JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
12.1.2022 17.50

Henkilöstö on uudistuksen avaintekijä

Hen­ki­lös­tö on so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon sekä palo- ja pe­las­tus­toi­men stra­te­gi­nen voi­ma­va­ra ja toi­min­nan kes­kei­sin te­ki­jä. Hen­ki­lös­tön voi­ma­va­ro­jen ke­hit­tä­mi­sel­lä vai­ku­te­taan pal­ve­lu­jen laa­tuun ja tu­lok­sel­li­suu­teen sekä hen­ki­lös­tön työ­hy­vin­voin­tiin.

Vaa­lien jäl­keen hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­siin siir­ryt­tä­es­sä muu­tok­set or­ga­ni­saa­ti­ois­sa ovat suu­ria ja hen­ki­lös­tö jou­tuu ve­ny­mään. Ti­lan­net­ta ei­vät hel­po­ta hen­ki­lös­tö­va­je, ikään­ty­vän vä­es­tön myö­tä kas­va­va hoi­van tar­ve ja ko­ro­na­pan­de­mi­an jat­ku­mi­nen. Hen­ki­lös­tön hy­vin­voin­ti ja saa­ta­vuus on taat­ta­va alu­eel­lam­me, vas­tuut ja pal­kat on saa­ta­va oi­ke­an­lai­ses­ti mi­toi­te­tuk­si. Työn­te­ki­jöi­den pi­tää voi­da vai­kut­taa omiin työ­o­loi­hin­sa ja työn te­ke­mi­sen ta­poi­hin omil­la työ­pai­koil­laan.

Jo­kai­sen vak­ka­suo­ma­lai­sen tu­lee voi­da luot­taa sii­hen, et­tä am­bu­lans­si tai pa­lo­au­to saa­puu hä­dän het­kel­lä ajois­sa ja hoi­toon pää­see il­man vii­vei­tä. Tu­kea ja neu­von­taa ar­keen ja pal­ve­lui­den käyt­töön tu­lee ol­la saa­ta­vil­la, kun ih­mi­nen sitä tar­vit­see. Pal­ve­lut on jär­jes­tet­tä­vä lä­hel­lä käyt­tä­jiä kuun­nel­len her­käl­lä kor­val­la ih­mis­ten tar­pei­ta.

Koko uu­dis­tuk­sen pe­rim­mäi­nen tar­koi­tus on, et­tä alu­een so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lut pa­ra­ne­vat ja kaik­ki saa­vat yh­den­ver­tai­set pal­ve­lut, asuk­kaat ovat ter­veem­piä ja voi­vat pa­rem­min. Pal­ve­lu­jen saa­ta­vuus pa­ra­nee, hoi­to ja pal­ve­lut pe­laa­vat te­hok­kaas­ti yh­teen ja asi­a­kas­mak­sut ei­vät nou­se.

Ta­voit­tee­na on ter­veys­pal­ve­lui­den osal­ta oi­kea-ai­kai­nen hoi­toon pää­sy, joka kat­taa niin pe­rus­ter­vey­den­huol­lon, mie­len­ter­veys­pal­ve­lut kuin suun­ter­vey­den huol­lon. Kun kaik­ki tämä toi­mii, kus­tan­nuk­set­kin py­sy­vät ku­ris­sa.

Simo Vir­ta­nen (sd.)