JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
26.2.2021 9.30

Koronahysteria voitaisiin lopettaa

Ko­ro­na­pa­niik­ki ja -hys­te­ria, joka on ke­hit­ty­mäs­sä kan­sal­li­sek­si mie­li­sai­rau­dek­si, on help­po lo­pet­taa il­man ro­ko­tuk­si­a­kin. Lo­pe­te­taan kel­vo­ton PCR-tes­taa­mi­nen ja hoi­de­taan ne al­le 200 koko maas­sa ole­vaa po­ti­las­ta.

To­del­li­suu­den­ta­jun pa­laut­ta­mi­sek­si Aa­mu­leh­den uu­ti­nen 7.3.2018: "Ta­y­sis­sa oli vii­kol­la 9183 inf­lu­ens­sa­po­ti­las­ta, kun edel­lis­vii­kol­la mää­rä oli 165. Pir­kan­maal­la on ol­lut te­ho­hoi­dos­sa rei­lus­ti yli kym­me­nen inf­lu­ens­saan sai­ras­tu­nut­ta ih­mis­tä. Inf­lu­ens­sa al­tis­taa keuh­ko­kuu­meel­le hei­ken­tä­mäl­lä li­ma­kal­vo­puo­lus­tus­ta niin, et­tä ih­mi­sen hen­gi­tys­teis­sä jat­ku­vas­ti ole­vat bak­tee­rit pää­se­vät te­ke­mään pa­ho­jaan. Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen eri­tyi­sa­si­an­tun­ti­ja Nii­na Iko­nen sa­noi, et­tä myös muu­al­la maas­sa epi­de­mia on vie­lä sel­ke­äs­ti käyn­nis­sä.”

Elä­mä maas­sa jat­kui nor­maa­li­na, toi­sin kuin nyt, kun sai­ras­tu­neis­ta on pie­ni mur­to-osa.

Suh­teut­taak­se­ni vie­lä mit­ta­luok­kia, niin pel­käs­tään HUS:lla on 22 sai­raa­laa, jois­sa vuon­na 2019 oli 3430 lää­kä­riä, 14 310 hoi­to­hen­ki­löä ja noin 9000 muu­ta työn­te­ki­jää. HUS:n sai­raa­lois­sa saa vuo­des­sa hoi­toa noin 680 000 po­ti­las­ta.

Ko­ro­naan liit­ty­viä kuo­le­mia on ra­por­toi­tu nyt rei­lut 700. Suo­mes­sa kuo­lee vuo­sit­tain 54 000 ih­mis­tä eli 148 per päi­vä. Ko­ro­na ei ole li­sän­nyt kuol­lei­suut­ta.

Ko­ro­na­kuol­leet 2020 vs. ikä­luo­kan kuol­leet vuon­na 2019: 30–39-vuo­ti­aat: 5 vs. 572, 40–49-vuo­ti­aat: 6 vs. 979, 50–59-vuo­ti­aat: 21 vs. 2712, 60–69-vuo­ti­aat: 44 vs. 6788, 70–79-vuo­ti­aat: 143 vs. 12 495, yli 80-vuo­ti­aat 439 vs. 29 700. Ko­ro­naan kuol­lei­den me­di­aa­ni-ikä on yli 84 vuot­ta.

Maa­il­man kol­men huip­pu­y­li­o­pis­ton Ox­for­din, Har­var­din ja Stan­for­din epi­de­mi­o­lo­gi­an pro­fes­so­rit an­toi­vat jo vii­me lo­ka­kuus­sa Great Bar­ring­to­nin jul­ki­lau­su­man, jos­sa he ke­hot­ti­vat lo­pet­ta­maan kaik­ki sul­ku­toi­met, jot­ta lau­maim­mu­ni­teet­ti voi ke­hit­tyä. Sa­mal­la he vaa­ti­vat kes­kit­ty­mään to­del­lis­ten ris­ki­ryh­mien suo­jaa­mi­seen.

Po­lii­tik­ko­ja tämä ke­ho­tus ei ole tie­ten­kään kiin­nos­ta­nut, kos­ka ko­ro­nas­ta on tul­lut mah­ta­va val­lan­käy­tön vä­li­ne.

Sep­po Loh­ta­ja

van­ha vi­hai­nen vaa­ri

Uu­si­kau­pun­ki