JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
25.1.2023 16.00

Emme vastusta liikunnan harrastamista Maskussa

Mas­kun kun­nan­hal­li­tus on kä­si­tel­lyt use­aan ot­tee­seen (9.5., 6.6., 29.8., 14.11.2022 ja 16.1.2023) suun­ni­tel­maa pe­rin­tö­ra­ho­jen käy­tös­tä las­ten, nuor­ten ja ikäih­mis­ten hy­vin­voin­nin edis­tä­mi­sek­si. En­sim­mäi­ses­sä kä­sit­te­lys­sä tou­ko­kuus­sa asia pa­lau­tet­tiin uu­del­leen val­mis­te­luun, jot­ta kun­nan­hal­li­tus sai­si asi­as­ta lau­sun­non kun­nan van­hus­neu­vos­tol­ta ja nuo­ri­so­val­tuus­tol­ta.

Li­säk­si hal­li­tus hy­väk­syi tuol­loin kun­nan­joh­ta­jan muu­te­tun pää­tö­se­si­tyk­sen, jos­sa Ku­rit­tu­lan kou­lun jal­ka­pal­lo­ken­täl­le va­rat­tu 25 000 eu­roa pois­te­taan ei­kä val­mis­te­lua sil­tä osin enää jat­ke­ta. Kä­sit­te­ly­jen ai­ka­na muis­ta pe­rin­tö­ra­ho­jen ja­koon liit­ty­vis­tä koh­teis­ta on pääs­ty so­puun, mut­ta Ku­rit­tu­lan kou­lun pi­hal­le esi­te­tyn kei­no­nur­mi­ken­tän koh­ta­lo on edel­leen au­ki.

Kun­nan­hal­li­tus on ää­nes­tä­nyt muu­ta­maan ot­tee­seen asi­as­ta ja sel­vi­tyk­siä on pyy­det­ty nii­tä kui­ten­kaan saa­mat­ta. Me al­le­kir­joit­ta­neet kun­nan­hal­li­tuk­sen jä­se­net olem­me pyy­tä­neet li­sä­sel­vi­tyk­siä muun mu­as­sa hank­keen ym­pä­ris­tö­vai­ku­tuk­sis­ta. Täl­lai­nen lau­sun­to oli­si ol­lut help­po pyy­tää esi­mer­kik­si kun­nan omal­ta ym­pä­ris­tö­sih­tee­ril­tä. Li­sä­tie­toa on pyy­det­ty myös Ta­pon­ke­don hal­lil­ta siir­ty­vän kei­no­nur­mi­ken­tän siir­ron ja Hu­mik­ka­lan van­han kei­no­nur­mi­ken­tän hä­vit­tä­mi­sen ko­ko­nais­kus­tan­nuk­sis­ta.

Mik­ro­muo­vin laa­jat ym­pä­ris­tö­hai­tat on tun­nis­tet­tu use­as­sa eri tut­ki­muk­ses­sa. Näi­tä mik­ro­muo­ve­ja esiin­tyy muun mu­as­sa tie­tyis­sä kei­no­nur­mi­ken­tis­sä käy­tet­tä­vis­sä täy­te­ai­neis­sa. Use­at kun­nat Suo­mes­sa ovat­kin siir­ty­neet ja siir­ty­mäs­sä vä­hem­män ym­pä­ris­töä ra­sit­ta­viin vaih­to­eh­toi­hin, joi­ta on ole­mas­sa.

Mas­kun kun­nan vuo­teen 2028 as­ti ulot­tu­vas­sa stra­te­gi­as­sa on pai­no­pis­tei­nä ja ta­voit­tei­na mai­nit­tu, et­tä kun­ta huo­leh­tii asui­nym­pä­ris­tön viih­tyi­syy­des­tä ja luon­nos­ta kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen pe­ri­aat­tei­den mu­kai­ses­ti sekä kan­nam­me vas­tuum­me Saa­ris­to­me­ren ti­las­ta. Li­säk­si stra­te­gi­as­sa lu­kee, et­tä kun­nas­sam­me on mo­ni­puo­li­set ja laa­duk­kaat kult­tuu­ri-, kir­jas­to-, nuo­ri­so- ja lii­kun­ta­pal­ve­lut sekä edis­täm­me asuk­kai­den ter­veyt­tä ja hy­vin­voin­tia ak­tii­vi­ses­ti osa­na hy­vin­voin­ti­a­lu­et­ta.

Mil­lä ta­val­la kun­nas­sam­me nou­da­te­taan val­tuus­tom­me syk­syl­lä hy­väk­sy­mää stra­te­gi­aa, mi­kä­li edes kun­nan­hal­li­tuk­ses­sa ei ole ha­lua sitä nou­dat­taa tai nou­da­tam­me stra­te­gi­aa vain va­li­koi­dus­ti?

Me al­le­kir­joit­ta­neet hal­li­tuk­sen jä­se­net em­me vas­tus­ta kun­ta­lais­tem­me lii­kun­nan har­ras­ta­mis­ta, vaan päin­vas­toin ha­lu­am­me sitä mo­ni­puo­li­sem­mak­si, jot­ta mah­dol­li­sim­man mo­nel­la kun­ta­lai­sel­la oli­si mah­dol­li­suus har­ras­taa. Ha­lu­am­me kui­ten­kin teh­dä pää­tök­sem­me kes­tä­väl­lä ta­val­la ja ym­pä­ris­töä ar­vos­ta­en, sil­lä lii­kun­nan edis­tä­mi­nen ja vas­tuul­li­nen pää­tök­sen­te­ko ei­vät sai­si ol­la toi­si­aan pois­sul­ke­vaa.

Kun­nan­hal­li­tuk­sem­me kä­sit­te­li tam­mi­kuus­sa seit­se­män eri val­tuus­to­ryh­män jä­se­nen al­le­kir­joit­ta­maa oi­kai­su­vaa­ti­mus­ta, joka liit­tyi kun­nan­hal­li­tuk­sen mar­ras­kuus­sa te­ke­mään pää­tök­seen pe­rin­tö­ra­ho­jen käy­tös­tä. Hal­li­tus päät­ti ää­nes­tyk­sen jäl­keen kä­si­tel­lä val­tuu­tet­tu­jen oi­kai­su­vaa­ti­muk­sen, jo­ten asi­an kä­sit­te­ly tul­lee jat­ku­maan kun­nan­hal­li­tuk­ses­sa. Asi­as­sa on mah­dol­lis­ta teh­dä kun­nan stra­te­gi­an mu­kai­nen pää­tös.

Jyri Hei­no­nen

Juha-Mat­ti Hel­lg­ren

Rami Kä­kö­nen

Mika Rau­ku­nen

Mai­ja Salo