JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
14.10.2021 9.55

Ilmastonmuutos ja maatalouden vesitalous

Sil­loin, kun jat­ko­so­ta al­koi 80 vuot­ta ta­ka­pe­rin, tal­vi tuli 9. lo­ka­kuu­ta. Hei­kon työ­voi­ma­ti­lan­teen ta­kia, kun työn­te­ki­jöi­nä oli­vat pää­a­si­as­sa nai­set ja lap­set, työt oli­vat pal­jon jäl­jes­sä ja esi­mer­kik­si mel­kein kaik­ki so­ke­ri­juu­rik­kaat jäi­vät nos­ta­mat­ta kär­jis­tä­en en­nes­tään vai­ke­aa elin­tar­vi­ke­ti­lan­net­ta jat­ko­so­dan alus­sa.

Nyt tal­ven tulo on siir­ty­nyt pal­jon yli kuu­kau­den eteen­päin, mut­ta il­mas­ton­muu­tos on ai­heut­ta­nut suu­ria sa­tei­ta, jot­ka ovat on­gel­ma sa­la­o­ji­te­tuil­la pel­loil­la. En­nen avo-oji­te­tut pel­lot oli­vat te­hok­kai­ta pel­lon kui­va­tuk­ses­sa. Huo­lel­li­nen sa­la­o­ji­tus on kui­ten­kin jär­ke­vän maa­ta­lou­den edel­ly­tys.

Sil­loin mel­kein kaik­ki Suo­men pel­lot oli­vat avo-oji­tet­tu­ja. Kult­tuu­ri­mai­se­ma oli eri­lai­nen avo-oji­tet­tui­ne pel­toi­neen. Nyt kaik­ki Suo­men pel­lot ovat käy­tän­nös­sä sa­la­o­ji­tet­tu. En­sim­mäi­set sa­la­o­jat teh­tiin kä­si­työ­nä, kun ko­nei­ta ei ol­lut.

Suo­men pel­to­jen sa­la­o­ji­tuk­sen ”isä” lie­nee Lau­ri Keso sil­loi­ses­ta sa­la­o­ja­yh­dis­tyk­ses­tä. Aluk­si sa­la­o­ji­tuk­sen mal­li oli Eng­lan­nis­ta ja ojien sy­vyys oli 120–150 sent­tiä. So­dan jäl­keen pro­fes­so­ri Pent­ti Kai­te­ra esit­ti, et­tä sa­la­o­ji­tus­sy­vyyt­tä voi alen­taa huo­mat­ta­vas­ti ma­ta­lam­mak­si al­le met­riin­kin kus­tan­nus­ten sääs­tä­mi­sek­si. Hän piti tääl­lä­kin kurs­se­ja Veh­maan maa­mies­kou­lus­sa pai­kal­li­sil­le vil­je­li­jöil­le.

Ma­ta­lam­mat ojat edel­lyt­ti­vät oja­ti­hey­den li­säys­tä. Sil­loi­sen ja myös ny­kyi­sen sa­la­o­ji­tuk­sen mi­toi­tus pe­rus­tuu sak­sa­lai­sen vesi-in­si­nöö­ri Kut­te­rin kaa­vaan: yk­si lit­ra vet­tä se­kun­nis­sa heh­taa­ril­le vuo­ro­kau­des­sa. Käy­tän­nös­sä tämä tar­koit­taa noin kah­dek­san mil­lin sa­det­ta. Jos esi­mer­kik­si sa­taa 35 mil­liä, niin sa­la­o­ji­tus vii­vyt­tää kui­va­tus­ta yli nel­jä päi­vää, kun sen si­jaan kun­nos­sa ole­van avo-ojan vesi pää­see las­ke­maan heti. Sa­la­o­ji­tus kui­ten­kin ta­soit­taa pel­lon ve­si­ta­lout­ta.

Suu­ret sa­teet ovat hait­ta­te­ki­jä sa­la­o­ji­te­tuil­la pel­loil­la kyl­vö- ja kor­juu­ai­ka­na ja voi­vat ol­la sa­toa alen­ta­va te­ki­jä. Sa­la­o­ji­tuk­seen vai­kut­taa sama laki kuin kaik­keen muu­hun­kin tek­niik­kaan. Pie­ni vika te­kee koko jär­jes­tel­män käyt­tö­kel­vot­to­mak­si ja vian löy­tä­mi­nen maan al­ta voi ol­la vai­kea.

Voi­mak­kaat sa­teet, mut­ta myös poik­keuk­sel­li­set pou­ta­jak­sot ovat uh­ka maa­ta­lou­den ve­si­ta­lou­del­le. Il­mas­ton­muu­tok­sen ti­lan­ne vai­keut­taa pel­to­työn suun­nit­te­lua.

Tä­män päi­vän jul­ki­ses­sa kes­kus­te­lus­sa maa­ta­lout­ta ar­vos­tel­laan mo­nes­sa asi­as­sa, joi­hin maa­ta­lous ei kui­ten­kaan ole syyl­li­nen. Va­paa­kaup­pa ja EU:n po­li­tiik­ka ovat aja­neet maa­ta­lou­den ta­lou­del­li­seen ah­din­koon. Kun maa­ta­lou­del­ta on vie­ty os­to­voi­ma, se on ai­heut­ta­nut myös ky­lä­ra­ken­teen tu­hou­tu­mi­sen.

Suu­ruu­den eko­no­mia ei myös­kään au­ta täs­sä, vaan se vai­kut­taa kiel­tei­ses­ti maa­ta­lou­den eko­lo­gi­aan. Tä­hän voi­si ot­taa ame­rik­ka­lai­sen vit­sin: meil­lä kaik­ki on suur­ta, meil­lä suo­ra­kul­ma­kin on sa­ta­kak­si­kym­men­tä as­tet­ta.

Te­hok­kuus­vaa­ti­muk­sen tek­niik­ka on uh­ka maan ra­ken­teel­le. Elin­tar­vi­ke­huol­to al­ku­tuo­tan­non osal­ta on uhat­tu­na.

Il­mas­ton­muu­tok­sen hal­lin­ta on tär­keä asia, mut­ta se pi­täi­si hoi­taa jär­ke­väl­lä siir­ty­mis­mal­lil­la, et­tei tu­li­si kan­sal­lis­ta ta­lous­ka­tast­ro­fia.

Kau­no Pie­ti­lä

Ka­lan­ti