JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
29.3.2021 9.05

Avainasemassa markkinointi

Kun­ta­ta­lou­den pa­ran­ta­mi­nen on seu­raa­van val­tuus­to­kau­den tär­kein teh­tä­vä. My­nä­mä­en kun­nal­la ovat kaik­ki me­nes­ty­mi­sen avai­met omis­sa kä­sis­sään. Nämä ve­to­voi­ma­te­ki­jät pi­tää vain saa­da ih­mis­ten tie­toon.

My­nä­mä­en si­jain­ti on jopa alu­een pa­ras, mitä tu­lee per­hei­den työ­mah­dol­li­suuk­siin. Kun piir­re­tään ym­py­rä, jos­sa on 50 ki­lo­met­rin työs­sä­käyn­ti­sä­de, niin työ­mah­dol­li­suu­det ovat ai­van val­ta­vat Uu­des­ta­kau­pun­gis­ta Tu­run kaut­ta Kaa­ri­naan. Kul­ku­yh­tey­det ovat no­pe­at ja tääl­lä on edul­lis­ta asua.

Kou­lu­verk­ko on hyvä ja lu­kio on yk­si Suo­men me­nes­ty­neim­mis­tä. Las­ten har­ras­tus­mah­dol­li­suu­det ovat hy­vin mo­ni­puo­li­set ja jos ton­tit vie­lä oli­si­vat il­mai­sia tai lä­hes il­mai­sia, niin mitä muu­ta per­heet vie­lä kai­paa­vat? Kun­taan saa­tai­siin var­mas­ti run­saas­ti uu­sia ra­ken­ta­jia näi­tä asi­oi­ta esiin tuo­mal­la.

Nyt tar­vi­taan mark­ki­noin­tia, mark­ki­noin­tia, mark­ki­noin­tia. Kun­nal­la on vie­lä­pä par­haat mark­ki­noin­ti­pai­kat oman kun­nan alu­eel­la, esi­mer­kik­si erit­täin vilk­kaat 8-tie ja Kus­ta­vin­tie. Tei­den var­rel­le tu­li­si saa­da pi­kai­ses­ti va­lo­mai­nok­set. Nou­si­ai­nen näyt­tää täs­sä nä­ky­vyy­des­sä meil­le esi­merk­kiä.

Asu­mi­sen edul­li­suus oli­si erit­täin hou­kut­te­le­va ve­to­voi­ma­te­ki­jä. Jo­kai­nen uu­si ra­ken­net­tu talo on py­sy­vä uu­si ve­ro­tu­lo kun­nal­le. Myy­mä­tön tont­ti ei puo­les­taan tuo­ta yh­tään mi­tään. Tont­tien tu­li­si ol­la hy­vin edul­li­sia ja jopa il­mai­sia jol­lain alu­eil­la.

Ky­läyh­tei­söil­lä on ak­tii­vi­nen roo­li ky­lien ke­hit­tä­mi­ses­sä. Kun­nan pal­ve­lut voi­vat ol­la in­no­va­tii­vi­sia, ku­ten esi­mer­kik­si Suo­men en­sim­mäi­nen it­se­pal­ve­lu­kir­jas­to Mie­toi­sis­sa. Kun­nas­sa on pula myös edul­li­sis­ta vuok­ra-asun­nois­ta. Il­mai­nen ri­vi­ta­lo­tont­ti voi­si hou­ku­tel­la myös vuok­ra-asun­to­jen ra­ken­ta­jia kun­taan. Ri­vi­ta­lo on asu­mis­muo­to­na sel­lai­nen, joka toi­si kun­taan toi­vot­tu­ja työs­sä­käy­viä lap­si­per­hei­tä.

Nämä asi­at ovat KD-ryh­mäm­me yh­tei­ses­ti miet­ti­miä tee­mo­ja. Meil­lä on va­kaa ai­ko­mus saa­da My­nä­mä­ki ku­kois­ta­maan. Kut­sum­me kaik­ki my­nä­mä­ke­läi­set mu­kaan tal­koi­siin.

My­nä­mä­en KD-ryh­mä

Jan­ne Kou­ko­nen, An­nuk­ka Kaat­ra­sa­lo, Tai­na Lai­ti­nen, Han­nu Ves­te­ri­nen ja Ilk­ka Saa­ri­nen