JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
Mynämäki
12.2.2021 11.15

Ennal­ta­eh­käisevä työ kuuluu kaikille

En­nal­ta­eh­käi­se­vä työ ni­men­sä mu­kai­ses­ti eh­käi­see on­gel­mia, li­sää hy­vin­voin­tia ja sääs­tää ra­haa. En­nal­ta­eh­käi­se­vän työn tär­keys on pu­heis­sa it­ses­tään­sel­vyys kai­kil­le. Sen ai­kaan­saa­mia sääs­tö­jä on ko­vin vai­kea näyt­tää to­teen ja vai­ku­tuk­set nä­ky­vät pai­koi­tel­len vii­veel­lä, mis­tä eh­kä joh­tuu­kin se, et­tä sii­hen pa­nos­ta­mi­nen jää usein ko­vin vä­häi­sek­si.

Vuo­si 2020 on ol­lut haas­ta­va ja sen jäl­keen on pal­jon teh­tä­vää. So­si­aa­li­sen elä­män ka­ven­tu­mi­nen ja epä­var­muus hor­jut­ta­vat tur­val­li­suu­den tun­net­ta. Myös per­hei­den ta­lou­del­li­nen ti­lan­ne on voi­nut ra­di­kaa­lis­ti­kin muut­tua, mikä li­sää ah­dis­tus­ta. Yk­si­näi­syys ja huo­li tu­le­vas­ta ko­et­te­lee kai­ke­ni­käi­siä.

En­nal­ta­eh­käi­se­vä työ ja var­hai­nen tuki ovat nyt en­tis­tä tär­ke­äm­piä, mut­ta ne ei­vät ole kui­ten­kaan pel­käs­tään so­si­aa­li- ja ter­veys­toi­men teh­tä­viä. Per­he­pal­ve­lut, nuo­ri­so­työ, op­pi­las­huol­to ovat esi­merk­ke­jä pal­ve­luis­ta, joi­ta usein näh­dään mai­nit­ta­van pu­hut­ta­es­sa per­hei­den hy­vin­voin­nis­ta. En­nal­ta­eh­käi­syä on kui­ten­kin vah­vas­ti myös mm. lä­hi­lii­kun­ta, mo­ni­puo­li­set har­ras­tus­mah­dol­li­suu­det, ta­pah­tu­mat ja eri­lai­set ker­hot. Jo­kai­sel­le on tär­ke­ää kuu­lua jo­hon­kin, ko­kea ole­van­sa osa ryh­mää. Kol­mas sek­to­ri ja jär­jes­töt ovat hy­vin tär­ke­äs­sä osas­sa eh­käi­se­vän työn ko­ko­nai­suut­ta. Jot­ta en­nal­ta­eh­käi­se­vä työ on toi­mi­vaa ja tar­vet­ta vas­taa­vaa, tu­lee sen ol­la or­ga­ni­soi­tua, ver­kos­toi­tu­nut­ta ja sel­ke­äs­ti joh­det­tua. Eh­käi­se­vä työ tu­lee tur­va­ta huo­mi­oi­mal­la vai­ku­tuk­set hy­vin­voin­tiin myös kai­kes­sa pää­tök­sen­te­os­sa.

My­nä­mä­es­sä toi­mii hy­vin­voin­ti­työ­ryh­mä, HYTE, jos­sa on kat­ta­va edus­tus mo­nel­ta eri toi­mi­ja­ta­hol­ta. Ryh­mä te­kee hy­vää työ­tä ja työ on sel­väs­ti vii­me ai­koi­na saa­nut ak­tii­vi­sen ot­teen. Työ­ryh­mäl­lä ei ole it­se­näis­tä pää­tös­val­taa, vaan se val­mis­te­lee ja koor­di­noi yh­teis­työ­tä. Tu­los­sa on vih­doin la­ki­sää­tei­nen eh­käi­se­vän päih­de­työn toi­men­pi­de­oh­jel­ma, joka on puut­tu­nut. Li­säk­si val­mis­te­lun al­la on mo­nia suun­ni­tel­mia, jois­sa ko­ros­te­taan en­nal­ta­eh­käi­se­vää työ­tä ja sen mer­ki­tys­tä. Meis­tä on tär­ke­ää, et­tä suun­ni­tel­mat ei­vät jää vain lau­seik­si pa­pe­ril­le, vaan ne tu­lee konk­reet­ti­ses­ti jal­kaut­taa kun­nan toi­min­taan. Suun­ni­tel­mien on ol­ta­va myös sel­lai­sia, et­tä nii­tä voi­daan seu­ra­ta ja ar­vi­oi­da. Täs­sä pe­rään­kuu­lu­tam­me myös kun­nan päät­tä­jien ak­tii­vi­suut­ta ja vas­tuul­li­suut­ta.

Psy­ki­at­ris­ten sai­raan­hoi­ta­jien palk­kaa­mis­ta kou­lui­hin ja kou­lu­jen har­ras­tus­toi­min­nan li­sää­mis­tä on jo ko­keil­tu mo­nes­sa kun­nas­sa ja se on toi­mi­nut hy­vin. Kun­ta voi­si myös ol­la yh­des­sä kol­man­nen sek­to­rin kans­sa koor­di­noi­mas­sa tu­ki­hen­ki­lö­toi­min­taa ja näin kun­ta­lai­set sai­si­vat ma­ta­lan kyn­nyk­sen apua sekä tu­kea jak­sa­mi­seen. Tu­ki­hen­ki­lö voi ol­la am­ma­til­li­nen, kou­lu­tet­tu ko­ke­mu­sa­si­an­tun­ti­ja tai va­paa­eh­toi­nen ja toi­mia kai­ke­ni­käis­ten kans­sa. Fyy­si­sen toi­min­ta­ky­vyn li­säk­si mer­kit­tä­vä ikäih­mis­ten hy­vin­voin­tia vä­hen­tä­vä te­ki­jä on yk­si­näi­syys. Oli­si­ko tä­hän mah­dol­lis­ta vai­kut­taa su­ku­pol­vi­ra­jat ylit­tä­väl­lä yh­teis­työl­lä päi­vä­ko­tien ja kou­lu­jen kans­sa?

Kos­ka My­nä­mä­es­sä on laa­ja ja ak­tii­vi­nen kol­mas sek­to­ri, jos­sa on pal­jon ar­vo­kas­ta työ­tä te­ke­viä va­paa­eh­tois­toi­mi­joi­ta, hei­tä tu­li­si tu­kea mo­ni­puo­li­ses­ti sekä ra­hal­li­sel­la tu­el­la et­tä jär­jes­tä­mäl­lä mah­dol­li­suus edul­li­siin toi­mi­ti­loi­hin ja pi­tää huol­ta myös hei­dän jak­sa­mi­ses­taan.

Mah­dol­li­suuk­sia on mo­nia. Ha­lu­am­me roh­kais­ta kaik­kia kun­ta­lai­sia tuo­maan aja­tuk­sia ja ide­oi­ta esil­le. Päät­tä­jil­tä toi­vom­me näi­den asi­oi­den huo­mi­oo­not­ta­mis­ta, avoin­ta tar­kas­te­lua ja roh­kei­ta avauk­sia. En­nal­ta­eh­käi­se­vä työ kuu­luu meil­le kai­kil­le.

My­nä­mä­en KD-ryh­mä: An­nuk­ka Kaat­ra­sa­lo, Jan­ne Kou­ko­nen, Tomi Kuu­se­la, Tai­na Lai­ti­nen ja Han­nu Ves­te­ri­nen