JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
8.1.2021 10.35

Korona­tais­te­lussa ei voi olla talviunilla

Vii­me päi­vi­nä uu­ti­sot­si­kois­sa ovat pyö­ri­neet ko­ro­na­ro­ko­tus­ten ja­ke­luun ja saa­ta­vuu­teen liit­ty­vät on­gel­mat. Vai­kut­taa vah­vas­ti sil­tä, et­tä hal­li­tus on vain odo­tel­lut pas­sii­vi­ses­ti ro­kot­tei­den saa­pu­mis­ta ei­kä yrit­tä­nyt toi­mia asi­an eteen ti­lan­teen edel­lyt­tä­mäl­lä ak­tii­vi­suu­del­la. Tä­hän men­nes­sä on saa­tu ro­ko­tet­tua vas­ta joi­ta­kin tu­han­sia ih­mi­siä. Ter­vey­den­huol­lon pa­ris­sa työs­ken­te­le­vil­lä ja ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vil­la on me­neil­lään pit­kä pii­nal­li­nen odo­tus.

Ro­kot­tei­den saa­vut­tua nii­den ja­ke­lun on toi­mit­ta­va sau­mat­to­mas­ti. Tar­vi­taan te­ho­kas, no­pea ja va­paa­eh­toi­suu­teen pe­rus­tu­va ro­ko­tu­soh­jel­ma ja pian. Ih­mi­sil­le ei saa ol­la myös­kään epä­sel­vää, mil­loin hei­dän vuo­ron­sa koit­taa.

Ra­joi­tuk­set ja suo­si­tuk­set saa­vat ta­val­li­sen kan­san pään pyö­räl­le. Hal­li­tus on sy­sän­nyt tie­do­tus­vas­tuun vi­ra­no­mai­sil­le ja vies­tin­tä maam­me joh­don ta­hol­ta on ol­lut lii­an vä­häis­tä. Ih­mi­sil­le on epä­sel­vää, mi­ten pi­täi­si toi­mia. Moni on jo tur­tu­nut pit­kään kes­tä­nee­seen ko­ro­nau­u­tis­ten vir­taan ja tär­kei­den vies­tien poi­mi­mi­nen uu­tis­vir­ras­ta ei ole niin help­poa. Nyt jos kos­kaan tar­vit­tai­siin ak­tii­vis­ta po­liit­tis­ta joh­ta­juut­ta niin te­ko­jen kuin tie­dot­ta­mi­sen suh­teen.

Va­li­tet­ta­vas­ti ko­ro­nan hel­pom­min tart­tu­vaa muun­nos­ta on löy­det­ty myös Suo­mes­ta. Mi­ten hal­li­tus on re­a­goi­nut tä­hän tie­toon? On­ko syy­tä päi­vit­tää kii­rees­ti oh­jeis­tus­ta? Mitä ta­val­lis­ten ih­mis­ten tu­li­si teh­dä? Min­kä suu­rui­set tar­tun­ta­lu­vut joh­ta­vat val­mius­lain käyt­töö­not­toon? Täl­lä het­kel­lä osa suo­ma­lai­sis­ta on vi­sus­ti omis­sa olois­saan väl­tel­len ih­mis­kon­tak­te­ja. Sa­maan ai­kaan toi­set lo­mai­le­vat las­ket­te­lu­kes­kuk­sis­sa vail­la huo­len­häi­vää ja ramp­paa­vat os­tos­kes­kuk­sis­sa alen­nus­myyn­neil­lä.

Toi­set käyt­tä­vät mas­kia ja toi­set ei­vät. Mas­kin käyt­tö­hän ei ol­lut vie­lä vii­me ke­vää­nä hal­li­tuk­sen ja ter­veys­vi­ra­no­mais­ten mu­kaan olen­nais­ta ko­ro­nan tor­jun­nas­sa. Tätä tie­toa le­vi­tet­tiin, kos­ka mas­ke­ja ei ol­lut tuol­loin tar­peek­si. Tu­li­si­ko hal­li­tuk­sen toi­mes­ta pai­not­taa vie­lä voi­mak­kaam­min mas­kin­käy­tön mer­ki­tys­tä?

Hal­li­tuk­sen on pi­det­tä­vä huo­li kan­sa­lais­ten elä­män toi­mi­vuu­des­ta myös krii­sin kes­kel­lä. Esi­mer­kik­si mak­su­vai­keuk­sis­sa ole­vien yri­tys­ten ja yk­si­tyis­hen­ki­löi­den aut­ta­mi­nen on jää­nyt puo­li­tie­hen, ei­vät­kä hal­li­tuk­sen oi­ke­an­suun­tai­set toi­met ole ol­leet riit­tä­viä. Nyt eri­tyi­ses­ti yk­si­näi­syyt­tä jä­ri­syt­tä­väs­ti li­sää­vän ko­ro­nak­rii­sin kes­kel­lä on var­mis­tet­ta­va omais­ten mah­dol­li­suus ta­va­ta ko­ro­na­tur­val­li­ses­ti hoi­to­lai­tok­sis­sa tai sai­raa­lois­sa ma­kaa­via lä­hei­si­ään.

Me­ne­tin taan­noin lä­hei­sen rak­kaan su­ku­lai­sen. Pit­kän elä­män tai­pa­leen vii­mei­set met­rit me­ni­vät yk­sin ki­vun ja kär­si­myk­sen kes­kel­lä. Ta­paa­maan pää­si vas­ta, kun oli jo lii­an myö­häis­tä. Täs­tä syys­tä tur­val­lis­ten ta­paa­mis­ten jär­jes­tä­mi­seen on kiin­ni­tet­tä­vä eri­tyis­tä huo­mi­o­ta.

Nyt tar­vi­taan hal­li­tuk­sel­ta pal­jon töi­tä pan­de­mi­an kaa­ta­mi­seen ja sen va­na­ve­des­sä pai­su­nei­den on­gel­mien rat­kai­se­mi­seen. Maam­me joh­dol­la ei ole va­raa ol­la tal­viu­nil­la.

Rit­va Elo­maa

kan­sa­ne­dus­ta­ja (ps.)