JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
11.5.2022 18.24

Koronast­ra­te­giamme on epäonnistunut, kuollei­suus­luvut huippuluokkaa

Hel­sin­gin ja Uu­den­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin di­ag­nos­tiik­ka­joh­ta­ja Las­se Leh­to­sen mu­kaan Suo­mi oli maa­lis-huh­ti­kuun seu­ran­ta­jak­soil­la maa­il­man kär­ki­si­joil­la asu­kas­ta koh­den las­ke­tun ko­ro­naan liit­ty­vien kuo­le­mien ti­las­tos­sa (IS 9.5.). Hän esit­tää asi­an Uu­den Suo­men blo­gi­kir­joi­tuk­ses­saan (8.5.).

Leh­to­nen tar­kas­te­lee val­ti­o­neu­vos­ton ko­ro­nast­ra­te­gi­aa kriit­ti­ses­sä va­los­sa, ja nos­taa yh­dek­si stra­te­gi­an epä­on­nis­tu­mi­sek­si Suo­men al­hai­sen ro­ko­tus­kat­ta­vuu­den. Sil­lä voi hä­nen mu­kaan­sa ol­la ikä­viä vai­ku­tuk­sia ke­sään ja tu­le­vaan syk­syyn. Ro­ko­tus­suo­jaa pi­täi­si pi­tää yl­lä, sil­lä sen heik­ke­ne­mi­sel­lä on vai­ku­tus­ta.

"Suh­tau­dun vä­hän epäi­le­väs­ti sii­hen, jos eri mai­den vi­ra­no­mai­sil­ta tu­lee eri­lai­sia lin­jauk­sia", to­te­aa Leh­to­nen. On­ko meil­lä pa­ras tie­to, jos Ame­ri­kas­sa, Rans­kas­sa ja Ruot­sis­sa an­ne­taan te­hos­te­ro­ko­tuk­sia nuo­rem­mil­le ikä­ryh­mil­le, mut­ta Suo­mes­sa ei?

Leh­to­sen mu­kaan ko­ro­nast­ra­te­gi­an epä­on­nis­tu­mi­seen ovat vai­kut­ta­neet al­hai­sen ro­ko­tus­kat­ta­vuu­den li­säk­si myös nel­jä muu­ta te­ki­jää. Yk­si niis­tä on vi­rus it­se, joka on muut­tu­nut tart­tu­vam­mak­si.

Epä­on­nis­tu­mi­sek­si Leh­to­nen ni­me­ää myös sen, et­tei käyt­töön ole otet­tu eri­tyi­ses­ti ris­ki­ryh­miä suo­jaa­via koh­den­net­tu­ja ko­ro­na­toi­mia. Hän kum­mek­suu myös sitä, et­tei ko­ti­maas­sa ole seu­rat­tu te­ki­jöi­tä, jot­ka li­sää­vät tai vä­hen­tä­vät ih­mis­ten vä­sy­mis­tä ko­ro­na­toi­miin. Epä­on­nis­tu­mis­ta se­lit­tä­vä­nä te­ki­jä­nä voi­daan pi­tää myös vi­ra­no­mais­ten vies­tin­tää.

Mo­net muut­kin kuin Leh­to­nen ovat ar­vos­tel­leet Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen (THL) tem­poi­le­vaa ja on­gel­maa vä­hät­te­le­vää lin­jaa. On an­net­tu ylei­söl­le sel­lai­nen kuva, et­tä epi­de­mia al­kai­si ol­la jo voi­tet­tu. Niin­pä kan­sa­lai­set ovat pal­jol­ti unoh­ta­neet mas­kien käy­tön ja tur­va­vä­lit.

Vii­mei­se­nä te­ki­jä­nä Leh­to­nen ni­me­ää muut­tu­neen toi­min­ta­ym­pä­ris­tön, joka on vä­hen­tä­nyt ko­ro­na­ti­lan­tee­seen koh­dis­tu­vaa huo­mi­o­ta, esi­mer­kik­si Ve­nä­jän hyök­käys Uk­rai­naan ja sai­raan­hoi­ta­jien lak­ko.

Leh­to­sen joh­to­pää­tös ko­ro­na­ti­lan­tees­ta on: "Va­li­tet­ta­vas­ti ko­ro­na­pan­de­mia ei ole ohi. Mei­dän täy­tyy kes­tää tätä näi­den kaik­kien mui­den krii­sien kes­kel­lä".

Niin­pä niin. Mei­dän ei tule luo­pua tur­va­toi­mis­ta. Myös ro­ko­tuk­sia oli­si kii­reh­dit­tä­vä ja an­net­ta­va nel­jäs ro­ko­tus ny­kyis­tä nuo­rem­mil­le ikä­luo­kil­le – ei­kä odo­tet­ta­va tar­tun­ta­lu­ku­jen nou­sua. On pa­rem­pi sääs­tää ih­mis­hen­kiä kuin ro­kot­tei­ta.

Pek­ka Pih­lan­to

Tur­ku / Vel­kua