JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Tomi Paldanius esiintyy Uudessakaupungissa perjantaina.

Tomi Paldanius esiintyy Uudessakaupungissa perjantaina.

Kulttuuri
Uusikaupunki
10.10.2021 18.25

Tomi Paldanius Crusellissa

Pi­me­ne­vät il­lat ja vii­len­ty­vä il­ma kai­paa­vat ka­ve­rik­seen tun­nel­mal­lis­ta ja ener­gis­tä mu­siik­kia. Tä­hän tar­pee­seen vas­taa fin­gers­ty­le-ki­ta­ris­ti Tomi Pal­da­nius, jon­ka kon­sert­ti Tomi Pal­da­nius plays Dire Straits kuul­laan per­jan­tai­na 15.10. kel­lo 19 Uu­den­kau­pun­gin Cru­sel­lis­sa.

Mai­net­ta Suo­mes­sa ja maa­il­mal­la niit­tä­nyt Pal­da­nius soit­taa klas­sik­ko­hit­te­jä men­neil­tä vuo­si­kym­me­nil­tä. Re­per­tu­aa­riin kuu­luu muun mu­as­sa Qu­ee­nin, San­ta­nan, Si­be­liuk­sen, En­nio Mor­ri­co­nen kap­pa­lei­ta.

Pal­da­nius on esiin­ty­nyt am­ma­tik­seen vuo­des­ta 2017 al­ka­en, jos­kin ura mu­sii­kin pa­ris­sa al­koi jo kau­an en­nen, hä­nen val­mis­tut­tu­aan klas­si­sen ki­ta­ran­soi­ton opet­ta­jak­si. Hä­nen mat­kan­sa tä­hän het­keen on ol­lut vai­hei­kas. Vuon­na 2005 hän jät­ti Suo­men, myi omai­suu­ten­sa ja läh­ti Yh­dys­val­toi­hin, jos­ta jat­koi Aust­ra­li­aan, ja pää­tyi lo­pul­ta asu­maan Thai­maa­han, jos­sa elä­mää sä­vyt­tä­vät lap­si, vai­mo ja kak­si koi­raa.

Pal­da­niuk­sen suh­de mu­siik­kiin ja ki­ta­ran­soit­toon muut­tui ul­ko­mail­la. Pal­da­nius löy­si va­paam­man il­mai­su­tyy­lin, jota kut­su­taan fin­gers­ty­lek­si eli sor­mi­soit­to­tyy­lik­si. Fin­gers­ty­le-soit­ta­ja on va­paa tyy­li­ra­joit­teis­ta eli esiin­ty­jää ei ka­te­go­ri­soi­da esi­mer­kik­si klas­si­sen-, fla­men­con tai blu­es­ki­ta­ran­soit­ta­jak­si. Fin­gers­ty­le-soit­ta­jan oh­jel­mis­to ja soit­to­tyy­li ovat va­pai­ta klas­si­sen puo­len ra­joi­tuk­sis­ta.

Pal­da­nius siir­tyi täy­sin kor­va­kuu­lo­soit­ta­jak­si jo 15 vuot­ta sit­ten ja omin sa­noin "soit­taa vä­hän sin­ne päin". Mut­ta ku­ten suo­sio ylei­sön sil­mis­sä on osoit­ta­nut, ei jo­kai­sen soin­nun ää­nen, tai ää­nen kul­je­tuk­sen ole tar­vin­nut ol­la eh­dot­to­man oi­ke­aop­pi­nen. Esi­mer­kik­si CD-levy tois­taa kaik­ki taa­juu­det toi­sin kuin LP-levy. LP-levy kuu­los­taa kui­ten­kin pa­rem­mal­ta, sil­lä sii­tä löy­tyy kes­ki­ää­net, dy­na­miik­ka ja sie­lu. Pal­da­nius ha­lu­aa saa­da kon­tak­tin ylei­söön dy­na­mii­kal­la vä­hen­tä­mäl­lä soi­tet­ta­via ää­niä. Enem­män hil­jai­suut­ta ja il­maa ää­nien vä­lis­sä luo kä­sin­kos­ke­tel­ta­van tun­nel­man.

Mo­nen muu­si­kon ta­voin vii­me ajat ovat ol­leet Pal­da­niuk­sel­le vai­kei­ta. Ko­ro­na­ti­lan­ne vei kei­kat, mut­ta ei suin­kaan in­toa. Pal­da­nius jul­kai­si­kin ke­säl­lä so­vi­tuk­si­aan Dire Straits -yh­ty­een kap­pa­leis­ta sekä CD-le­vyl­lä et­tä tup­la LP-le­vyl­lä.