JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet
14.9.2023 10.00

Aikuis­kou­lu­tus­tukea pitää kehittää

Uu­des­sa hal­li­tu­soh­jel­mas­sa pa­nos­te­taan vah­vas­ti re­surs­se­ja kou­lu­tuk­sen osal­ta eten­kin var­hais­kas­va­tuk­seen ja pe­ru­so­pe­tuk­seen. Tämä suun­ta on oi­kea. Ko­koo­mus on kui­ten­kin jo pit­kään ko­ros­ta­nut jat­ku­van op­pi­mi­sen tär­keyt­tä. Riit­tä­vä kou­lu­tus­ta­so ja osaa­mi­nen vah­vis­ta­vat yk­si­lön hy­vin­voin­tia ja työl­lis­ty­mis­tä tuo­den si­ten pe­rus­tur­vaa elä­mään.

Uu­des­sa hal­li­tu­soh­jel­mas­sa esi­te­tään työl­li­syys­ra­has­ton ai­kuis­kou­lu­tus­tu­en lak­kaut­ta­mis­ta elo­kuun 2024 alus­ta al­ka­en. Sitä on pe­rus­tel­tu eri­tyi­ses­ti sääs­töil­lä, sil­lä tuen lak­kaut­ta­mi­nen pi­täi­si mah­dol­li­set tu­en­saa­jat töis­sä ja nos­tai­si näin työl­li­syy­sas­tet­ta. Tuen saa­jis­ta suu­rim­man osan on sa­not­tu ole­van jo val­miik­si kor­ke­as­ti kou­lu­tet­tu­ja. Elin­kei­no­e­lä­män tut­ki­mus­lai­tok­sen ra­por­tin mu­kaan ai­kuis­kou­lu­tus ei yleen­sä juu­ri nos­ta hei­dän myö­hem­pää työl­li­syyt­tään tai palk­kaan­sa.

Työn­te­ki­jöi­den työ­hy­vin­voin­nin ja tiet­ty­jen alo­jen, ku­ten var­hais­kas­va­tuk­sen ja so­si­aa­li­a­lan, työ­voi­ma­pu­lan nä­kö­kul­mis­ta kat­so­en esi­täm­me, et­tä ai­kuis­kou­lu­tus­tu­kea ei pidä lak­kaut­taa ko­ko­naan, vaan ke­hit­tää sitä tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sel­la ta­val­la. Esi­mer­kik­si ai­kuis­kou­lu­tus­tu­en eh­to­jen tu­li­si ol­la sel­lai­set, et­tä tuki voi aut­taa nii­tä, jot­ka ei­vät ole on­nis­tu­neet kiin­nit­ty­mään työ­e­lä­mään. Elä­ke­tur­va­kes­kuk­sen vuo­den 2022 tie­to­jen mu­kaan mie­len­ter­vey­den ja käyt­täy­ty­mi­sen häi­ri­öt oli­vat ylei­sim­piä syi­tä työ­ky­vyt­tö­myy­se­läk­keel­le siir­ty­mi­sel­le.

Työn kuor­mi­tuk­sel­la on kes­kei­nen vai­ku­tus hy­vin­voin­tiin. Työl­li­syys­ra­has­ton ai­kuis­kou­lu­tus­tu­en ko­et­tu vai­kut­ta­vuus -tut­ki­muk­sen mu­kaan jopa 58 pro­sent­tia vas­taa­jis­ta oli ha­keu­tu­nut opis­ke­le­maan ai­em­pien työ­teh­tä­vien kuor­mit­ta­vuu­den vuok­si. Vas­taa­jis­ta 66 pro­sent­tia koki, et­tä opin­to­va­paa vai­kut­ti työs­sä jak­sa­mi­seen mer­kit­tä­vän po­si­tii­vi­ses­ti opin­to­jen jäl­keen. Vai­ku­tuk­set ko­ros­tui­vat eri­tyi­ses­ti nuo­rem­pien vas­taa­jien koh­dal­la.

Yh­teis­kun­nan no­pea muu­tosp­ro­ses­si edel­lyt­tää jo­kai­sel­ta jat­ku­vaa op­pi­mis­ta. Enää ei rii­tä se, et­tä on yli 20 vuot­ta sit­ten opis­kel­lut it­sel­leen am­ma­tin tai hank­ki­nut kor­ke­a­kou­lu­tuk­sen. Ny­kyi­sin täy­tyy py­syä mu­ka­na muut­tu­vas­sa yh­teis­kun­nan ke­hi­tyk­ses­sä ja ol­la val­mis jat­ku­vas­ti opis­ke­le­maan ja ke­hit­tä­mään it­se­ään.

Esi­mer­kik­si per­heel­li­sel­le asun­to­ve­lal­li­sel­le ai­kuis­kou­lu­tus­tu­ki tai vas­taa­van­tyyp­pi­nen jär­jes­tel­mä on ol­lut erit­täin tär­keä mah­dol­li­suus li­sä­tä kou­lu­tus­ta­so­aan ja työl­lis­ty­mis­mah­dol­li­suuk­si­aan.

Jaa­na Ki­vi­luo­te (pj.)

Itä-Tu­run ko­koo­mus­nai­set

Ii­na An­tin­luo­ma (pj.)

Var­si­nais-Suo­men ko­koo­mus­nai­set