JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
25.2.2021 9.50

Eläinten koulutusta ilolla, ei kivulla

Koi­ria lyö­dään, pot­ki­taan ja ku­ris­te­taan ta­jut­to­mak­si. Koi­ril­le an­ne­taan säh­köis­ku­ja kau­laan ja in­tii­mi­a­lu­eil­le. Koi­ril­le asen­ne­taan kau­laan pan­ta, jon­ka pii­kit lä­vis­tä­vät ihon vää­räs­tä liik­kees­tä ja jos­kus oi­ke­as­ta­kin. Jos­kus veri peit­tää tur­kin. Yleen­sä mus­tel­mat vär­jää­vät ihon. Lui­ta har­vem­min sär­je­tään, sil­lä se hait­tai­si vä­ki­val­lan tois­tu­vuut­ta.

Mik­si koi­ril­le ai­heu­te­taan näin mu­ser­ta­vaa kär­si­mys­tä? Sik­si, et­tä ai­van lii­an moni meis­tä kään­tää kat­seen­sa ja sul­kee sil­män­sä. Lii­an moni meis­tä kiel­tää sen, et­tei omas­sa yh­tei­sös­sä voi­si ta­pah­tua pa­ho­ja asi­oi­ta, vaik­ka se ta­pah­tui­si sil­miem­me edes­sä. Meil­lä on ää­ni ja mei­dän tu­lee sitä myös käyt­tää, eri­tyi­ses­ti nii­den puo­les­ta, joil­la ei ole omaa. Jos et puu­tu, niin hy­väk­syt.

Suo­je­lu­koi­ra­toi­min­nan laa­jat puut­teet nou­si­vat koko kan­san huu­lil­le ei­kä ih­me, sil­lä koi­rien koh­te­lu on ää­rim­mäi­sen jul­maa. Kaik­kien eläin­ten kou­lu­tus tu­lee pe­rus­tua iloon, ei mil­loin­kaan ki­puun tai pel­koon. Eläin­ten kou­lu­tuk­ses­ta on laa­jas­ti tie­toa ole­mas­sa ja tie­to on mei­dän kaik­kien saa­ta­vil­la. Älä vain kos­kaan käy­tä kou­lut­ta­jaa, joka käyt­tää eläin­tä va­hin­goit­ta­via kei­no­ja.

Mik­si tämä toi­min­ta on voi­nut kes­tää näin kau­an ja mik­si sii­hen ei ole puu­tut­tu? Va­li­tet­ta­vas­ti lii­an har­val­la meis­tä on roh­keut­ta yk­sin nous­ta muu­ta ryh­mää vas­taan ja ker­toa, et­tä tämä ei ole ok. Ke­nen­kään ei on­nek­si tar­vit­se yk­sin kamp­pail­la eläin­suo­je­luon­gel­mien kans­sa, sil­lä tu­kea on tar­jol­la.

Mi­kä­li tar­vit­set neu­voa sii­nä, mi­ten si­nun tu­li­si toi­mia, niin voit ol­la yh­tey­des­sä pai­kal­li­seen eläin­suo­je­lu­yh­dis­tyk­seen tai va­paa­eh­toi­seen eläin­suo­je­lu­neu­vo­jaan. Akuu­teis­ta ti­lan­teis­ta on syy­tä ol­la yh­tey­des­sä vi­ra­no­mai­seen.

Pai­kal­li­set eläin­suo­je­lu­toi­mi­jat tu­ke­vat ja aut­ta­vat eläin­ten asi­oi­den hoi­dos­sa. Va­li­tet­ta­vas­ti täs­tä ti­lan­tees­ta Tu­run Eläin­suo­je­lu­yh­dis­tyk­seen ei ol­la ol­tu yh­tey­des­sä. On­nek­si kui­ten­kin koi­rien koh­te­lu on saa­tu sel­vi­tet­tyä Oi­keut­ta eläi­mil­le toi­mes­ta niin kat­ta­vas­ti, et­tä use­am­mas­ta hen­ki­lös­tä on nyt tut­kin­ta­pyyn­nöt vi­reil­lä.

Seu­raa­vak­si nä­em­me, mi­ten eläin­ten koh­te­lu pun­ni­taan lain ja la­ji­jär­jes­tö­jen sil­mis­sä. Toi­vom­me sy­dä­mis­säm­me, et­tä mui­den­kin eläin­ten kuin ih­mis­ten tun­te­muk­set tun­nis­te­taan. Em­me voi an­taa tä­män toi­min­nan jat­kua.

Ve­to­am­me kaik­kiin eläin­ten kou­lut­ta­jiin, la­ji­jär­jes­töi­hin, har­ras­tus­ryh­miin, kas­vat­ta­jiin ja omis­ta­jiin, et­tä em­me an­na tä­män kal­tai­sen toi­min­nan enää jat­kua mis­sään muo­dos­sa. Ve­to­am­me jo­kai­seen meis­tä, et­tä puu­tum­me eläin­ten kal­toin­koh­te­luun nyt ja huo­men­na.

Tu­run Eläin­suo­je­lu­yh­dis­tys