JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
15.1.2022 12.15

Joko tiedät ketä äänestät?

Joko tie­dät ketä ää­nes­tät, ky­syin jou­lun vä­li­päi­vi­nä Kes­ki-Poh­jan­maal­ta vi­sii­til­le tul­leel­ta nuo­rel­ta mie­hel­tä.

– No en. Mik­si pi­täis?

– Nyt on Suo­men en­sim­mäi­set alu­e­vaa­lit kä­sil­lä.

– Ei pal­joo kiin­nos­ta.

– Si­nun­kin ää­nel­lä­si on mer­ki­tys­tä, kun yh­des­sä yh­tei­sis­tä asi­ois­ta pää­te­tään. Ole ih­mees­sä mu­ka­na vai­kut­ta­mas­sa asi­oi­hin, kun sii­hen mah­dol­li­suu­den ää­ni­oi­keu­si­än saa­vut­ta­nee­na omaat.

(Lä­hi­hoi­ta­jak­si opis­ke­le­va nuo­rem­pi si­sar­kin jäi kuu­lol­le.)

– Mik­si?

– Meil­lä jul­ki­nen ter­vey­den­huol­to on tä­hän as­ti jär­jes­tet­ty niin, et­tä hy­vään hoi­toon pääs­täk­seen ei ole tar­vin­nut ol­la eril­lis­tä va­kuu­tus­ta. Sinä vai­ku­tat nyt tu­le­vai­suu­teen, on­ko näin jat­kos­sa­kin. Nämä vaa­lit kos­ke­vat sitä, mi­ten ja mis­sä saa­vat it­se­si li­säk­si hoi­toa muun mu­as­sa tei­dän mum­mo, äi­ti sekä tei­dän tu­le­vat omat lap­sen­ne. Mi­hin as­ti haja-asu­tu­sa­lu­eel­la asu­van mum­mon­ne pi­tää la­bo­ra­to­ri­o­ko­keil­le läh­teä? On­ko hä­nen mah­dol­lis­ta hyö­dyn­tää toi­sen, lä­hem­pä­nä ole­van hy­vin­voin­ti­a­lu­een pal­ve­lu­ja? Vai pi­tää­kö läh­teä en­sin­kään? Tu­lee­ko näyt­tee­not­ta­ja ko­tiin sa­mal­la kun pis­tää ro­ko­tuk­sen? Mis­tä as­ti apu tu­lee, jos mum­mon talo pa­laa? Mi­ten omien las­ten­ne koh­dal­la to­teu­te­taan muun mu­as­sa neu­vo­la­seu­ran­nat, ham­mas- ja kou­lu­ter­vey­den­huol­to? Pa­nos­te­taan­ko en­nal­ta­eh­käi­syyn las­ten­suo­je­lus­sa, mie­len­ter­veys- ja päih­de­pal­ve­luis­sa vai odo­tel­laan­ko on­gel­mis­ta näyt­töä en­nen kuin avun pii­riin pää­see? En­tä mil­lai­sen työ­nan­ta­jan tu­le­va hy­vin­voin­ti­a­lue sis­kol­le­si tar­jo­aa? Niin tär­keis­tä asi­ois­ta on kyse, et­tei kan­na­ta jät­tää ään­tään käyt­tä­mät­tä.

– Ketä sit­ten pi­täis ää­nes­tää?

– Se on si­nun oma pää­tök­se­si. Va­lit­se eh­do­kas, jon­ka näet ra­ken­ta­mas­sa pal­ve­lu­ja oi­keu­den­mu­kai­ses­ti koko hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­le.

Yl­lä­tyin, et­tä ka­ve­ri ryh­tyi vä­lit­tö­mäs­ti tuu­mas­ta toi­meen. Saim­me nuor­ten kans­sa mie­len­kiin­toi­sen kes­kus­te­lun ai­kaan vaa­li­ko­neen ää­rel­lä. Toim­me po­li­tiik­kaa nä­ky­väm­mäk­si ver­tai­le­mal­la Var­si­nais-Suo­men ja Kes­ki-Poh­jan­maan alu­ei­den ny­ky­ti­laa ja vi­si­oi­mal­la, mi­ten toi­vom­me asi­oi­den ole­van tu­le­vai­suu­des­sa. Nuor­ten tie­tä­mys omal­la alu­eel­laan teh­dyis­tä kun­ta­lii­tok­sis­ta, pal­ve­lu­tar­jon­nan muu­tok­sis­ta sekä palo- ja pe­las­tus­toi­min­nas­ta oli ihail­ta­vaa. Ei-pal­joo-kiin­nos­ta -asen­ne osoit­tau­tui kui­ten­kin vah­vas­ti tu­le­vai­suu­des­ta vä­lit­tä­mi­sek­si. Eh­do­kas­vaih­to­eh­to­ja löy­tyi. Niin löy­tyy si­nul­le­kin. Ko­kei­le vaik­ka vaa­li­ko­net­ta.

Anu Vuo­ri­nen (kesk.)

Ter­vey­den­hoi­ta­ja (YAMK), So­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon ke­hit­tä­mi­nen ja joh­ta­mi­nen

Pa­rai­nen