JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
13.1.2022 9.30

Huomio lasten ja nuorten hyvinvointiin

Tar­vit­sem­me pal­jon tii­viim­pää mo­ni­a­lais­ta yh­teis­työ­tä kai­kil­la so­ten työ­a­lu­eil­la. Mo­ni­a­lai­sen työn vaa­ti­mus ja tär­keys ko­ros­tu­vat eri­tyi­ses­ti las­ten ja nuor­ten pal­ve­luis­sa. On oi­reel­lis­ta, et­tä vuon­na 2020 teh­tiin 87 233 las­ten­suo­je­luil­moi­tus­ta. Las­ten­suo­je­lu tar­vit­see lu­ku­jen­kin va­los­sa ison toi­min­ta­ta­pa­muu­tok­sen. Per­hei­tä sekä suo­je­lun ja tuen tar­pees­sa ole­via lap­sia pi­täi­si ky­e­tä aut­ta­maan jo en­nen las­ten­suo­je­luil­moi­tus­ta.

Var­hais­kas­va­tus ja kou­lu ovat juu­ri nii­tä ym­pä­ris­tö­jä, jois­sa las­ten psyyk­ki­nen oi­rei­lu voi­daan ajois­sa tun­nis­taa ja oh­ja­ta hei­tä ja per­hei­tä tuen ja avun pii­riin. Tu­le­vien per­he­kes­kus­ten, var­hais­kas­va­tuk­sen ja kou­lu­jen op­pi­las­huol­lon vä­lil­le tar­vi­taan tii­vis­tä yh­teis­työ­tä.

Myös et­si­väl­lä nuo­ri­so­työl­lä ja Ank­ku­ri­toi­min­nal­la on iso mer­ki­tys nuor­ten päih­de- ja mie­len­ter­veys­työs­sä ja syr­jäy­ty­mi­sen eh­käi­sys­sä. Las­ten ja nuor­ten hy­vin­voin­nin tu­ke­mi­nen oli­si syy­tä nos­taa hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den hy­vin­voin­tist­ra­te­gi­as­sa pai­no­pis­te­a­lu­eek­si. Suo­men voi­ma­va­ra on hy­vin­voi­vis­sa lap­sis­sa ja nuo­ris­sa.

Ilk­ka Uu­si­ta­lo (kesk.)

KT, leh­to­ri AMK