JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
5.8.2022 16.40

Avoin viesti tiedo­tus­vä­li­neille ja Turun hallinto-oikeudelle

Vii­ta­ten Tu­run hal­lin­to-oi­keu­den pää­tök­seen (2.8.2022, dnro 20373/03.04.04.04.10/2020) to­te­an, et­tä olen to­del­la yl­lät­ty­nyt sen si­säl­lös­tä ja pe­rus­teis­ta. Tämä oi­keus mi­nul­la kait sen­tään vie­lä on oi­keus­val­ti­os­sa.

Tar­koi­tuk­se­na ei ole kui­ten­kaan vai­kut­taa puo­lu­eet­to­maan oi­keu­den­käyt­töön ja sen pe­rus­tei­siin tai lou­ka­ta ke­tään hen­ki­lö­nä. Olen ai­no­as­taan ää­rim­mäi­sen pet­ty­nyt ja yl­lät­ty­nyt, min­kä joh­dos­ta us­ko­ni suo­ma­lai­seen oi­keus­jär­jes­tel­mään ja sen pää­tök­sen­te­on pe­rus­tei­siin on to­del­la ko­vil­la.

Kat­son myös oman kun­ni­a­ni ni­mis­sä ole­va­ni pa­ko­tet­tu osoit­ta­maan tä­män vies­tin myös tie­do­tus­vä­li­neil­le jul­ki­suu­teen ja Suo­men Kun­ta­lii­tol­le sekä tie­dok­si Veh­maan val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jal­le Simo Vir­ta­sel­le ja kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jal­le An­na Kas­ki­sel­le.

Sai­ras­tuin vuon­na 2018 ke­säl­lä etu­rau­has­syö­pään ja olin kuu­si viik­koa la­ki­sää­tei­seen oi­keu­teen pe­rus­tu­val­la sai­raus­lo­mal­la. Täs­tä kun­nan­hal­li­tuk­sen pää­tök­ses­tä Il­ma­ri Hei­no­nen teki kun­nal­lis­va­li­tuk­sen pe­rus­tee­na se, et­tä hal­lin­to­sään­töm­me oli vir­heel­li­nen, kos­ka siel­lä oli mai­nin­ta ja et­tä pää­tös teh­tiin ”kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jan esit­te­lys­tä”. Va­lit­ta­jan mu­kaan rat­kai­su oli­si pi­tä­nyt teh­dä ”pu­heen­joh­ta­jan se­los­tuk­sen pe­rus­teel­la”. En ol­lut läs­nä pää­tös­tä teh­tä­es­sä, vaan jää­vä­sin it­se­ni.

Hal­lin­to-oi­keus ku­mo­si Hei­no­sen va­li­tuk­sen pää­tök­sel­lään 19.12.2019 (dnro 19/0339/1).

Sum­ma sum­ma­rum: esit­te­lys­tä vai se­los­tuk­ses­ta? Il­mei­sen olen­nai­nen oi­keu­del­li­nen seik­ka?

Esi­tän jul­ki­suu­del­le ja myös Tu­run hal­lin­to-oi­keu­del­le avoi­men ky­sy­myk­sen: kuka on asen­teel­li­nen, puo­lu­eel­li­nen ja epä­a­si­al­li­nen? Kol­me vii­meis­tä sa­naa on lai­nat­tu hal­lin­to-oi­keu­den ot­si­kos­sa mai­ni­tus­sa pää­tök­ses­sä 2.8.2022.

Toi­von li­säk­si, et­tei ku­kaan tai hä­nen lä­hei­sen­sä sai­ras­tu va­ka­vas­ti ja et­tei täl­lai­sia asi­oi­ta läh­de­tä jul­ki­suu­des­sa va­li­tuk­sen muo­dos­sa re­tos­te­le­maan.

Ari Kos­ki­nen

Veh­maan kun­nan­joh­ta­ja