JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
24.11.2021 9.50

Aluevaalit ovat arvovaalit

Tam­mi­kuus­sa 2022 ää­nes­te­tään edus­ta­jia Var­si­nais-Suo­men hy­vin­voin­ti­a­lu­een alu­e­val­tuus­toon. Siir­ty­mä hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­siin on mer­kit­tä­vä, kun kaik­ki kun­tien so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lut sekä pe­las­tus­pal­ve­lut vie­dään yh­den hal­lin­non al­le.

Mer­ki­tyk­sel­lis­tä siir­ty­mäs­sä on, mil­lai­sis­ta ar­vois­ta kä­sin uu­des­sa alu­e­val­tuus­tos­sa pää­tök­siä teh­dään. Mil­lai­sen ar­von saa­vat hy­vin­voin­ti­a­lu­een alai­suu­teen siir­ty­vät työn­te­ki­jät ja hei­dän yk­si­löl­li­set tar­peen­sa hy­vin­voin­nin edis­tä­mi­sek­si? Kuin­ka pal­jon ar­vos­te­taan tut­kit­tua tie­to­ja tai pal­ve­lun­tuo­tan­non ai­kai­sem­mis­ta ko­ke­muk­sis­ta op­pi­mis­ta? Ha­lu­taan­ko ke­hit­tyä ja kas­vaa vai pi­tää kiin­ni sii­tä, mitä on? On­ko val­lit­se­va hen­ki pää­tök­sen­te­os­sa en­nal­ta­eh­käi­se­vä vai kor­jaa­va? Ym­mär­re­tään­kö, mi­ten mer­kit­tä­vä ero näil­lä on ta­lou­del­li­ses­ti ja laa­dul­li­ses­ti?

Sa­na­pa­ri tu­li­pa­lo­jen sam­mut­te­lu ku­vaa hy­vin en­nal­ta­eh­käi­syn ja kor­jaa­van työn eroa. Va­li­tet­ta­vas­ti se ku­vaa myös tä­män­het­kis­tä so­si­aa­li­pal­ve­lu­jen työ­ti­lan­net­ta mo­nes­sa kun­nas­sa. Mitä pi­dem­mäl­le palo on jo eh­ti­nyt, sitä enem­män sam­mut­te­lus­sa on työ­tä ja sitä enem­män on asi­oi­ta, joi­ta ei voi enää in­ten­sii­vi­sil­lä­kään toi­men­pi­teil­lä kor­ja­ta.

Val­ta, mitä nyt on ja­os­sa, mää­rit­tää yh­teis­kun­tam­me hy­vin­voin­nin pe­rus­tan. On tär­ke­ää, et­tä val­tuus­to koos­tuu hen­ki­löis­tä, joil­la on eri­lai­sia ko­ke­muk­sia elä­mäs­tä, pal­ve­luis­ta ja hy­vin­voin­nis­ta. Vie­lä tär­ke­äm­pää on kui­ten­kin se, mi­ten alu­e­val­tuus­ton edus­ta­jis­to ajat­te­lee ih­mi­syy­des­tä, tu­le­vai­suu­des­ta ja yh­teis­kun­tam­me hei­koim­mas­sa ase­mas­sa ole­vis­ta jä­se­nis­tä.

Ny­ky­ti­lan­tees­sa eri­ko­kois­ten kun­tien asuk­kai­den yh­den­ver­tai­suus pal­ve­lu­jen saan­nis­sa ei to­teu­du. Vä­es­tö­ryh­mien vä­li­set sekä alu­eel­li­set hy­vin­voin­ti- ja ter­vey­se­rot ovat suu­ret ja tu­le­vai­suu­des­sa ikä­ra­ken­teen hei­ken­ty­mi­nen li­sää pal­ve­lu­jen tar­vet­ta ja kus­tan­nuk­sia.

Yri­täm­me­kö ai­dos­ti luo­da mah­dol­li­suuk­sia yh­teis­kun­tam­me jä­se­nil­le, esi­mer­kik­si ke­hit­tä­en pal­ve­lui­ta yh­des­sä pal­ve­lu­jen käyt­tä­jien kans­sa? On­ko meil­le ar­vo­kas­ta, kun yk­si­kin ih­mi­nen löy­tää kei­no­ja ra­ken­taa uu­den­lais­ta ar­kea ja muu­tos­ta elä­mään­sä?

Uu­dis­tus on mah­dol­li­suus tar­kas­tel­la pal­ve­lu­ra­ken­tei­ta ja säi­lyt­tää kaik­ki se, mikä on hy­vää ja toi­mii. Sa­mal­la voim­me so­vel­taa Var­si­nais-Suo­men alu­een kun­nis­ta hy­viä käy­tän­tö­jä koko hy­vin­voin­ti­a­lu­een hyö­dyk­si ja poh­tia avoi­min mie­lin, mi­ten ke­hit­tää kaik­kea sitä, mikä ei toi­mi.

Sote-pal­ve­luis­sa riit­tää ke­hi­tet­tä­vää, mut­ta kai­kel­le ke­hi­tyk­sel­le löy­tyy lo­put­to­mas­ti mah­dol­li­suuk­sia, kun ar­vo­ja oh­jaa us­ko ih­mi­syy­teen ja yh­teis­työ­hön. Si­nul­la on val­ta käyt­tää ään­tä­si tam­mi­kuus­sa. Näis­sä vaa­leis­sa on eri­tyi­sen tär­ke­ää tie­tää, mil­lai­sis­ta ar­vois­ta kä­sin si­nun eh­dok­kaa­si te­kee vai­kut­ta­mis­työ­tä.

Fa­mi­lia Rait­to­la (vihr.)

Mas­ku