JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
27.2.2021 14.15

Koronain­for­maa­tiosta

Val­ti­o­neu­vos­to, so­si­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö ja Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tos kaik­ki yh­teen ää­neen ker­to­vat meil­le, et­tä kun­nat vas­taa­vat, kun­nat ro­kot­ta­vat ja kun­nat tie­dot­ta­vat. Vaan mi­ten sit­ten on­kaan? Kun­tien tie­do­tus on ra­joit­tu­nut pie­neen link­kiin tai ke­ho­tuk­seen seu­ra­ta Uu­den­kau­pun­gin tie­do­tus­ta. Näin­kö on ol­lut tar­koi­tus?

Uu­si­kau­pun­ki verk­ko­si­vul­laan ker­too, et­tä jär­jes­te­lyis­tä tie­do­te­taan verk­ko­si­vul­la ja pai­kal­lis­leh­dis­sä. Ei­pä ole nä­ky­nyt tie­dot­tei­ta pai­kal­lis­leh­dis­sä. Oli­si­ko­han niin on­nel­li­ses­ti, et­tä kan­sa­kun­ta seu­raa ak­tii­vi­ses­ti ja tai­dol­la verk­ko­si­vu­ja? Li­säk­si on toi­vo­mus, et­tei kii­reis­tä hen­ki­lös­töä kuor­mi­tet­tai­si yli­mää­räi­sil­lä ky­se­lyil­lä. No, yli­mää­räi­siä ky­se­lyi­tä var­maan par­hai­ten vä­hen­net­täi­siin hy­väl­lä tie­dot­ta­mi­sel­la.

Uu­si­kau­pun­ki tie­dot­taa, et­tä ro­ko­tus­paik­ka­na toi­mii Uu­den­kau­pun­gin van­ha ter­veys­kes­kus osoit­tees­sa Ter­veys­tie 4, muis­sa kun­nis­sa oma ter­vey­sa­se­ma. Mi­ten lie­nee? Tie­dot­teen mu­kaan yh­teis­toi­min­ta-alu­eel­la on an­net­tu 1420 ro­ko­tet­ta, mut­ta ai­na­kaan Kus­ta­vin ja Tai­vas­sa­lon ter­vey­sa­se­mil­la ei tun­nu­ta tie­tä­vän mi­tään ro­ko­tuk­sis­ta. Leh­ti­tie­don mu­kaan Kus­ta­vis­sa oli jopa ke­ho­tet­tu kat­so­maan sa­no­ma­leh­des­tä, kun muu­ta tie­toa ei ole.

Veh­maal­la ja Tai­vas­sa­los­sa on tiet­tä­väs­ti kum­mas­sa­kin kun­nas­sa an­net­tu noin sata ro­ko­tet­ta ja Kus­ta­vis­sa noin puo­let sii­tä. Työn­te­ki­jöi­den ja hoi­det­ta­vien li­säk­si il­mei­ses­ti ro­kot­tei­ta ovat saa­neet yli 85 -vuo­ti­aat. On­ko hei­dät ihan tot­ta raa­hat­tu kaik­ki Uu­teen­kau­pun­kiin ro­kot­teel­le?

Mi­ten lie­nee nyt, kun hel­mi­kuun ai­ka­na on il­moi­tet­tu aloi­tet­ta­van 80 vuot­ta täyt­tä­nei­den ro­ko­tuk­set? Mis­sä ro­ko­te­taan?

THL on il­moit­ta­nut jo kol­me viik­koa sit­ten, et­tä heil­tä on saa­ta­vis­sa kun­ta­koh­tai­set ro­ko­tus­mää­rät päi­vit­täin. Tämä tie­to aut­tai­si ko­vas­ti kan­sa­lais­ten tie­don­ha­lua. Ei vain ole nä­ky­nyt tie­dot­tees­sa. Li­säk­si pi­täi­si kyl­lä tie­tää, pal­jon­ko on an­net­tu "alai­käi­sil­le" ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vil­le Ast­ra-Ze­ne­can ro­ko­tet­ta ja pal­jon­ko ikän­sä puo­les­ta ro­ko­tet­ta­vil­le Pfi­zer-Bi­on­te­cin sekä Mo­der­nan ro­kot­tei­ta.

Us­kon, et­tä pai­kal­lis­leh­det ihan mie­lel­lään ja­kai­si­vat in­for­maa­ti­o­ta lu­ki­ja­kun­nal­leen, joka taa­tus­ti ja­no­aa li­sää tie­toa ta­pah­tu­mis­ta.

Kun­tien­kin kan­nat­tai­si it­se ty­kö­nään mie­tis­kel­lä, mi­ten tie­to me­nee pe­ril­le, jos vii­mei­sin kun­ta­tie­do­te ker­too ve­si­jä­tön ja­ko­toi­mi­tuk­ses­ta vuo­den 2019 syk­syl­lä. Joku Fa­ce­book saat­taa ol­la kiva li­sä­toi­min­to, mut­ta se ei kyl­lä kor­vaa asi­an­mu­kais­ta kun­nan tie­dot­ta­mis­ta.

Juha Knaa­pi

Tai­vas­sa­lo