­as­sa sitä, mitä mie­les­tä­ni mei­dän pi­täi­si seu­tu­kun­ta­na teh­dä, jot­ta se hou­kut­te­li­si mah­dol­li­sim­man mo­nia muut­ta­maan elä­män­sä tän­ne. Se on eli­neh­tom­me tu­le­vai­suu­tem­me ra­ken­ta­mi­ses­sa.

Jos­tain kum­man syys­tä tuos­sa mie­li­pi­de­kir­joi­tuk­ses­sa on ir­ro­tet­tu ja lai­tet­tu mi­nun suu­hu­ni osa­to­tuus: kir­joi­tuk­ses­sa väi­te­tään mi­nun sa­no­nee­ni, et­tä au­to­teh­taal­le on ihan sama, mis­sä työn­te­ki­jät asu­vat. Täs­sä tul­laan tuo­hon ai­em­min mai­nit­se­maa­ni osa­fak­tan poi­mi­mi­seen. Kir­joit­ta­ja an­taa ym­mär­tää, et­tä oli­sin ol­lut kau­pun­kim­me stra­te­gi­aa ja edus­ta­ma­ni yri­tyk­sen nä­ke­myk­siä vas­taan.

Tämä ei tie­ten­kään pidä paik­kaan­sa. On tot­ta, et­tä te­o­ri­as­sa työn­te­ki­jän asuin­pai­kal­la ei ole mer­ki­tys­tä, mut­ta vain te­o­ri­as­sa. Ei­hän nyt ku­kaan niin höl­mö ole, et­tä ku­vit­te­li­si tä­män ole­van työ­nan­ta­jal­le yh­den­te­ke­vää. Päin­vas­toin, tie­tys­ti työ­nan­ta­ja toi­voo, et­tä työn­te­ki­jät si­joit­tu­vat lä­hel­le työ­paik­kaa ja sen eteen pi­tää teh­dä töi­tä. Ja voin ker­toa, et­tä näin on teh­ty.

Elä­mä on muu­ta­kin kuin vain työ­e­lä­mää. Pi­tää ol­la muu­ta­kin kuin sei­niä. Tätä olen vii­mei­set vuo­det toi­tot­ta­nut eri me­di­ois­sa kym­me­niä ja kym­me­niä ker­to­ja.

Jos kir­joit­ta­ja oli­si ha­lun­nut, niin hän toki oli­si voi­nut tuo­da fak­tat ko­ko­nai­si­na esil­le, niin kuin ne ti­lai­suu­des­sa on esi­tet­ty, ei­kä vain poi­mia yh­tä lau­set­ta ja an­taa ih­mis­ten olet­taa sen ole­van koko to­tuus.

En ym­mär­rä kir­joi­tuk­sen tar­koi­tus­pe­riä, mut­ta toi­vot­ta­vas­ti tämä tapa puo­li­to­tuuk­sien ju­lis­ta­mi­ses­ta to­tuuk­si­na ei pe­siy­dy meil­le laa­jem­min. Yh­tä köyt­tä täs­sä pi­täi­si ve­tää, vaik­ka asi­ois­ta eri miel­tä oli­si­kin.

Tsemp­piä ja malt­tia it­se kul­le­kin vaa­le­ja koh­ti ede­tes­sä.

Tomi Salo

kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu (kok.)