JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
24.8.2021 4.05

Kauneus on katsojan silmässä

Tur­ku­lais­tu­nut ex-kan­sa­ne­dus­ta­ja Jar­mo Lai­vo­ran­ta kir­joit­te­lee ta­voil­leen us­kol­li­se­na näp­pä­räs­ti asi­oi­den vie­res­tä.

Vaik­ka tei­ni-ikäi­se­nä läh­din­kin po­li­tiik­kaan, niin en sen­tään vie­lä Nou­si­ais­ten Num­men ala-as­teel­la seu­ran­nut en­ti­sen lo­ka­lah­te­lai­sen ko­koo­mus­val­tuu­te­tun ede­sot­ta­muk­sia kes­kus­ta­puo­lu­een nou­se­va­na täh­te­nä Mas­kun ky­lä­po­li­tii­kas­sa 1970-lu­vul­la. Kai­ken li­säk­si tuol­loi­nen ko­ti­kun­ta­ni Nou­si­ai­nen oli vie­lä vä­ki­lu­vul­taan­kin naa­pu­ri Mas­kua suu­rem­pi kas­vu­pi­tä­jä.

Tus­kin­pa Jar­mo Lai­vo­ran­ta it­se­kään sota-ai­ko­jen jäl­kei­ses­sä lap­suu­des­saan sen tar­kem­min seu­ra­si naa­pu­ri­pi­tä­jäin kun­nal­lis­ko­kouk­sia.

Olen vuo­des­ta 1981 ol­lut yh­teis­kun­nal­li­ses­sa toi­min­nas­sa Nou­si­ais­ten-Mas­kun seu­dun ko­koo­muk­sen nuor­ten kaut­ta mu­ka­na. Kun­nal­li­seen pää­tök­sen­te­koon läh­din mu­kaan muu­tet­tu­ni Mas­kuun 1990-lu­vun puo­lel­la.

En läh­de ki­nas­te­le­maan maa­kun­nan pää­kau­pun­gin suu­ris­sa ka­ma­reis­sa ope­roi­van por­mes­ta­ri­luo­kan am­mat­ti­po­lii­ti­kon kans­sa näis­tä vas­ta­väit­tä­mis­tä enem­mäl­ti. Joku saat­tai­si toki pi­tää mai­rit­te­le­va­na, et­tä kal­tai­se­ni maa­lais­po­lii­ti­kon muis­te­lo­haas­tat­te­lu pai­kal­lis­leh­des­sä kir­voit­ti suur­kau­pun­gin te­ki­jäl­tä tar­peen moi­sen ”vas­ti­neen” vä­sää­mi­seen.

Lii­ke­mie­hen mai­nos­lau­seis­ta toki näyt­ti unoh­tu­neen vuo­den 2000 vaa­lien al­la joka ta­lou­teen Mas­kus­sa toi­mi­tet­tu ”myl­ly­kir­je”, jos­sa hyö­kät­tiin var­sin kit­ke­räs­ti kun­nan­joh­ta­ja Tuo­mo Te­gels­te­niä vas­taan. Löy­sin jopa ky­sei­sen ma­ni­fes­tin ar­kis­tois­ta­ni. Se oli ”to­tuu­te­si” sil­loin ja tuot­ti muh­ke­an ää­ni­saa­liin. Vaa­lien jäl­keen val­tuus­ton enem­mis­tön te­ke­mä tek­ni­nen vaa­li­liit­to tai­si kui­ten­kin ol­la eri miel­tä Mas­kun kun­nan joh­ta­mi­ses­ta.

Yh­teis­työ­tä­kin toki on­nis­tuim­me tuol­la­kin val­tuus­to­kau­del­la te­ke­mään, ajoit­tain jopa hy­vin­kin ra­ken­ta­vas­sa hen­ges­sä.

Mas­kun maa­lais­kun­nan pie­net po­liit­ti­set ym­py­rät ja ja­kau­tu­neen kes­kus­tan val­tuus­to­ryh­män jä­tit elo­kuus­sa 2004 Tur­kuun muut­ta­es­sa­si. Tä­män fak­tan osal­ta olem­me var­mas­ti sa­maa miel­tä.

Yk­kös­joh­ta­jan mer­ki­tys kun­nan ke­hi­tyk­ses­sä on mie­les­tä­ni edel­leen var­sin kes­kei­nen. Var­mas­ti myös por­mes­ta­ri­mal­liin siir­ty­neis­sä kun­nis­sa tämä to­si­a­sia on laa­jal­ti tun­nus­tet­tu.

Käs­ky­tyk­sen pei­liin kat­so­mi­seen kuit­taan toi­sel­la van­han kan­san sa­non­nal­la: ”kau­neus on kat­so­jan sil­mis­sä”.

Hy­vää al­ka­vaa syk­syä sin­ne maa­kun­nan pää­kau­pun­gin eliit­ti­kau­pun­gi­no­saan tääl­tä Mas­kun maa­lais­kun­nan kir­kon kul­mil­ta.

Aki Si­mo­la