JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
10.6.2021 13.15

Käteis­mak­sa­misen oltava vaihtoehto myös tulevai­suu­dessa

Kä­tei­nen raha on pe­rus­mak­su­vä­li­ne, jon­ka käy­tön tu­lee ol­la mah­dol­lis­ta myös tu­le­vai­suu­des­sa. Mo­net nä­ke­vät mah­dol­li­suu­den mak­saa os­tok­set kä­tei­sel­lä ra­hal­la it­ses­tään­sel­vyy­te­nä. Kä­teis­mak­sa­mi­sen tu­le­vai­suus on kui­ten­kin kaik­kea muu­ta kuin var­mal­la poh­jal­la.

Kä­teis­mak­sa­mi­nen on vä­hen­ty­nyt Suo­mes­sa vauh­dil­la vii­me vuo­si­na ja ko­ro­na­vuon­na vauh­ti kiih­tyi en­ti­ses­tään. Nos­to-au­to­maat­te­ja yl­lä­pi­tä­vän No­kas CMS Oy:n mu­kaan kä­teis­nos­to­ja teh­tiin tou­ko­kuus­sa 31 pro­sent­tia vä­hem­män ver­rat­tu­na ko­ro­naa edel­tä­vään vuo­teen. Fi­nans­si­val­von­nan mu­kaan pank­kien kä­teis­pal­ve­lu­jen käyt­tö vä­he­ni ku­lu­neen vuo­den ai­ka­na.

Suo­mes­sa on noin 770 pank­ki­kont­to­ria, jois­ta vii­de­so­sa ei tar­joa lain­kaan kä­teis­pal­ve­lu­ja. Kä­tei­sen ra­han saa­ta­vuus on mo­nin pai­koin heik­ko. En­sin kir­kon­ky­län ai­noa pank­ki lait­toi la­pun luu­kul­le ja muu­ta­ma vuo­si sen jäl­keen vii­mei­nen pank­ki­au­to­maat­ti ka­to­si pää­rai­tin var­res­ta.

Jos jos­sain vie­lä pank­ki­kont­to­ri on, niin kä­tei­sa­si­oin­nin pal­ve­lu­mak­sut ovat pää­tä­hui­maa­val­la ta­sol­la. Ne ku­rit­ta­vat eni­ten vä­hä­va­rai­sim­pia suo­ma­lai­sia. Myös kä­tei­sen ra­han nos­ta­mi­nen au­to­maa­teis­ta ra­joi­tuk­set­ta il­man ku­lu­ja on his­to­ri­aa. Suo­mes­sa on täl­lä het­kel­lä noin 1700 pank­ki­au­to­maat­tia ja on kes­tä­mä­tön­tä, jos nii­den mää­rää su­pis­te­taan en­ti­ses­tään. Mah­dol­li­suu­det nos­taa kä­teis­tä kau­pois­ta tai muis­ta myyn­ti­pis­teis­tä ovat toi­saal­ta pa­ran­tu­neet vii­me vuo­si­na.

Suo­men Pan­kin mu­kaan lä­hes 70 pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta käyt­tää kä­teis­tä ra­haa toi­si­naan ja pää­a­si­al­li­se­na mak­su­vä­li­nee­nä kä­tei­nen toi­mii noin kuu­del­le pro­sen­til­le suo­ma­lai­sis­ta. Näis­tä noin 350 000 kä­tei­sel­lä mak­sa­vas­ta hen­ki­lös­tä mer­kit­tä­vä osa on ikäih­mi­siä, joil­le di­gi­a­si­oin­ti ei ole eri syis­tä joh­tu­en vaih­to­eh­to. Pank­kien kont­to­ri­ver­kos­ton ja kä­teis­pal­ve­lu­jen kar­si­mi­nen kos­ket­taa eri­tyi­ses­ti syr­jä­seu­duil­la asu­via kan­sa­lai­sia.

Mik­si kä­teis­mak­sa­mis­ta tar­vi­taan? Kä­teis­mak­sa­mi­sen toi­mi­vuus on tär­ke­ää sa­to­jen tu­han­sien suo­ma­lais­ten ar­jen su­ju­vuu­den kan­nal­ta. Di­gi­taa­lis­ten mak­su­jär­jes­tel­mien toi­mi­vuu­teen liit­tyy ai­na ris­ke­jä. Mo­nien suur­ten suo­ma­lais­ten pank­kien mak­su­kort­tien toi­min­nas­sa on esiin­ty­nyt het­kit­täi­siä laa­jo­ja­kin häi­ri­öi­tä.

Kun kort­ti­mak­su ei pe­laa, niin kä­tei­nen pe­las­taa usein päi­vän. Mah­dol­li­ses­sa krii­si­ti­lan­tees­sa mo­der­nin mak­su­jär­jes­tel­män toi­mi­vuu­teen voi liit­tyä ris­ke­jä. Kä­teis­mak­sa­mi­sel­la on myös ai­van olen­nai­nen ase­ma huol­to­var­muu­den ko­ko­nai­suut­ta aja­tel­len. Ris­ki kä­tei­sen saa­ta­vuu­den ja kä­teis­mak­sa­mi­sen toi­mi­vuu­den mer­kit­tä­väs­tä heik­ke­ne­mi­ses­tä on to­del­li­nen. Di­gi­taa­li­sen mak­sa­mi­sen yleis­ty­mi­sen myö­tä mak­su­ja vas­taa­not­ta­vat ta­hot sekä kä­tei­sen ra­han saa­ta­vuu­des­ta vas­taa­vat toi­mi­jat saat­ta­vat kan­nat­ta­vuus­syi­hin ve­do­ten vä­hen­tää pal­ve­lu­jaan tun­tu­vas­ti.

Kä­tei­sen ra­han ase­ma mak­su­vä­li­nee­nä ja sen saa­ta­vuus maan­laa­jui­ses­ti tu­lee tur­va­ta tar­vit­ta­es­sa lain­sää­dän­nön kei­noin. Kä­teis­mak­sa­mi­sen on ol­ta­va yk­si vaih­to­eh­to tu­le­vai­suu­des­sa myös mui­ta kuin vält­tä­mät­tö­miä hyö­dyk­kei­tä, ku­ten ruo­kaa tai lääk­kei­tä, han­kit­ta­es­sa.

Jä­tin ai­hee­seen liit­ty­en toi­men­pi­de­a­loit­teen. Aloit­tees­sa eh­do­te­taan, et­tä Ma­ri­nin hal­li­tus ryh­tyy toi­men­pi­tei­siin kä­teis­mak­sa­mi­sen toi­mi­vuu­den ja kä­tei­sen ra­han saa­ta­vuu­den tur­vaa­mi­sek­si tu­le­vai­suu­des­sa. Kun kä­teis­mak­sa­mi­nen vä­he­nee ja saa­ta­vuus heik­ke­nee riit­tä­väs­ti, ovat kor­jaus­liik­keet aut­ta­mat­ta myö­häs­sä.

Rit­va ”Kike” Elo­maa

kan­sa­ne­dus­ta­ja