JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
9.6.2021 12.40

Demarilla käsi toisen taskussa

Ot­si­kon sa­non­ta on hy­vin tut­tua var­sin­kin näin vaa­lien ai­kaan. Mie­len­kiin­toi­sek­si sa­non­nan te­kee se, et­tä sen lau­su­ja­na on usein hen­ki­lö tai taho, joka sa­maan ai­kaan it­se esit­tää kun­ta­lais­ten ve­ro­tu­lo­jen käyt­töä jo­hon­kin it­sel­leen so­pi­vam­paan asi­aan.

Mi­kä­li de­ma­rit käy­vät kun­ta­lais­ten tas­kuil­la tu­ke­ak­seen esi­mer­kik­si lap­si­per­hei­den jak­sa­mis­ta ja pa­nos­ta­mal­la nuor­ten syr­jäy­ty­mi­sen eh­käi­se­mi­seen, niin ke­nen tas­kuis­ta lää­kä­rien il­ta­vas­taa­no­tot tai tei­den as­fal­toin­nit ovat pois? Käy­tän­nös­sä kun­nal­li­set pal­ve­lut tuo­te­taan ve­ro­tu­loil­la ja vä­he­ne­vil­lä val­ti­o­no­suuk­sil­la. Ar­vos­te­taan­ko kun­nas­sa en­nal­ta­eh­käi­se­viä pal­ve­lu­ja vai­ko jäl­ki­hoi­det­ta­via, riip­puu päät­tä­jis­tä ja hei­dän ar­vo­maa­il­mas­taan.

Ku­lu­van val­tuus­to­kau­den al­ku­to­hi­nan jäl­keen yh­tei­se­lo Mas­kun val­tuus­tos­sa su­jui var­sin mal­lik­kaas­ti. Suu­ris­ta asi­ois­ta, ku­ten stra­te­gi­as­ta ja ta­lou­sar­vi­ois­ta, pääs­tiin hy­vin­kin yk­si­mie­li­siin rat­kai­sui­hin ra­ken­ta­val­la kes­kus­te­lu­kult­tuu­ril­la, jol­lais­ta toi­voi­si tu­le­val­ta­kin val­tuus­tol­ta. Vaa­li­kuu­me on kui­ten­kin nos­ta­nut pää­tään tai sit­ten on kyse ko­ro­nan ai­heut­ta­mas­ta vä­sy­myk­ses­tä mei­dän luot­ta­mus­hen­ki­löi­den kes­ken, kun tois­ten pii­kit­te­ly var­sin­kin some-ka­na­vil­la on li­sään­ty­nyt. Mi­kä­li Mas­kun kun­nan­val­tuus­ton ko­kouk­ses­sa oli­si edes yh­den ko­kouk­sen ajan käy­ty niin vä­ri­käs­tä kes­kus­te­lua kuin so­men syö­ve­reis­sä, voi­si kat­so­jia ruu­dun ta­ka­na ol­la enem­män­kin.

Puo­lu­eil­la on omia nä­kö­kul­mia aja­mil­leen asi­oil­le. Ää­nes­tä­jä voi häm­men­tyä, jol­lei ero­ja puo­lu­ei­den vä­lil­lä tun­nu löy­ty­vän. Tu­le­va val­tuus­to tu­lee hy­väk­sy­mään stra­te­gi­am­me päi­vi­tyk­sen, jo­hon tul­ta­neen li­sää­mään myös ar­vot yh­te­nä ele­ment­ti­nä. Jään odot­ta­maan mie­len­kiin­nol­la puo­lu­ei­den vä­lil­lä käy­tä­vää kes­kus­te­lua kun­tam­me ar­vois­ta, jot­ka pää­tök­sen­te­on taus­tal­la tu­li­si ol­la.

Mai­ja Salo

pu­heen­joh­ta­ja

Mas­kun kun­nan­val­tuus­to