JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Presidentille kirjoitettiin kortteja myös Vakan alueen kunnissa.

Presidentille kirjoitettiin kortteja myös Vakan alueen kunnissa.

Kulttuuri
26.11.2021 7.25

Välittämisen päivä kannustaa huomioimaan ikäihmisen

Tä­nään per­jan­tai­na 26. mar­ras­kuu­ta vie­te­tään Vä­lit­tä­mi­sen päi­vää, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on kan­nus­taa ih­mi­siä vä­lit­tä­mään oman elin­pii­rin­sä ih­mi­sis­tä ja eten­kin van­huk­sis­ta. Van­hus- ja lä­him­mäis­pal­ve­lun liit­to Val­li ry:n käyn­nis­tä­mää päi­vää on vie­tet­ty vuo­des­ta 2018.

Kans­saih­mi­siä voi huo­mi­oi­da hy­vin pie­nil­lä ja yk­sin­ker­tai­sil­la te­oil­la, joil­la on usein kui­ten­kin val­ta­va mer­ki­tys.

– Meis­tä jo­kai­nen ohit­taa ikäih­mi­set hel­pos­ti omas­sa kii­rees­sään. Kan­nus­tam­me huo­maa­maan ja koh­taa­maan van­han ih­mi­sen. Vä­lit­tä­mis­tä voi osoit­taa ihan pie­nil­lä­kin te­oil­la: kuu­lu­mis­ten ky­sy­mi­nen, avun tar­jo­a­mi­nen tai vaik­ka vain oven avaa­mi­nen esi­mer­kik­si ruo­ka­kau­pas­sa tuo iäk­kääl­le ih­mi­sel­le hy­vän mie­len ja ko­ke­muk­sen koh­da­tuk­si tu­le­mi­ses­ta, Val­li ry:n eri­tyi­sa­si­an­tun­ti­ja Päi­vi Tiit­tu­la sa­noo.

Tiit­tu­lan mu­kaan moni iä­käs ih­mi­nen ko­ki­si ko­to­na asu­mi­sen tur­val­li­sem­mak­si ja mie­lek­kääk­si, jos vain sai­si pien­tä apua ja roh­kai­sua elä­mään lä­hiyh­tei­söl­tä. Omais­ten tu­kea ei ai­na ole mah­dol­lis­ta saa­da, jos lä­hei­set asu­vat kau­ka­na.

Jois­sain ta­pauk­sis­sa iä­käs pär­jäi­si omas­sa ko­dis­saan it­se­näi­ses­ti ja ko­ki­si kuu­lu­van­sa yh­tei­söön, jos joku vä­lil­lä ky­syi­si kuu­lu­mi­sia ja voin­tia sekä tar­vit­ta­es­sa tar­jo­ai­si apua.

– Jo tie­to sii­tä, et­tä apua on tar­jol­la vah­vis­taa luot­ta­mus­ta ja luo tur­val­li­suut­ta. Pie­ni teko voi aut­taa ar­jes­sa eteen­päin. Jopa yk­si ky­sy­mys voi pe­las­taa ikäih­mi­sen vii­kon – ja sa­mal­la koh­taa­mi­ses­ta saa hy­vän mie­len it­sel­le. Täs­sä on iso roo­li pait­si am­mat­ti­lai­sil­la myös en­nen kaik­kea kans­saih­mi­sil­lä, ku­ten esi­mer­kik­si pal­ve­lu­am­ma­teis­sa työs­ken­te­le­vil­lä, Tiit­tu­la sa­noo.

Va­kan alu­eel­la toi­mi­van Fin­ger­roo­sin sää­ti­ön Löy­tä­väs­sä van­hus­työs­sä on huo­mi­oi­tu tee­ma­päi­vä niin, et­tä ikään­ty­neil­tä ke­rä­tään ter­vei­siä toi­mi­tet­ta­vak­si pre­si­dent­ti Sau­li Nii­nis­töl­le.

Ikään­ty­nei­tä on pyy­det­ty täyt­tä­mään kort­te­ja, jois­sa heil­tä ky­syt­tiin mikä on ikään­ty­mi­ses­sä pa­ras­ta ja mi­ten ikään­ty­nei­den ase­maa voi­si pa­ran­taa.

Esi­mer­kik­si my­nä­mä­ke­läi­nen 91-vuo­ti­as Rai­li Val­ta­nen kir­joit­ti kort­tiin pi­tä­vän­sä tär­ke­ä­nä sitä, et­tä pys­tyy vie­lä it­se aja­maan au­tol­la ker­hoi­hin, jois­sa on vir­kis­tä­vää ta­va­ta mui­ta van­huk­sia ja vaih­taa kuu­lu­mi­sia.

Iäk­käi­den ase­maa hän toi­voi­kin pa­ran­net­ta­van sil­lä, et­tä on kul­je­tus­pal­ve­lu­ja sit­ten, kun ei it­se enää pys­ty aja­maan.

Fak­ta

Pie­niä vä­lit­tä­mi­sen te­ko­ja:

Kysy kuu­lu­mi­sia naa­pu­ris­sa asu­val­ta van­huk­sel­ta tai kut­su hä­net kah­vil­le.

Käy ky­läs­sä ikäih­mi­sen luo­na.

Soi­ta ikäih­mi­sel­le pu­he­lu.

Hae van­hus mu­kaan ul­koi­le­maan.

Ilah­du­ta van­hus­ta kor­til­la mi­hin vuo­de­nai­kaan ta­han­sa – tiet­tyä juh­la­päi­vää ei tar­vi­ta.

Läh­de mu­kaan ikäih­mi­siä aut­ta­vaan va­paa­eh­tois­toi­min­taan.