JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
12.1.2022 13.20

Aina ei ole rahasta ja säästöistä

Olen ko­to­na kol­men lap­sen kans­sa. Nuo­rim­mai­sen hin­ku­va ys­kä pa­he­nee yön ede­tes­sä. Pak­kaan­ko koko po­ru­kan au­toon ja läh­dem­me­kö Tur­kuun päi­vys­tyk­seen?

Muis­ti­sai­ras äi­ti­ni ei pär­jää enää kau­an yk­sin ko­to­naan. Saan­ko hä­nel­le tur­val­li­sen ja ar­vos­ta­van hoi­to­pai­kan lä­hel­tä?

Nuor­ta ma­sen­taa ja ah­dis­taa. Hän tar­vit­si­si apua, mut­ta jou­tuu odot­ta­maan kuu­kau­si­tol­kul­la hoi­toon pää­syä. Kos­ka pää­sen leik­kauk­seen, joka avit­tai­si mi­nut jäl­leen työ­kun­toi­sek­si? Nyt jos vie­lä talo pa­lai­si.

Ha­lu­an, et­tä hoi­toon pää­see no­pe­as­ti, kun sil­le on tar­vet­ta. Ha­lu­an, et­tä hoi­ta­jal­la on mah­dol­li­suus teh­dä työn­sä hy­vin. Ha­lu­an, et­tä pe­las­tus­toi­men verk­ko on ti­heä ja pie­nem­mis­sä­kin pai­kois­sa tur­val­li­suut­ta luo­daan esi­mer­kik­si va­paa­pa­lo­kun­ta­toi­min­taa tu­ke­mal­la.

Sar­ja­hoi­to­a­ni var­ten en ha­lua käy­dä joka päi­vä tai viik­ko use­am­man kym­me­nen ki­lo­met­rin pääs­sä. Toi­von edel­leen, et­tä lap­sil­la­ni on tut­tu ja tur­val­li­nen hoi­ta­ja neu­vo­las­sa ja et­tä lä­hi­sai­raa­la­ni po­lik­li­ni­kal­la on edel­leen pä­te­vä hen­ki­lö­kun­ta, käyn­ti hoi­tuu no­pe­as­ti ja jous­ta­vas­ti ja park­ki­paik­ka­kin on ai­van vie­res­sä.

En­si vuon­na so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lut sekä pe­las­tus­toi­men jär­jes­tä­mis­vas­tuu siir­tyy isom­mil­le har­ti­oil­le. Kun­nis­sa ja kun­ta­yh­ty­mis­sä ei enää pää­te­tä esi­mer­kik­si sii­tä, mi­ten pe­rus­ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lut jär­jes­te­tään.

Alu­e­vaa­leis­sa on kyse sii­tä, ket­kä päät­tä­vät alu­eem­me pal­ve­luis­ta. Ai­na kyse ei ole ra­has­ta ja sääs­töis­tä. Jos­kus voi ol­la niin­kin, et­tä pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mi­nen koko maa­kun­nas­sa ei ole­kaan kal­liim­paa kuin ker­ros­ten li­sää­mi­nen maan­tien pääl­le Tu­rus­sa.

Tei­ja Ek-Mar­ja­mä­ki (kesk.)