JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
18.11.2022 9.50

Kun luotta­mus­teh­tävän vaatimusta ei tunnisteta

Nou­si­ais­ten kun­nan­hal­li­tus joh­taa kun­nan toi­min­taa ja vas­taa kun­ta­lais­sa sää­de­tyis­tä ja muis­ta teh­tä­vis­tä, jol­lei niis­tä ole kun­nan hal­lin­to­sään­nöl­lä toi­sin mää­rät­ty. Teh­tä­viin kuu­luu muun mu­as­sa kun­nan ta­lou­des­ta ja hal­lin­nos­ta huo­leh­ti­mi­nen.

Mie­ti­tään esi­merk­ki, jos­sa yh­tiö (kun­ta) ha­kee vält­tä­mät­tö­miä sa­to­jen tu­han­sien eu­ro­jen sääs­tö­jä toi­min­tan­sa tur­vaa­mi­seen, jon­ka joh­to­ryh­mä (kun­nan­hal­li­tus) tu­lee ker­to­maan muil­le (kun­nan­val­tuus­to) tar­vit­ta­vis­ta sääs­tö­tar­peis­ta, mut­ta ei edes it­se us­ko nii­hin ja torp­paa ai­ko­muk­set jo sääs­tö­po­ten­ti­aa­lin sel­vit­tä­mi­seen.

Ei edes yri­tys­maa­il­mas­sa on­nis­tu toi­min­ta­te­hok­kuu­den pa­ran­ta­mi­nen ja sääs­tö­jen löy­tä­mi­nen, mi­kä­li yh­ti­ön ylin joh­to (kun­nan­hal­li­tus) ei ole te­ke­mäs­sä muu­tos­ta. Vaa­ti­mas­sa ja pe­rus­te­le­mas­sa tar­vit­ta­via sääs­tö­jä, ede­saut­ta­mas­sa sen syn­ty­mis­tä.

Po­li­tii­kas­sa ei pi­täi­si voi­da näin toi­mia, kun näil­lä pää­tök­sil­lä kun­nan ta­lous ei vie­lä kor­jaan­nu. Mi­kä­li kun­nan ylin luot­ta­mus­hen­ki­lö­or­ga­ni­saa­tio ei nou­se teh­tä­vien­sä ta­sol­la, oli­vat ne teh­tä­vät mu­ka­via tai vä­hem­män mu­ka­via, ei muu­tos­ta ta­pah­du. Haas­tet­ta meil­lä riit­tää, kun sa­to­jen tu­han­sien eu­ro­jen ali­jää­mäi­siä ta­lou­sar­vi­o­vuo­sia läh­de­tään ki­ri­mään um­peen. Se ei ta­pah­du ny­kyi­sel­lä toi­min­ta­ta­val­la, mut­ta on­han se mu­ka­vaa, kun ei tar­vit­se ku­mar­taa ei­kä pyl­lis­tää ke­nel­le­kään.

Po­si­tii­vis­ta meil­lä on se, et­tä val­tuus­to­ryh­mät ovat yh­tei­ses­ti il­moit­ta­neet, et­tä kun­ta­lais­ten kuk­ka­rol­le ei men­nä ja kun­nan ve­ro­äy­rip­ro­sent­ti ei nou­se vuon­na 2024. Voim­me vain odot­taa, min­kä­lai­sil­la toi­sen­lai­sil­la toi­min­ta­te­hok­kuut­ta pa­ran­ta­vil­la eh­do­tuk­sil­la vi­ran­hal­ti­jat läh­te­vät ta­lout­ta kor­jaa­maan. Toi­vot­ta­vas­ti jat­kos­sa pelk­kä sel­vi­tys­työ, vie­lä il­man mui­ta toi­men­pi­de­pää­tök­siä on mah­dol­li­nen, kun nii­den ai­ka on myö­hem­min.

Pet­te­ri Paa­na­nen

kun­nan­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja

Nou­si­ai­nen