JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
22.11.2022 9.25

Ei hämmennetä sote-uudistusta

Pai­kal­lis­leh­dis­sä ko­koo­mus­joh­ta­ja Pet­te­ri Or­pon joh­dol­la on voi­mak­kaas­ti kri­ti­soi­tu sote-uu­dis­tus­ta var­sin­kin kus­tan­nus­ten nou­sus­ta pe­lo­tel­len. Tämä on eri­kois­ta. Tätä uu­dis­tus­ta on ta­voi­tel­tu vii­mei­set 15 vuot­ta eri hal­li­tus­ko­koon­pa­nois­sa.

Ko­koo­mus oli vah­vas­ti mu­ka­na Si­pi­län hal­li­tuk­ses­sa aja­mas­sa sil­lois­ta sote-uu­dis­tuk­sen maa­kun­ta­mal­lia. Pi­dän ou­to­na, et­tä Suo­men his­to­ri­an suu­rin ra­ken­neu­u­dis­tus tuo­mi­taan läh­tö­te­li­nei­siin jo en­nen läh­tö­lau­kaus­ta.

Uu­sien hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den en­si vuo­den val­ti­on­ra­hoi­tuk­sen pe­rus­tee­na ovat kun­tien ny­kyi­set sote-kus­tan­nuk­set, joi­ta ko­ro­te­taan muun mu­as­sa in­dek­si­ko­ro­tuk­sel­la ja ot­ta­mal­la huo­mi­oon uu­sia teh­tä­viä. Nyt näyt­tää sil­tä, et­tä hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den vuo­den 2023 kus­tan­nuk­set ovat muun mu­as­sa uu­sien hen­ki­lös­tö­so­pi­mus­ten ja hin­to­jen voi­mak­kaan nou­sun vuok­si val­ti­on ra­hoi­tus­ta suu­rem­mat.

Val­tio on tä­män vuok­si suun­nit­te­le­mas­sa hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den ra­hoi­tuk­seen muu­tos­ta, jos­sa vuo­den 2023 ra­hoi­tus­ta tar­kis­tet­tai­siin jo en­si vuo­den ku­lu­es­sa kun­tien 2022 ti­lin­pää­tös­tie­to­jen val­mis­tut­tua. Tämä hel­pot­tai­si myös oman hy­vin­voin­ti­a­lu­eem­me ti­lan­net­ta.

Hy­vin­voin­ti­a­lu­een en­si vuo­den ta­lou­sar­vi­os­ta tu­lee to­den­nä­köi­ses­ti ali­jää­mäi­nen. Hy­vin­voin­ti­a­lu­een luot­ta­mus­hen­ki­lö- ja vir­ka­joh­to te­ke­vät har­ti­a­voi­min työ­tä, jot­ta ta­lou­den ta­sa­pai­no saa­vu­te­taan vuo­si­na 2024–2025.

Hy­vin­voin­ti­a­lu­eet jou­tu­vat rat­ko­maan sote-pal­ve­lui­den hoi­don ja hoi­vat on­gel­mia, jot­ka ovat ny­kyi­sen jär­jes­tel­män ai­heut­ta­mia. Nii­hin on vas­tat­ta­va. Kaik­kein va­ka­vin haas­te on saa­da sote-alal­le li­sää osaa­jia ja saa­da hei­dät pi­det­tyä alal­la hy­väl­lä joh­ta­mi­sel­la ja hy­vil­lä työ­o­loil­la.

Us­kon vah­vas­ti, et­tä pää­sem­me hy­vää tu­lok­seen Var­si­nais-Suo­mes­sa. Suu­ri muu­tos ei ta­pah­du het­kes­sä, vaan as­teit­tain. Mer­kit­tä­viä tu­lok­sia pi­täi­si al­kaa tul­la noin kol­men vuo­den ku­lu­es­sa.

Sote-pal­ve­luis­ta on huo­leh­dit­ta­va stra­te­gi­am­me mu­kai­ses­ti joka päi­vä. Sa­moin on vält­tä­mä­tön­tä to­teut­taa stra­te­gi­an lin­jauk­sia ja uu­dis­taa roh­ke­as­ti pal­ve­lu­ja.

On­nis­tu­mi­sen kes­ki­ös­sä on hy­vin al­ka­nut puo­lu­eit­ten vä­li­nen yh­tei­nen tah­to hy­vin­voin­ti­a­lu­een val­tuus­tos­sa. Kii­tos sii­tä.

Var­si­nais-Suo­mi läh­ti hy­vin­voin­ti­a­lu­een ra­ken­ta­mi­seen ai­van lii­an myö­hään. Mik­si? Yk­sin­ker­tai­ses­ti, kos­ka Tu­run ko­koo­mus ei us­ko­nut sote-uu­dis­tuk­sen to­teu­tu­mi­seen ja vas­tus­ti Si­pi­län hal­li­tuk­sen ai­ka­na aloi­tet­tua sote-sel­vi­tys­työn

jat­ka­mis­ta. Va­li­tet­ta­vas­ti.

Sik­si olem­me val­mis­te­lus­sa myö­häs­sä useim­piin hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­siin ver­rat­tu­na

Mau­ri Kon­tu

Hy­vin­voin­ti­a­lu­een val­tuus­ton ja kon­ser­ni­ja­os­ton jä­sen