JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
11.1.2021 8.11

Kirjastot saavat olla auki

Toi­mi­tuk­seen ot­ti yh­teyt­tä nais­hen­ki­lö, joka ha­lu­si oi­kais­ta Uu­den­kau­pun­gin so­si­aa­li- ja ter­veys­joh­ta­ja Sari Ran­ta­sen an­ta­maa tie­toa (V-SS 8.1.).

– Ran­ta­nen väit­ti, et­tä maa­kun­nal­li­sen suo­si­tuk­sen mu­kaan kir­jas­tot pi­tää ol­la kiin­ni. Tie­to on kyl­lä vir­heel­li­nen. Koor­di­naa­ti­o­ryh­män suo­si­tuk­ses­sa sa­no­taan, et­tä kir­jas­to­jen toi­min­ta tu­lee jär­jes­tää niin, et­tä tur­va­vä­lit voi­daan säi­lyt­tää. Kir­jas­tot voi­vat tar­jo­ta ra­jat­tua toi­min­taa, ku­ten ly­hy­tai­kais­ta lai­naus­toi­min­taa ra­ja­tul­le kä­vi­jä­mää­räl­le ja yleis­ten tie­to­ko­nei­den käyt­töä vält­tä­mät­tö­mään asi­oin­tiin. Lu­ku­pai­kat on sul­jet­ta­va ja kir­jas­toi­hin so­vi­tut ta­pah­tu­mat pe­ru­taan tai to­teu­te­taan etä­nä. Jos tämä ei ole mah­dol­lis­ta, kir­jas­tot tu­li­si sul­kea.

Soit­ta­jan mie­les­tä U-sote on sel­väs­ti lin­jan­nut maa­kun­taa tiu­kem­min kir­jas­to­rat­kai­sun­sa.