JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
6.9.2023 12.20

Hämminkiä maamme johdossa

Ni­met­tö­mäs­sä kun­nas­sa asui mie­so­le­tet­tu, il­mei­ses­ti yk­si­ne­lä­jä, joka kävi vii­koit­tain kir­jas­tos­sa lai­naa­mas­sa vir­ka­hen­ki­lön avus­tuk­sel­la kir­jo­ja. Taas ker­ran ope­raa­tio uu­sit­tiin ja taas oli asi­ak­kaal­la kai­na­los­sa kir­jo­ja ko­tiin lu­et­ta­vak­si.

Kir­jas­to­vir­kai­li­ja epäi­li, tok­ko­han hän nii­tä ai­na­kaan kaik­kia lu­kee ja li­vaut­ti jouk­koon myös Raa­ma­tun. Taas niin kuin en­nen­kin mie­so­le­tet­tu pa­laut­ti kir­jat. Opus­ten vas­taa­not­ta­ja ky­säi­si, et­tä mitä juu­ri täs­tä pi­dit. Mies vas­ta­si, et­tä mie­len­kiin­toi­nen oli. Kyl­lä­hän sii­nä rim­puil­tiin ja ram­puil­tiin, mut­ta nai­mi­nen sii­tä lo­puk­si tuli. Ky­sees­sä oli siis Raa­mat­tu.

Sa­moin on ko­ti­maam­me hal­li­tuk­sen lai­ta. Rim­puil­laan ja ram­puil­laan. Kai­ve­taan syyt­tei­tä ka­pa­loi­äs­tä al­ka­en. Sa­maan ai­kaan vel­loo ky­sy­mys en­ti­sen mi­nis­te­rin sa­no­mi­sis­ta, oi­keut­ta käy­dään jo ho­vis­sa as­ti.

Tu­ki­jouk­koi­na 16 kon­ser­va­tii­via on rien­tä­mäs­sä avuk­si jopa USA:sta. Is­tun­to oli kak­si­päi­väi­nen, he­del­mien ole­te­taan kyp­sy­vän mar­ras­kuus­sa. Meil­lä on sa­nan­va­paus­la­ki ja us­kon­non­va­paus­la­ki, mut­ta tul­kin­ta näi­den to­teut­ta­mi­ses­ta il­mei­ses­ti puut­tuu.

Hal­li­tus on jo use­am­man kuu­kau­den ry­pe­nyt ra­sis­min suos­sa. Joku on pyy­tä­nyt an­teek­si, mut­ta ei tar­peek­si. Us­ko ih­mi­sen tai­toon lu­ki­ta kie­li ”hamp­pan taa” on heik­ko. Ku­kaan meis­tä ei kos­kaan voi ryö­miä toi­sen pään si­säl­le ja ton­kia ah­das­mie­li­syy­den tai­pu­mus­ta.

Ei kis­saa ei­kä ih­mis­tä saa sa­tut­taa, mut­ta kuka on hän, joka on kel­vol­li­nen heit­tä­mään en­sim­mäi­sen ki­ven, hän, joka tun­tee it­sen­sä syyt­tö­mäk­si ja voi­si as­tua esiin ja­ka­maan oi­keut­ta koko maa­il­mal­le.

Uut­ta löy­lyä lyö­dään kiu­kaal­le. Eräs puo­lu­e­sih­tee­ri on nuo­ruu­des­saan lyö­nyt kis­saa la­pi­ol­la ei­kä ole enää joi­den­kin mie­les­tä kel­vol­li­nen hoi­ta­maan jul­kis­ta teh­tä­vää. Mis­sä kul­kee eläin­suo­je­lun raja? Eh­kä hyt­ty­ses­sä, am­pi­ai­ses­sa, käär­mees­sä, ka­las­sa tai ni­säk­kääs­sä. Kaik­ki ovat luo­tu­ja elä­mään. Ih­mi­sel­le on an­net­tu val­ta luo­ma­kun­taa kaik­kien par­haak­si hoi­taa, ih­mi­nen on kui­ten­kin ereh­ty­väi­nen.

Meil­lä suo­ma­lai­sil­la ja koko maa­il­mal­la on Gor­di­o­nin sol­mu, joka pi­täi­si au­kais­ta. An­tii­kis­sa sol­mu avat­tiin mie­kal­la. Toi­vot­ta­vas­ti pääs­tään nau­ret­ta­vas­ta rim­pui­lus­ta ja sol­mu ava­taan so­vin­nol­li­sen sa­nan säi­län avul­la. Täs­sä maa­il­man ti­lan­tees­sa pi­täi­si sei­soa ”yh­te­nä mie­he­nä” isän­maam­me ja kan­sam­me suo­je­le­mi­sek­si.

Ee­va Au­vi­nen

Naan­ta­lin Me­ri­mas­ku