JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
24.11.2021 18.35

Kotimainen kasvisruoka voittaa soijan

Pek­ka Myl­ly­mä­ki (V-SS 20.11.) ha­lu­aa kään­tää kes­kus­te­lun soi­jan ym­pä­ris­tö­vai­ku­tuk­siin ja vil­je­li­jöi­den ta­lou­del­li­seen ti­lan­tee­seen, kun My­nä­mä­en vih­re­ät (V-SS 18.11.) ky­sy­vät, oli­si­ko pa­rem­pi tar­jo­ta ih­mi­sil­le kas­vis­ruo­kaa sen si­jaan, et­tä pel­lon tuot­teet kier­rä­te­tään en­sin eläin­ten kaut­ta.

Luon­non­va­ra­kes­kuk­sen mu­kaan vuon­na 2020 Suo­mes­sa kas­va­te­tus­ta vil­jas­ta käy­tet­tiin 63 pro­sen­tin eläin­ten re­huk­si ja 16 pro­sen­tin suo­raan ih­mi­sen ruu­ak­si. Rai­si­oag­ro taas ker­too si­vuil­laan, et­tä eläin­ten ruo­kin­taan käy­te­tys­tä re­hus­ta puo­let on tuon­ti­rap­sia ja yli vii­den­nes soi­jaa. Li­ha­tie­do­tuk­sen si­vuil­ta taas löy­tyy tie­to, et­tä kai­kes­ta Suo­meen tuo­ta­vas­ta soi­jas­ta 95 pro­sent­tia me­nee si­ko­jen ja sii­pi­kar­jan re­huk­si.

Suo­raan ih­mis­ra­vin­nok­si käy­tet­tä­väs­tä kas­visp­ro­tei­i­nis­ta jo puo­let on ko­ti­mais­ta ja ruo­ka­te­ol­li­suu­tem­me on tois­tu­vas­ti pu­hu­nut ko­ti­mai­sen pro­tei­i­nin­tuo­tan­non li­sää­mi­sen puo­les­ta. Ih­mis­ra­vin­nok­si käy­tet­tä­vien soi­ja­tuot­tei­den­kin soi­ja on pää­o­sin eu­roop­pa­lais­ta tuo­tan­toa.

Val­lal­la näyt­tää ole­van ou­to har­ha­luu­lo, et­tä lii­al­li­sen li­han syö­mi­sen ai­nut vaih­to­eh­to on sa­de­met­sien tu­ho­a­mi­nen soi­jaa syö­mäl­lä. Voi­si­ko aja­tel­la, et­tä vä­hem­pi­kin kuin 70 pro­sent­tia pel­to­a­las­tam­me riit­täi­si eläin­ten ra­vit­se­mi­seen? Jo mää­rän puo­lit­ta­mi­sel­la saa­tai­siin mel­koi­sia ym­pä­ris­tö­hyö­ty­jä ja raa­ka-ai­nei­ta ko­ti­mai­sel­le elin­tar­vi­ke­te­ol­li­suu­del­le. Oli­si­ko ihan mah­do­ton­ta aja­tel­la ko­ti­maas­sa kas­va­tet­tu­jen kas­vis­ten li­sää­mis­tä lau­ta­sil­lam­me? Vai ei­kö kas­vis­ten vil­je­ly ole­kaan yh­tä ar­vo­kas­ta ja kan­na­tet­ta­vaa vil­je­li­jän työn ar­vos­ta­mis­ta kuin li­han tuot­ta­mi­nen?

Kes­ki­mää­räi­nen hen­keä koh­ti las­ket­tu li­han ku­lu­tus on suo­ma­lai­sen ruu­as­sa kak­sin­ker­tais­tu­nut noin 50 vuo­des­sa. Tot­ta kai ih­mi­set kiin­nit­tä­vät huo­mi­o­ta li­han­ku­lu­tuk­seen­sa nyt, kun tie­däm­me enem­män li­han­syön­nin ter­veys­hai­tois­ta ja maa­ta­lou­den ym­pä­ris­tö­pääs­töis­tä.

Kun­tien kan­nat­taa tie­tys­ti tu­kea ter­veel­li­sem­män ja luon­toa vä­hem­män ku­lut­ta­van ruu­an käyt­töä. Pro­tei­i­ne­ja saam­me riit­tä­väs­ti il­man tuo­tan­to­e­läi­mi­ä­kin pal­ko­kas­veis­ta, vil­jois­ta ja muis­ta sie­me­nis­tä, ko­ti­mai­ses­ta ka­las­ta ja riis­tas­ta, min­kä li­säk­si voi toki ha­lu­tes­saan naut­tia mui­ta eläin­kun­nan tuot­tei­ta. Eri­tyi­ses­ti mä­reh­ti­jät so­pi­vat Suo­men olo­suh­tei­siin.

Kun­ta­lai­sen kan­nal­ta kui­ten­kin sel­väs­ti tär­ke­äm­pää kuin edus­tus­tar­joi­lut on se, mitä tar­jo­taan ar­ki­sin lap­sil­le ja nuo­ril­le. Toki vä­hit­täi­nen li­han tar­jon­nan koh­tuul­lis­ta­mi­nen oli­si kai­kil­le eduk­si, mut­ta vä­ki­sin ei muu­tos­ta saa­da ai­kaan. Suu­rel­le osal­le suo­ma­lais­ta liha säi­lyy ai­na­kin juh­la­pöy­dän herk­ku­na. Toi­vot­ta­vas­ti vas­tuul­li­ses­ti tuo­tet­tu ko­ti­mai­nen liha voit­taa ul­ko­mai­set kil­pai­li­jan­sa täs­sä­kin.

Ir­ma Sa­lo­nie­mi

Rami Kä­kö­nen

San­na Pau­sio

Vii­vi Vi­ran­ko

vih­re­ät, Mas­ku