JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
24.11.2021 10.00

Historiaa metsästä, sodasta ja rakentamisesta

TV:ssä oli äs­ket­täin väit­te­ly EU:n mää­rää­mis­tä met­sä­a­si­ois­ta, jot­ka ko­e­taan uh­kaa­vi­na kan­sal­li­sel­le it­se­mää­rää­mi­soi­keu­del­le. Vih­reä kan­sa­ne­dus­ta­ja ja yk­si vir­ka­mies kan­nat­ti­vat EU:n esi­tys­tä eli alis­tu­mis­ta EU:n ko­men­toon. Vai­kut­taa sil­tä, et­tä EU ja vih­re­ät ei­vät tun­ne Suo­men his­to­ri­aa.

So­ta­kor­vaus­ten ta­kia Suo­men met­sät oli­vat pak­ko­hak­kuun alai­sia ja Suo­men met­sä­va­rat hu­pe­ni­vat kol­ma­so­saan. Sil­loin Paa­si­ki­ven mää­räyk­ses­tä aloi­tet­tiin mää­rä­tie­toi­nen met­sän­hoi­to, jon­ka seu­rauk­se­na Suo­mes­sa on nyt hy­vät met­sä­va­rat. Tä­män val­ta­van met­sän­hoi­to­työn te­ki­vät pää­a­si­as­sa maa­seu­dun vil­je­li­jät.

Nyt uh­ka­na on met­sän­hoi­don lop­pu­mi­nen maa­seu­dun vä­es­tö­ka­don ta­kia. Suu­ri met­sän­hoi­don kor­jaus­vel­ka pi­täi­si tie­dot­taa po­lii­ti­koil­le.

Vii­si­kym­men­tä­lu­vul­la käy­tet­tiin myös työt­tö­miä met­sän­hoi­don töi­hin isoi­na ryh­mi­nä, val­tio mak­soi puo­let pal­kas­ta. Isän­nän piti val­voa työ. Olen käyt­tä­nyt täl­lai­sia ryh­miä sil­loin.

Käy­tös­sä oli maa­ta­lou­den kes­ki­ar­vo­ve­ro­tus ja tä­män ta­kia nämä hoi­to­työt oli­vat epä­e­dul­li­sia met­sä­no­mis­ta­jal­le, mut­ta työ­tä teh­tiin kui­ten­kin vas­tuun­tun­toi­ses­ti.

Jat­ko­so­ta al­koi 25.6.1941, kun Neu­vos­to­liit­to pom­mit­ti 480 pom­mi­ko­neel­la yh­dek­sää­tois­ta paik­ka­kun­taa Suo­mes­sa. Muun mu­as­sa Tu­run kau­pun­gin ra­ken­nus­kan­nas­ta tu­hou­tui sil­loin kol­ma­so­sa. Näi­tä vau­ri­oi­ta ei voi­tu heti kor­ja­ta.

Tu­run kau­pun­ki al­koi vä­hi­tel­len ra­ken­taa suo­ja-ai­to­ja ka­tu­jen vie­reen ja kort­te­lien suo­jak­si. Kä­vin sota-ai­ka­na ja so­dan jäl­keen asi­oil­la Tu­rus­sa ju­nal­la kul­kien.

Nämä ai­dat ra­ken­net­tiin kak­kos­ne­lo­ses­ta um­pi­sei­näi­sik­si kah­den met­rin kor­kui­sik­si suo­ja-ai­doik­si. Ta­va­ran toi­mit­ti­vat maa­kun­nan vil­je­li­jät, joil­la oli mah­dol­li­suus sa­haut­taa sil­loi­sis­sa pie­nis­sä sirk­ke­li­sa­hois­sa.

Ta­va­ras­ta mak­set­tiin hy­vin ja ta­va­ra sai ol­la myös va­jaa­kant­tis­ta. Me­nek­ki oli ra­ja­ton, kos­ka ai­taa teh­tiin pal­jon. Hei­kon työ­voi­man ta­kia mei­dän ti­lam­me ei pääs­syt täs­tä an­sain­nas­ta osal­li­sek­si, mut­ta mo­net vil­je­li­jät tääl­tä­kin toi­mit­ti­vat tätä ta­va­raa.

Nämä ai­dat oli­vat sil­loin ka­tu­jen ja kort­te­lien suo­ja­na, mut­ta myös jon­kin­lai­se­na psy­ko­lo­gi­se­na suo­ja­na ka­dul­la kul­ki­jal­le, vaik­ka ai­dan yli nä­kyi­kin pom­mi­tuk­ses­sa sor­tu­nei­den ta­lo­jen pys­tyyn jää­nei­tä osia.

Vas­ta vuo­sia so­ta­kor­vaus­ten suo­rit­ta­mi­sen jäl­keen pääs­tiin näi­den tu­hot­tu­jen kau­pun­ki­a­lu­ei­den kor­jaa­mi­seen.

Kau­no Pie­ti­lä

Ka­lan­ti