JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
25.11.2021 15.30

Arvokopioita Vehmaalla 2019

Sa­vi­lan Ilu vs. Veh­maan kun­ta, hal­lin­to­joh­to ja asi­a­na­jo­toi­mis­to 4–0.

Sain Tu­run hal­lin­to-oi­keu­del­ta myö­häs­ty­nee­nä isän­päi­vän lah­ja­na pää­tök­sen kos­kien pyy­tä­mie­ni asi­a­kir­ja­ko­pi­oi­den mak­su­jen pa­laut­ta­mis­ta ja nii­tä kos­ke­vaa jat­ko­kä­sit­te­lyä Veh­maal­la.

Ky­see­na­lais­tin mi­nul­ta pe­ri­tyt ko­pi­o­mak­sut ajal­ta, en­nen kuin ko­pi­oi­den uu­sia mak­su­pe­rus­tei­ta kos­ke­va val­tuus­ton pe­ri­aa­te­pää­tös ja yk­si­löi­vä kun­nan­hal­li­tuk­sen pää­tös tu­li­vat voi­maan 1.1.2019 ja jul­kais­tiin kun­nan tie­to­ver­kos­sa vas­ta 21.1.2019.

Kun­ta hyl­kä­si 300 eu­ron ko­pi­o­mak­su­je­ni pa­laut­ta­mis­vaa­ti­muk­sen ja sii­hen pää­tök­seen koh­dis­tu­neen oi­kai­su­vaa­ti­muk­se­ni.

Tein asi­as­ta kun­nal­lis­va­li­tuk­sen ja sain asi­a­si­säl­töis­ten lau­su­mien li­säk­si nis­kaa­ni kir­jal­li­set asi­a­na­jo­toi­mis­ton 10 000 eu­rol­la laa­ti­mat syy­te­ryö­pyt. To­sin asi­a­na­jo­toi­mis­ton kaik­ki kol­me asi­oi­hin liit­ty­vää lau­sun­toa ovat kir­ja­tut an­ne­tuik­si, en­nen kuin kun­nan­hal­li­tus oli oi­keut­ta­nut kun­nan­joh­ta­jaa edes nii­tä hank­ki­maan.

Kir­jaan Tu­run hal­lin­to-oi­keu­den yh­teen­ve­dos­ta ja edel­tä­vis­tä kir­jauk­sis­ta seu­raa­vaa:

En­sim­mäi­nen erä: kun­nan­hal­li­tuk­sen pää­tök­set ovat syn­ty­neet vir­heel­li­ses­sä jär­jes­tyk­ses­sä kun­nan­joh­ta­jan to­de­tun es­teel­li­syy­den joh­dos­ta.

Toi­nen erä: kun­nan­joh­ta­jan sekä hal­lin­to- ja ta­lous­suun­nit­te­li­jan es­teel­li­syyt­tä kos­ke­vat asi­at on rat­kais­tu kun­nan­hal­li­tuk­ses­sa hal­lin­to­lain vas­tai­ses­ti.

Kol­mas erä: kun­nan­hal­li­tuk­sen pää­tök­set on lau­su­tuil­la pe­rus­teil­la ku­mot­ta­va.

Nel­jäs erä: kun­nal­lis­va­li­tu­sa­si­an lop­pu­tu­los huo­mi­oon ot­ta­en hal­lin­to-oi­keus to­te­aa, et­tä hal­lin­to-oi­keu­den ku­mot­tua kun­nan­hal­li­tuk­sen pää­tök­set tu­lee kun­nan oma-aloit­tei­ses­ti kä­si­tel­lä uu­del­leen Hei­no­sen vaa­ti­mus pe­rit­ty­jen asi­a­kir­ja­mak­su­jen pa­laut­ta­mi­ses­ta.

Ky­sees­sä on jo ai­na­kin vii­des Veh­maan kun­nan­hal­li­tuk­sen vuo­den 2019 pää­tös, joka ku­mou­tuu yk­si­kä­sit­teis­ten sää­dös­ten vas­tai­si­na.

Asen­teel­li­suus pois ja pää­tök­siä vih­doin­kin asi­a­pe­rus­tein. Tur­ha on syyt­tää kun­ta­lais­ta, jos kun­nan toi­min­ta ei ole sää­dös­ten mu­kais­ta. Vi­ran­hal­ti­joi­den tu­li­si tun­tea sää­dök­set ja opas­taa myös luot­ta­mus­hen­ki­löi­tä nii­den nou­dat­ta­mi­ses­sa.

Il­ma­ri Hei­no­nen

se Sa­vi­lan Ilu